« Back to Search« Back to SearchSearch » Weed control, sweeping and clearing leaves on pavement - municipality of Utrecht Ridge.  Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Weed control, sweeping and clearing leaves on pavement - municipality of Utrecht Ridge.

  Doorn Netherlands — Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Published March 10, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Florijn Aannemingsbedrijf BV

Municipality Utrecht Ridge wants to avoid the risk of disturbance of leaf (smoothness and clogging storm drains) and weeds. Through the execution of activities in the field of cleaning the pavement municipality Utrecht Ridge expected within the municipal boundaries to achieve this objective.

The work in the field of street cleaning consists essentially of:

A. On weed control (half) hardening and open ground by means of hot water technology;

b. sweeping gutters and paving;

c. remove and dispose of leaves in park and hardening.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Doorn: Straatreinigings- en veegdiensten

2016/S 049-081764

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
251670300
Kerkplein 2
Ter attentie van: Freek Braakman
3941 HV Doorn
NEDERLAND
Telefoon: +31 615872763
E-mail: freek@aeves.com

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.heuvelrug.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=76309

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=76309

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onkruidbeheersing, vegen en bladruimen op verharding — gemeente Utrechtse Heuvelrug.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 16: Riolering en vuilnisophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

NUTS-code NL310,NL

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug wenst het risico van overlast van blad (gladheid en verstopping straatkolken) en onkruid te voorkomen. Door het laten uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van reinigen van de verharding binnen de gemeentelijke grenzen verwacht gemeente Utrechtse Heuvelrug deze doelstelling te kunnen realiseren.
De werkzaamheden op het gebied van straatreiniging bestaat in hoofdzaak uit:
a. onkruidbeheersing op (half)verharding en open grond door middel van heetwater techniek;
b. vegen van goten en verharding;
c. ruimen en afvoeren van blad in plantsoen en verharding.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90610000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
UH15.621.01
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 220-401344 van 13.11.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Onkruidbeheersing, vegen en bladruimen op verharding — gemeente Utrechtse Heuvelrug
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12.2.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Florijn Aannemingsbedrijf BV
32084628
Landaasweg 9
3931 GA Woudenberg
NEDERLAND
E-mail: info@florijnbv.nl
Telefoon: +31 332861421
Internetadres: http://www.florijnbv.nl
Fax: +31 332863114

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
NEDERLAND
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Klachten meldpunt
Kerkplein 2
3941 HV Doorn
NEDERLAND
E-mail: klachtenmeldpunt@heuvelrug.nl
Internetadres: http://www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl/ondernemer/klachtenmeldpunt_45351/.

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Gemeente Utrechtse Heuvelrug gunt niet eerder de raamovereenkomst dan nadat een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de in het eerste lid genoemde mededeling van de gunningsbeslissing is verstreken. Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing, dient de inschrijver binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissing van gemeente Utrechtse Heuvelrug bij de Rechtbank in Utrecht.
Indien binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt zal gemeente Utrechtse Heuvelrug niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.
De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een fatale termijn. Melding maken van een klacht bij het klachtenmeldpunt van gemeente Utrechtse Heuvelrug en / of de commissie van aanbestedingsexperts heeft geen opschortende werking.
Indien niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite gunningsbeslissing. De gepasseerde inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Contactpersoon van opdrachtgever
NEDERLAND

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
7.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB