« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  „Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“

Electricity

  Batak Bulgaria — „Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“
Published December 5, 2015 — Deadline January 12, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
"Supply of electricity - low voltage needs of TP" DGS Batak. "

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
33 60033600
66

България-Батак: Електрическа енергия

2015/S 236-427616

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

„Южноцентрално Държавно предприятие“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак“
2016195800141
ул. „Партизанска“ № 1
Място/места за контакт: ТП „ДГС Батак“
На вниманието на: инж. Костадин Гондов — зам. директор
4580 Батак
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 35532036
Адрес за електронна поща: dgsbatak@ucdp-smolian.com
Факс: +359 35532087

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=840

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Друго: стопанисване на горите
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП „ДГС Батак“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обекти на ТП „ДГС Батак“.

код NUTS BG423

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за нуждите на ТП „ДГС Батак“.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09310000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
6 броя обекти съгласно техническа спецификация.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 33 600 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Участниците представят гаранция за участие — представя се при подаване на офертата в размер на 336 BGN (триста тридесет и шест лева).
Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора — в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка в лева без ДДС.
Гаранциите се представят в 1 (една) от следните форми избрана от участника:
Парична сума внесена в касата на ТП „ДГС Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 1 или по сметката на Възложителя:
Бенефициент: ТП „ДГС Батак“;
Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон гр. Пазарджик;
IBAN: BG81 CECB 9790 10E7 9417 00, BIC: CECBBGSF и представяне на документа за внесена гаранция под формата на парична сума.
Ако участникът избере да представи гаранция под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка.
Банкова гаранция в полза на ТП „ДГС Батак“, оригинал, безусловна и неотмeнима, със срок на валидност, както следва:
— гаранция за участие — със срок на валидност не по- малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертите;
— гаранцията за изпълнение — със срок, както следва: Начален срок: не по-късен от датата на сключване на договора и краен срок не по-късен от датата на изтичане срока на договора.
Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:
1. е безусловна и неотменима;
2. е в полза на възложителя;
3. срок на гаранцията:
— за гаранция за участие — начален и краен срок на валидност;
— за гаранция за изпълнение — начален срок и краен срок не по-късен от датата на изтичане срока на договора.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
В оригинала на банковата гаранция, който се представя на Възложителя, изрично се посочва предмета на процедурата.
Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на Изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от документацията за участие.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща, веднъж месечно, дължимото възнаграждение на Изпълнителя на база реално консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните, след представяне на следните документи от Изпълнителя:
1. Оригинална фактура.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника — по образец, в оригинал (поставя се в плик № 1);
В списъка се описват всички представени документи и информацията (задължителни и други по преценка на участника);
2. Представяне на участника — по образец, в оригинал — което включва:
2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен — (поставя се в плик № 1);
В документа Представяне на участника, участникът представя и данни за подизпълнителя/ите (при наличие на такива), както следва: наименование на подизпълнителя, вид на работите от предмета на поръчката, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %), съответстващ на видовете работи.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а—д“, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП — по образец, в оригинал, (поставя се в плик № 1);
Валидна лицензия, издаден от КЕВР (ДКЕВР) за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката — заверено копие — (документа следва да се представя с всички приложения към него).
3. Договор за обединение (ако е приложимо) — копие, представя се в случай, че участникът е обединение (поставя се в плик № 1);
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата — в оригинал или заверен копие (представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от лицата, които имат право на това, съгласно актуалната регистрация на участника, а от изрично упълномощен техен представител); (поставя се в плик № 1);
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документите в нея) и да представлява участника в процедурата.
При участници — обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, към офертата се представят нотариално заверени пълномощни — оригинал или заверено копие от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.
5. Документ за представена гаранция за участие — оригинал или заверено копие на платежен документ при парична сума и оригинал при банкова гаранция (поставя се в плик № 1);
6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител — по образец, в оригинал (ако е приложимо) — (поставя се в плик № 1);
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от 1 (един).
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП — по образец, в оригнал (поставя се в плик № 1);
Заблежка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора — по образец, в оригинал — (поставя се в плик № 1).
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изисква.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Валиден сертификат за внедрена система за на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент — заверено копие.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участниците да имат внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 12.1.2016 - 16:00
Платими документи: да
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане: Комплектът офертни документи може да бъде закупен всеки работен ден срещу заплащане на сумата от 6 BGN (шест лева) с ДДС в брой в касата на ТП „ДГС Батак“, с адрес: гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 1, от 8:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. до 12.1.2016 г. или по банков път. Документацията е платима в случай, че участникът е заявил, че иска да получи документацията разпечатана в административната сграда на ТП „ДГС Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 1 или същата да му бъде изпратена по пощата. Съгласно чл. 28, ал. 7 ЗОП при писмено поискване от заинтересованото лице, придружено с платежен документ за стойността на документацията, същата ще бъде изпратена за сметка на лицето, отправило искането на посочен от него адрес. Банковата сметка на ТП „ДГС Батак“, на която може да бъде заплатена документацията е: IBAN: BG81 CECB 9790 10E7 9417 00, BIC: CECBBGSF на ЦКБ АД, клон Пазарджик.
Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на посочен от тях електронен адрес, без да бъде заплащана горепосочената цена.
Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.1.2016 - 10:00

Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 1.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите (вкл. ценовите оферти) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:
— за участниците — лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник — лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB