« Back to Search« Back to SearchSearch » Reagents for blood donors for serological tests for infectious markers testing analyzers Architect SR 2000 and SR 1000 Architect.  Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Reagents for blood donors for serological tests for infectious markers testing analyzers Architect SR 2000 and SR 1000 Architect.

  Vilnius Lithuania — Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
Published March 4, 2016 — Deadline April 18, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

1. Reagents for blood donors selective serological tests for infection markers examination PI National Blood Center proprietary equipment - analyzers Architect i 2000 SR and 1000 SR Architect

2. Reagents for blood donors confirmatory tests for infectious sign HBsAg testing PI National Blood Center proprietary equipment - analyzers Architect i 2000 SR and 1000 SR Architect.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Lietuva-Vilnius: Kraujui tirti skirti reagentai

2016/S 045-073631

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
126413338
Žolyno g. 34
Kam: Irena Vaitekėnaitė
LT-10210 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52392438
El. paštas: i.vaitekenaite@kraujodonoryste.lt
Faksas: +370 52392442

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kraujodonoryste.lt

Pirkėjo profilio adresas: http://www.kraujodonoryste.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)Pagrindinė veikla
Sveikata
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Reagentai, skirti donorų kraujo serologiniams tyrimams dėl infekcinių žymenų ištyrimo analizatoriais Architect I 2000 SR ir Architect I 1000 SR.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VšĮ Nacionalinis kraujo centras (Žolyno g. 34, Vilnius), VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas (Naikupės g. 28, Klaipėda).
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
1. Reagentai, skirti donorų kraujo atrankiniams serologiniams tyrimams dėl infekcijų žymenų ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turimai įrangai – analizatoriams Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR
2. Reagentai, skirti donorų kraujo patvirtinamiesiems tyrimams dėl infekcinio žymens HBsAg ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turima įranga – analizatoriais Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

33696200

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
1. Reagentai, skirti donorų kraujo atrankiniams serologiniams tyrimams dėl infekcijų žymenų ištyrimo analizatoriais Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR:
1.1. Hepatito B paviršinio abtigeno atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų.
1.2. Anti-HBc atrankiniams tyrimams – 290 000 tyrimų.
1.3. ŽIV 1/2 antikūnų ir ŽIV 1 antigen atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų.
1.4. Hepatito C antikūnų atrankiniams tyrimams – 250 tyrimų.
1.5. Sifilio atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų.
2. Reagentai, skirti donorų kraujo patvirtinamiesiems tyrimams dėl infekcinio žymens HBsAg ištyrimo analizatoriais Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR – 11 pakuočių (po 50 tyrimų).
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Reagentai, skirti donorų kraujo atrankiniams serologiniams tyrimams dėl infekcijų žymenų ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turimai įrangai – analizatoriams Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR
1)Trumpas aprašymas
Reagentai, skirti donorų kraujo atrankiniams serologiniams tyrimams dėl infekcijų žymenų ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turimai įrangai – analizatoriams Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

33696200

3)Kiekis arba apimtis
Hepatito B paviršinio antigeno atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų
Anti- HBc atrankiniams tyrimams – 290 000 tyrimų
ŽIV 1/2 antikūnų ir ŽIV 1 antigeno atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų
Hepatito C antikūnų atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų
Sifilio atrankiniams tyrimams – 250 000 tyrimų.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Reagentai, skirti donorų kraujo patvirtinamiesiems tyrimams dėl infekcinio žymens HBsAg ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turima įranga – analizatoriais Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR.
1)Trumpas aprašymas
Reagentai, skirti donorų kraujo patvirtinamiesiems tyrimams dėl infekcinio žymens HBsAg ištyrimo VšĮ Nacionaliniame kraujo centre nuosavybės teise turima įranga – analizatoriais Architect i 2000 SR ir Architect i 1000 SR.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

33696200

3)Kiekis arba apimtis
11 pakuočių (po 50 tyrimų).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1. Šalys susitaria, Pardavėjui nevykdant Sutartyje numatytų reikalavimų, vienašališkai nutraukus Sutarties vykdymą ne šioje Sutartyje numatyta tvarka, Pardavėjas ne ginčo tvarka įsipareigoja sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos ir atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius.
2. Jeigu Pardavėjas pažeidžia bent vieną iš sutartyje nurodytų terminų, vėluodamas nuo nustatyto termino daugiau kaip 24 val., Pardavėjas įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti Pirkėjui baudą – lygią 50 EUR už kiekvieną tokį sutartinių įsipareigojimų pažeidimo faktą.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas už gautas ir kokybiškas bei šios Sutarties reikalavimams atitinkančias prekes atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai užpildytos sąskaitos faktūros gavimo dienos, pervesdamas pinigus į Pardavėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Sutrikus asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymui su Pirkėju, Pardavėjas neskaičiuodamas palūkanų/delspinigių sutinka laukti atsiskaitymo dar iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų. Pirkėjas bet kuriuo atveju įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai užpildytos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), pažymintis, kad Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, pažymintis, kad Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Arba laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 2 punkte nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
(Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki vokų atplėšimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
4. Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą*, arba įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
*Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nataikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1.Jeigu konkurse dalyvauja ne pats gamintojas, o jo atstovas, Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą platinti / siūlyti / parduoti gamintojo produkciją.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis dokumentas patvirtinantis, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos arba tarptautinių standartų reikalavimus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas turi būti įgaliotas atstovauti, t.y. turėti teisę platinti/siūlyti/parduoti gamintojo produkciją.
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti Europos Sąjungos arba tarptautinių standartų reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 15.4.2016 - 15:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
18.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 17.7.2016
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 18.4.2016 - 10:00

Vieta:

Žolyno g. 34 Vilnius, VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro tinklalapyje https://kraujodonoryste.lt

Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
2.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB