« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  Община Плевен

Electricity

  Pleven Bulgaria — Община Плевен
Published August 19, 2016 — Deadline September 20, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
I. Subject of this contract is "Supply of net active electric power, coordinator of standard balancing group and defraying the imbalances of objects of Pleven municipality."

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Плевен: Електрическа енергия

2016/S 159-287383

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: инж. Огнян Петков
Телефон: +359 64881230
Електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=3cbe06c7-c7fa-48e3-bcdc-9cc3af544068
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Плевен“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на Община Плевен, разделени по ниво напрежение на присъединяване, както следва:

1.1. Обекти присъединени към мрежата на средно напрежение — 1 бр. — с обща консумация за 2015 г. в размер на 219,009 MWh, които са на либерализиран пазар.

1.2. Обекти присъединени към мрежата на ниско напрежение — 66 бр. — с обща консумация за 2015 г. в размер на 1825,468 MWh, които са на либерализиран пазар.

1.3. Обекти присъединени към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 кW - 52 бр.;

2. Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл.102 и чл. 103 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ за захранване на обекти на Община Плевен, мрежа средно и ниско напрежение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 975 045.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Община Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Плевен“.

1. Пълно описание на предмета на поръчката: Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на Община Плевен, разделени по ниво напрежение на присъединяване, както следва:

1.1. Обекти присъединени към мрежата на средно напрежение — 1 бр. — с обща консумация за 2015 г. в размер на 219,009 MWh, които са на либерализиран пазар.

1.2. Обекти присъединени към мрежата на ниско напрежение — 66 бр. — с обща консумация за 2015 г. в размер на 1825,468 MWh, които са на либерализиран пазар.

1.3. Обекти присъединени към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 кW - 52 бр.;

2. Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ за захранване на обекти на Община Плевен, мрежа средно и ниско напрежение.

II. Прогнозно количество за срока на договора е 9 633,431 MWh в т.ч.:

а) 7 633,431 MWh – за извършени през време на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия, както и

б) 2 000,000 MWh – стойност за упражняване на „опция за допълнителни доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 975 045.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“, в размер до 400 000 BGN без вкл. ДДС, от общата прогнозната стойност на поръчката, при откриване на нови партиди на името на възложителя, в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка, при условия подробно описани в проекта на договор.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Наличие и условие за упражняване на опцията:

Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на електрическа енергия в срока на действие на договора по настоящата обществена поръчка, за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участникът следва да притежава Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът следва да представи следния документ:

Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Раздел А /Годност/, Част IV, клетка 1 от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички участници в обединението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изискване за реализация на минимален общ оборот и/или минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да представи 1 или няколко от следните документи:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Данните за оборота по т. 3 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ изискванията за представяне на годишните финансови отчети или техни съставни части за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. не се отнася за участници, представили ЕИК и за които данните са достъпни в Търговския регистър.

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Раздел Б, Част IV от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира производство и/или пренос и/или разпределение на ел. енергия и/или търговия с ел. енергия.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот и/или минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) не по-малък от 400 000 /четиристотин хиляди/ BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участника следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата — за доставки;

За доказване на технически и професионални способности, участникът следва да представи следния документ:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП списъкът следва да бъде попълнен в клетка 1б, Раздел В, Част IV от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се разбира внос, износ, покупка, продажба и всякаква друга търговия с ел. енергия.

2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Раздел Г, Част IV от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има минимум 1 извършена доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да представи Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключването на договора, участника определен за изпълнител следва да предостави Декларация за актуалност на документи по Приложение № 16, актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 58 ЗОП, както и съответствието с поставените критерии за подбор съгласно чл. 67, ал. 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на договора в BGN без ДДС. Срокът на валидност е най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в 1 от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/09/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/09/2016
Местно време: 14:30
Място:

Актова зала, Първи етаж, в сградата на Община Плевен.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец съгласно Приложение № 4;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност;

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението;

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител по образец съгласно Приложение № 11;

6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител по образец съгласно Приложение № 12;

7. Декларация по чл. 65 ЗОП за ангажираност на експерт по образец съгласно Приложение № 13;

8. Техническо предложение по образец съгласно Приложение № 6, съдържащо:

8.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

8.2. Предложение за изпълнение на поръчката;

8.3. Деклариране на съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

8.4. Деклариране за срока на валидност на офертата;

8.6. Декларация за конфиденциалност по образец съгласно Приложение № 8 (когато е приложимо);

9. Списък по чл. 44, ал. 1 ППЗОП по образец съгласно Приложение № 14;

10. Декларация по чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; по образец съгласно Приложение № 17;

11. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение по образец съгласно Приложение № 9.

Възложителят отстранява от процедурата:

1. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда ицползването на поизпълнител или се позовава на капацитета на на трети лица, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване посочени в закона се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица;

2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5;

5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29356113
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB