« Back to Search« Back to SearchSearch » Food, beverages, tobacco and related products  Район Тракия — Община Пловдив

Food, beverages, tobacco and related products

  Plovdiv Bulgaria — Район Тракия — Община Пловдив
Published December 30, 2016 — Deadline January 16, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Food supply for municipal kindergartens and nurseries located within the area "Trakia" Plovdiv Municipality. Perform delivery of bread and pastries, dairy products, meat, meat products, fish and eggs, fruits and vegetables, packaged foods and canned fruits and vegetables, subject to the requirements and parameters specified in the documentation. In terms of participation are specified forecasted quantities, the employer is entitled to the needs of childcare and financial resources, which have not to assign deliveries to the entire quantity and total value.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2016/S 252-464351

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 184-329616)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Район Тракия — Община Пловдив
0004715040084
бул. „Освобождение“ № 63
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Таня Иванова, Лиляна Власова
Телефон: +359 32307813
Електронна поща: trakia@plovdiv.bg
Факс: +359 32680316
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.trakia-plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://trakia-plovdiv.bg/zop/protseduri-po-zop

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни продукти, месо, месни продукти, риба и яйца, плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/12/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 184-329616

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 31/10/2016
Местно време: 17:15
Да се чете:
Дата: 16/01/2017
Местно време: 17:15
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 01/11/2016
Местно време: 13:00
Да се чете:
Дата: 17/01/2017
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB