« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and management consultancy services  Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Business and management consultancy services

  Katowice Poland — Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Published May 11, 2016
|
Notice type
Buyer profile
Advisory services in the field of business and management

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

2016/S 090-162289

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: okresowego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Biuro Zakupów i Usług
Osoba do kontaktów: Wiesław Zygmunt
40-039 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327572684
E-mail: przetargi@pgg.pl
Faks: +48 327572027

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Usługi doradcze.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Usługi doradcze dla PGG Sp. z o.o.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79410000

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB