« Back to Search« Back to SearchSearch » Credit granting services  Karlovarský kraj

Credit granting services

  Karlovy Vary Czech Republic — Karlovarský kraj
Published June 17, 2016 — Deadline August 2, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€448.81k

The subject of performance of this contract is to provide a credit facility in the amount of 1,000,000,000 CZK ensuring financial coverage of the third pre-financing programming period and to ensure the financing of any payment assessments.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
12 148 00012148000

Česká republika-Karlovy Vary: Poskytování úvěrů

2016/S 116-206835

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Karlovarský kraj
70891168
Závodní 353/88
K rukám: Ing. Martina Jánská
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
Tel.: +420 736650019
E-mail: martina.janska@kr-karlovarsky.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.kr-karlovarsky.cz

Adresa profilu kupujícího: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Elektronický přístup k informacím: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00000941

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 6: Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Karlovy Vary.

Kód NUTS CZ041

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK na zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

66113000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 12 148 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.11.2016. Dokončení 31.12.2020

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Počátek splácení úvěru bude od roku 2021 (jistiny i úroků), a to formou pravidelných konstantních měsíčních splátek. Výše pravidelných konstantních měsíčních splátek bude neměnná a bude postavena tak, aby pravidelné měsíční splátky úvěru (jistiny i úroků) byly ve výši 8 450 000 CZK a celková roční výše splátek úvěru nepřekročila částku 101 400 000 CZK. Splátky úvěru budou hrazeny vždy k 15. dni v kalendářním měsíci. První splátka proběhne dne 15.1.2021.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splní základní kvalifikační předpoklady dle par. 53 ZVZ (uvedeno ve výzvě k podání nabídky). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
— výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence,
— doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč kopiemi dokladů prokazujících splnění kvalifikace a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí způsobem dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Za významnou službu považuje zadavatel poskytnutí úvěru v objemu min 200 000 000 CZK. Zadavatel požaduje doložení poskytnutí minimálně tří takových poskytnutých úvěrů. Předložené doklady dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ musí obsahovat údaje nezbytné k posouzení kvalifikačního předpokladu jako splněného a dále údaj dle § 59 odst. 6 písm. a) až d) ZVZ.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
1717/FI/16
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 079-140271 ze dne 22.4.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
2.8.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 60 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 2.8.2016 - 11:00

Místo:

Krajský úřad Karlovarského kraje, místnost 229A.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Zástupci uchazečů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB