« Back to Search« Back to SearchSearch » Natural gas  Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Natural gas

  Melle Belgium — Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Published June 8, 2016 — Deadline June 20, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

This acquisition dossier concerns the supply of natural gas and electricity in the context of energy consumption for

among other things:

- Own buildings (electricity and gas).

- Cathodic protection (electricity).

- Gas distribution, -reduceerinstallaties and -drukregelposten (electricity and gas).

- Terminals electric cars (elekticriteit).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


België-Melle: Aardgas

2016/S 109-195509

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Ter attentie van: Puylaert Fanny Bernice
9090 Melle
België
Telefoon: +32 92638366
E-mail: fanny.puylaert@eandis.be
Fax: +32 92634748

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.eandis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=238302

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN15AL182-F05

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Energieverbruiken eigen gebouwen en installaties.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code BE

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 2

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 3
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit aankoopdossier betreft de levering van aardgas en elektriciteit in het kader van energieverbruiken voor
onder andere:
— eigen gebouwen (elektriciteit en gas).
— kathodische bescherming (elektriciteit).
— gasontvangststations, -reduceerinstallaties en -drukregelposten (elektriciteit en gas).
— aansluitpunten elektrische wagens (elekticriteit).
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09123000, 09300000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Elektriciteit
1)Korte beschrijving:
Dit perceel betreft de levering van elektriciteit in het kader van energieverbruiken voor onder andere:
— Eigen gebouwen.
— Kathodische bescherming.
— Gasontvangststations, -reduceerinstallaties en -drukregelposten.
— Aansluitpunten elektrische wagens Eandis te Melle.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09300000

3)Hoeveelheid of omvang:
12 078 MWh.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Aanvang 1.1.2017 Voltooiing 31.12.2019
Perceel nr: 2 Titel: Aardgas
1)Korte beschrijving:
Dit perceel betreft de levering van aardgas in het kader van energieverbruiken voor onder andere:
— Eigen gebouwen.
— Gasontvangststations, -reduceerinstallaties en -drukregelposten.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09123000

3)Hoeveelheid of omvang:
12 832 MWh.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Aanvang 1.1.2017 Voltooiing 31.12.2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie VI.3) Nadere inlichtingen.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures): neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Eandis-EAN15AL182-F05_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Periodieke indicatieve aankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 088-155623 van 6.5.2016

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.6.2016 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.6.2016 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite

https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van

het KB van 8.1.1996.
Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot
deelneming van de kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het
indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de handleiding toegevoegd aan deze publicatie.
Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.
Gelieve alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als één document. De
kandidatuurstelling bestaat uit een ingevulde vragenlijst inclusief verklaring op eer die kunnen opgevraagd

worden via mail bij fanny.puylaert@eandis.be of bert.gutschoven@eandis.be + een copy van de leveringsvergunning van de VREG of een

gelijkwaardige Europese instelling.

Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement

helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.
U kan de bijhorende handleiding terugvinden op e-notification (druk op de link naast kopersprofiel).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
3.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB