« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Danske Funktionærers Boligselskab, Afdeling 9365 c/o Domea s.m.b.a og Gentofte Kommune

Construction work

  Taastrup Denmark — Danske Funktionærers Boligselskab, Afdeling 9365 c/o Domea s.m.b.a og Gentofte Kommune
Published December 24, 2015 — Deadline February 4, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€33.50M
The job includes the design and execution of social dwellings for young and functions related to sports facilities, including changing rooms and offices as well as possible. fitness, cafe, etc. Total contract executed on the basis of one of Gentofte and Domea.dk prepared building program. Domea. com and Gentofte want a strong architectural mark on the general youth housing covered by the offered job. Construction of the general youth housing is subsidized and public housing Act and associated regulations and guidelines are therefore applicable for the construction of subsidized housing for young people. The project comprises the construction of a single building in connection with Gentofte Sports Park containing: - 250 general youth housing, a total max. 12 500 m2 - 100 -150 m2 offices for sports park's staff and about 400 m2 changing rooms and bathrooms for sports clubs. - Approximately 1,000 m2 fitness and / or about 400 sqm. cafe with a location that meets the features to be used by both sports park users and visitors as well as residents of the general youth housing (is an option) - Possibility of up to an additional 1,500 m2 for business purposes, see. district plan provisions in the proposal on the application (an option ).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
200 000 000200000000
250 000 000250000000

Danmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2015/S 249-453539

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danske Funktionærers Boligselskab, Afdeling 9365 c/o Domea s.m.b.a og Gentofte Kommune
Oldenburg Alle 3
Kontaktpunkt(er): Domea.dk
Att: Christian Kierkegaard og Lars Hay Schmidt
2630 Taastrup
DANMARK
Mailadresse: cki@domea.dklsc@domea.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.domea.dk

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Parallellvej 2
Kontaktpunkt(er): I-Binder, se link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK
Internetadresse: https://www.ibinder.com/pub/DK/Enquiry.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: I-Binder, se link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw
Parallellvej 2
Kontaktpunkt(er): I-Binder
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK
Internetadresse: https://www.ibinder.com/pub/DK/Enquiry.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: I-Binder, se link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw
Parallellvej 2
Kontaktpunkt(er): I-Binder, se link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw
2800 Kgs. Lyngby
DANMARK
Internetadresse: https://www.ibinder.com/pub/DK/Enquiry.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Boliger og offentlige faciliteter
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Gentofte Kommune
Bernstoffsvej 161
2920 Gentofte
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af totalentreprise om opførelse af almene ungdomsboliger samt kontor, omklædningsfaciliteter og evt. erhverv i form af fitness, cafe, kiosk m.v. i Gentofte Kommune.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gentofte Kommune.

NUTS-kode DK013

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Opgaven omfatter projektering og udførelse af almene ungdomsboliger og funktioner i forbindelse med sportsanlæg, herunder omklædningsrum og kontorer samt evt. fitness, cafe o.l. Totalentreprisen udføres på baggrund af et af Gentofte Kommune og Domea.dk udarbejdet byggeprogram. Domea. dk og Gentofte Kommune ønsker et stærkt arkitektonisk præg på de almene ungdomsboliger omfattet af den udbudte opgave.
Opførelsen af de almene ungdomsboliger er offentligt støttet, og almenboligloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger er derfor gældende for byggeriet af de almene ungdomsboliger.
Byggeriet omfatter opførelse af et samlet bygningskompleks i forbindelse med Gentofte Sportspark indeholdende:

- 250 almene ungdomsboliger, i alt maks. 12.500 m2

- 100 -150 m2 kontorer til sportsparkens personale og ca. 400 m2 omklædnings- og baderum til idrætsklubber.

- Ca. 1.000 m2 fitness og/eller ca. 400 kvm. cafe med en placering, der tilgodeser, at funktionerne kan anvendes af både sportsparkens brugere og besøgende samt beboerne i de almene ungdomsboliger (er en option)

- Mulighed for yderligere op til 1.500 m2 til erhvervsformål, jf. lokalplanforslagets bestemmelser om anvendelse (er en option).

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45212221, 45212200, 45212000, 45211340, 71200000, 71300000, 71221000, 71222000, 71320000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 000 og 250 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udbuddet omfatter følgende 2 optioner:
1 Option på udførelse af op til 1500 kvm. til erhvervsformål, jf. lokalplanens bestemmelser om anvendelse.

2. Ca. 1.000 m2 fitness og/eller ca. 400 kvm. cafe med en placering, der tilgodeser, at funktionerne kan anvendes af både sportsparkens brugere og besøgende samt beboerne i de almene ungdomsboliger

Der er tale om særskilte optioner, og optionerne vil nærmere blive beskrevet i udbudsmaterialet.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 21 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at totalentreprenøren stiller bankgaranti iht. ABT93.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk
fakturering og mulighed for elektronisk ordre iht. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.juni 2007 om offentlige

betalinger mv. og med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt kontrakten tildeles til en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal deltagerne
i sammenslutningen påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor bygherrerne. Endvidere
skal sammenslutningen udpege en fælles befuldmægtiget, der varetager kontakten overfor bygherrerne.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om CSR og arbejdsklausuler.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående oplysninger skal fremgå af anmodningen om prækvalifikation:
1. Ansøgerens navn
2. Ansøgerens adresse
3. Ansøgerens CVR-nr.
4.Kontaktoplysninger- og kontaktperson
5. Underskrevet tro- og loveerklæring om at ansøger ikke befinder sig i nogle af de udelukkelsesgrunde, der
fremgår af udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og litra e-f. Udbyder vil udelukke entreprenørfirmaer, der fx via vedtagelse af bødeforlæg er straffet for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, fra at afgive tilbud. Udbyder vil dog ikke udelukke således straffede virksomheder, der fremlægger dokumentation for, at de har rettet op på det strafbare forhold. Udbyder vil i den forbindelse lægge vægt på, hvad virksomheden har gjort for at bidrage til kartelsagens opklaring og tilbyde erstatning for tab som følge af kartellet samt at virksomheden har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge lignende overtrædelser. Det vil være en fordel, hvis sådan dokumentation indeholder erklæringer fra andre end virksomheden selv.
I stedet for tro- og loveerklæring kan ansøger vælge at fremsende dokumentation for at ansøger ikke
er udelukket fra at deltage i udbuddet. Dokumentation kan foreligge i form af en serviceattest. Tro- og
loveerklæring eller dokumentation må ikke være underskrevet eller udstedt mere end 6 (seks) måneder før
udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato.
6.Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende forfalden ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse
nr. 336 af 13. maj 1997. Tro- og loveerklæringen skal angå netop den juridiske enhed, der afgiver anmodning om prækvalifikation. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium o.l skal oplysningerne i punkt 1-6 angives for hver deltagende virksomhed i sammenslutningen (konsortiet).
Såfremt ansøgeren anvender underrådgivere skal der tillige fremsendes dokumentation for underrådgivers personlige forhold.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysning om ansøgerens samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår (eksl. moms
og andre offentlige udgifter). Ved sammenslutning af virksomheder (konsortier) beregnes ansøgerens
samlede omsætning som summen af de samlede omsætninger i sammenslutningen.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgerens samlede omsætning som ansøgerens og disse andre virksomheders samlede omsætning.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår på minimum DKK mio 300.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Forelæggelse af maksimalt 6 referencer fra byggeprojekter af tilsvarende art og/eller størrelse, som
er gennemført i løbet af de seneste 5 år. Referencerne skal angå totalentreprenøren, arkitektrådgiveren
samt ingeniørrådgiveren. Der skal således mindst være en reference fra totalentreprenøren, en reference fra arkitektrådgivere og en reference fra ingeniørrådgiveren. Referencerne skal indeholde:
A) Værdien af det gennemførte projekt
B)Kortfattet beskrivelse af projektet (maksimalt 1 A-4
side)
C) Tidspunkt for udførelse af projektet med angivelse af
start og sluttidspunkt
D)Ansøgerens rolle i projektet
Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret i henhold tiludbudsbekendtgørelsens del III.2.3). Der vil blive lagt vægt på hvilke ansøgere, der har den mestrelevante referencer i forhold til den udbudte opgave ud fra både ift. referencen indhold samt omfanget af opgaven. Vurderingen foretages på baggrund af de oplysninger, som ansøgeren angiver i sin anmodning om prækvalifikation i relation til punkt III.2.3).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
DFB afd. 9365 Gentofte Sportspark
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 4.2.2016 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Ad punkt I.1) Anmodninger om prækvalifikation skal afleveres gennem I-Binder. Prækvalifikationsmaterialet tilgås via I-Binder, jf. Bilag A.III), se link Zttps://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw

Ad punkt I.1) Det bemærkes, at der inden fremsendelsen af anmodning om prækvalifkation ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos COWI A/S. Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal stilles gennem I-Binder, se bilag A.III. Der henvises til link https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cjbmfqhepw

Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for de ansøgere, som prækvalificeres til at deltage i udbudsforretningen.
Ad punkt II.3) Varigheden af kontrakten er alene vejledende. En nærmere tidsplan for projektet vil fremgå af udbudsmaterialet.
Ad punkt III.2) Alle efterspurgte oplysninger skal fremgå af ansøgningen. Ansøger opfordres til at følge dispositionen i udbudsbekendtgørelsen

Ad punkt III.1.3) Vedr. konsortiedannelse henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) website, www.kfst.dk, hvor en vejledning om konsortiedannelse kan findes

Ad punkt IV.3.4) Ansøger kan kun aflevere èn anmodning om prækvalifikation.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35278800
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalfiiceret, jf. lovens §2,stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB