« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, engineering and planning services  Statutární město Liberec

Architectural, engineering and planning services

  Liberec Czech Republic — Statutární město Liberec
Published December 29, 2016
|
Notice type
Winner
Energy Benefit Centre a.s.

The deliverable is a project documentation to the extent of documentation for building permits and documentation for the execution of the project. An integral part of the performance is further ensuring the expression of all concerned bodies including building permits, author supervision and participation in preparing the kolaudačnímu management.

The deliverable is a project documentation to the extent of documentation for building permits and documentation for the execution of the project. An integral part of the performance is further ensuring the expression of all concerned bodies including building permits, author supervision and participation in preparing the kolaudačnímu management. Given that during the execution of the work, it was found that it is possible the preparation of documentation to follow to enter the feasibility study (due to a dissenting opinion Regional Health Authority), the contractor worked variant design of the building, and after approval by the Client will continue under the new project studies. Furthermore, there was also the following change: the design documentation, will serve as a basis for obtaining grants IROP - IPRÚ.

Clarify the scope and purpose of the work and increase the price of the work. Podobněji see VII.1.4) Description of the contract.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Liberec: Architektonické, technické a plánovací služby

2016/S 251-463246

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Liberec
00262978
nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec
460 59
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Nikola Martinetz
Tel.: +420 485243216
E-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz
Kód NUTS: CZ051

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.liberec.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberecký kraj, Liberec.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Nedílnou součástí plnění je dále zajištění vyjádření všech dotčených orgánů včetně stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 2
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 195-352620

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 0
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
23/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Energy Benefit Centre a.s.
29029210
Křenova 438/3
Praha 6
162 00
Česká republika
Kód NUTS: CZ01
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 750 000.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.compet.cz.

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa:http://www.compet.cz.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/12/2016

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
71240000
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberecký kraj, Liberec.

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Nedílnou součástí plnění je dále zajištění vyjádření všech dotčených orgánů včetně stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že není možné při zpracování dokumentace postupovat podle zadání projektové studie (důvodem je nesouhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice), zhotovitel zpracuje variantní řešení stavby a po odsouhlasení objednatelem bude pokračovat dle nové projektové studie. Dále došlo i k následující změně: Zpracovaná projektová dokumentace, bude sloužit jako podklad pro získání dotace IROP – IPRÚ.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 2
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 780 000.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Energy Benefit Centre a.s.
29029210
Křenova 438/3
Praha 6
Česká republika
Kód NUTS: CZ01
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Upřesnění rozsahu a účelu díla a navýšení ceny díla. Podobněji viz VII.1.4) Popis zakázky.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

V průběhu stavebně technického průzkumu budovy a z projednání záměru s místní příslušnou Krajskou hygienickou stanicí bylo zjištěno, že není možné postupovat při zpracování projektové dokumentace podle zadání projektové studie.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 750 000.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 780 000.00 CZK

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB