« Back to Search« Back to SearchSearch » Interactive television  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Interactive television

  Bratislava Slovakia — Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Published April 23, 2016 — Deadline May 30, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
Interactive TV

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovensko-Bratislava: Interaktívna televízia

2016/S 080-141428

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2016/S 075-131728)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
Špitálska 8
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 67
SLOVENSKO
Kontaktná osoba: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Telefón: +421 220441707
E-mail: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://upsvar.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8716

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave.

II.1.2)Hlavný kód CPV
92225000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečenie mediálnej kampane (prenájom vysielacieho času na zariadeniach uchádzača) pre potreby komunikačných a informačných aktivít pre projekty realizované z prostriedkov EÚ v období rokov 2016 a 2017 vrátane poskytnutia súvisiacich služieb v autobusoch verejnej dopravy. Zabezpečenie zobrazenia reklamných spotov v autobusoch verejnej dopravy. Poskytovateľ musí počas platnosti a účinnosti dohody deklarovať, že má k dispozícii v rámci svojej siete minimálne 100 autobusov verejnej dopravy, v ktorých bude reklamná kampaň uskutočnená. Poskytovateľ zabezpečí počas kampane počet mesačných zobrazení spotov vo svojej sieti za celý mesiac v počte minimálne 100 000 zobrazení.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/04/2016
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 075-131728

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Požadované zábezpeky a záruky:
Namiesto:
má byť:

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 5 000 EUR.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB