« Back to Search« Back to SearchSearch » Medical equipments  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Medical equipments

  Lublin Poland — 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Published April 29, 2016 — Deadline May 20, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
Medical equipment

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Poland-Lublin: Medical equipments

2016/S 084-148299

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, For the attention of: Joanna Bakulska – kierownik, Lublin 20-049, POLAND. Telephone: +48 261183203. Fax: +48 261183203

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 8.4.2016, 2016/S 069-120013)

RE:
CPV:33100000, 33112200, 33168100, 33162000, 33111200, 33182000, 33182200, 33161000, 33158000, 33157400

Medical equipments

Ultrasonic unit

Endoscopes

Operating theatre devices and instruments

X-ray workstations

Cardiac support devices

Cardiac stimulation devices

Electrosurgical unit

Electrical, electromagnetic and mechanical treatment

Medical breathing devices

Instead of: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego:

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca,

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem,

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

Zadanie nr 7 – Mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych

Zadanie nr 8 – Wiertarka neurochirurgiczna z osprzętem

Zadanie nr 9 – Ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny

Zadanie nr 10 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe

Zadanie nr 11 – Diatermia bipolarna do zabiegów mikrichirurgicznych

Zadanie nr 12 – Rama Mayfielda do operacji neurochirurgicznych głowy przezierna dla RTG

Zadanie nr 13 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych – 2kpl.

Zadanie nr 14 – Respirator transportowy

Zadanie nr 15 – System monitorowania pacjenta – 2 kpl.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia opisany jest w minimalnej konfiguracji określonej w załączniku 1–15 do niniejszej SIWZ oraz spełniającej parametry techniczne i eksploatacyjne zawarte w ww. załącznikach.

Zakres zamówienia obejmuje 15 nw. zadań:

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej – 1 kpl.

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne – 1kpl.

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca – 1 kpl.

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem – 1 kpl.

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI – 1 kpl.

Zadanie nr 7 – Mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych – 1 kpl.

Zadanie nr 8 – Wiertarka neurochirurgiczna z osprzętem – 1 kpl.

Zadanie nr 9 – Ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny – 1 kpl.

Zadanie nr 10 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe

Zadanie nr 11 – Diatermia bipolarna do zabiegów mikrichirurgicznych – 1 kpl.

Zadanie nr 12 – Rama Mayfielda do operacji neurochirurgicznych głowy przezierna dla RTG- 1 kpl.

Zadanie nr 13 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych – 2kpl.

Zadanie nr 14 – Respirator transportowy – 1 kpl.

Zadanie nr 15 – System monitorowania pacjenta – 2 kpl.

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 5 300 000 i 5 600 000 PLN

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Numer zadania- Wartość w PLN

1- 27 777,78

2- 16 666,67

3- 16 666,67

4- 6 944,44

5- 4 166,67

6- 13 888,89

7- 36 111,11

8- 4 166,67

9- 13 888,89

10- 4 166,67

11- 1 111,11

12- 2 222,22

13- 13 333,33

14- 1 388,89

15- 1 388,89

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia -Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań, o wartości nie mniejszej niż: 5 310 000 PLN brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania o wartości nie niższej niż suma wartości zadań, na które jest składana oferta.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 5 310 000 PLN, w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania o wartości nie niższej niż suma wartości zadań, na które jest składana oferta.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 5 310 000,00 zł, w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składnia ofert na wybrane zadania, w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta:

Numer zadania Wartość

1- 900 000

2- 540 000

3- 540 000

4- 225 000

5- 135 000

6- 450 000

7- 1 170 000

8- 135 000

9- 450 000

10- 135 000

11- 36 000

12- 72 000

13- 432 000

14- 45 000

15- 45 000

RAZEM- 5 310 000.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań, o wartości nie mniejszej niż: 5 310 000 PLN brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania, w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań:

Numer zadania Wartość

1- 900 000

2- 540 000

3- 540 000

4- 225 000

5- 135 000

6- 450 000

7- 1 170 000

8- 135 000

9- 450 000

10- 135 000

11- 36 000

12- 72 000

13- 432 000

14- 45 000

15- 45 000

RAZEM- 5 310 000.

VI.3) Informacje dodatkowe:

9. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

9.1. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym po uruchomieniu aparatury medycznej i przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

9.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

9.3. Przedmiot zamówienia i wszystkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład, muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), po zainstalowaniu (dostawie) gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

9.4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010 r. poz. 679).

9.5.Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, dla personelu medycznego oraz technicznego. Przeprowadzenie szkolenia należy potwierdzić protokołem z podaniem zakresu szkolenia, ilości godzin, datą i podpisem osób uczestniczących w szkoleniu.

9.6.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały w tym zestawy startowe niezbędne do uruchomienia sprzętu, jego sprawdzenia.

9.7. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w 2016 r., nierekondycjonowany, niepowystawowy.

9.8. Minimalny wymagany termin gwarancji dla aparatury medycznej, oraz poszczególnych elementów konfiguracji aparatury nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty oddania urządzeń medycznych do eksploatacji, po przeprowadzeniu szkoleń personelu i podpisaniu protokołu odbioru,zgodnie z informacjami podanymi w Załącznikach

9.9. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie – potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy.

10. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom należy złożyć w ofercie wykonawcy (Zał.Nr …) stosowne oświadczenie.

Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy musi wskazać on w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Ilekroć w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (art. 29 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity). W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

II. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia nw. dokumentów:

1) świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniach 1-15 – do SIWZ, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz.U. nr 107, poz. 679 ze zm.) tj. dokument/dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu medycznego znakiem CE i jego zgodność z wymaganiem Dyrektywy 93/42/EEC (dla każdego sprzętu odrębny),

UWAGA: Zaleca się aby dowód dopuszczenia na rynek krajowy został dołączony do oferty zgodnie ze stroną podaną w załączniku stanowiącym kosztorys ofertowy i oznaczeniem którego elementu dotyczy.

Jeżeli asortyment nie jest kwalifikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazując jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

2) Charakterystyka techniczna i użytkowa parametrów technicznych każdego z elementów wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ, w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, nie zawierające informacji sprzecznych z podanymi przez wykonawców przy wypełnianiu tabeli parametrów granicznych zaoferowanej aparatury medycznej.

UWAGA: W w/w dokumentach należy wskazać/zaznaczyć którego elementu dotyczą.

Jeżeli urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia lub jego element, nie są kwalifikowane jako wyrób medyczny – należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazujące jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

3) Prawidłowo wypełnione tabele warunków techniczno-eksploatacyjnych ,zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Zadaniach 1, -15 (Załączniki 1-15 do SIWZ).

Uwaga: Oferty z produktami nie spełniającymi wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Odrzucenie oferty spowoduje również podanie sprzecznego opisu z dokumentem dołączonym do oferty lub złożonym na wezwanie Zamawiającego oraz brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie tabeli parametrów granicznych (oferowana przez Wykonawcę wartość/ opis techniczny).

jak również brak wpisania informacji we właściwych jednostkach miary spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż oferta w zakresie nie opisanego parametru nie spełnia warunków granicznych określonych przez Zamawiającego, ze skutkiem odrzucenia oferty.

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

1)Krótki opis

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33168100

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej

1)Krótki opis

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33112200

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne

1)Krótki opis

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca

1)Krótki opis

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33182000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem

1)Krótki opis

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33182200

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI

1)Krótki opis

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33111200

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 – Mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych

1)Krótki opis

Zadanie nr 7 – Mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 7 – Mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 – Wiertarka neurochirurgiczna z osprzętem

1)Krótki opis

Zadanie nr 8 – Wiertarka neurochirurgiczna z osprzętem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33161000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 8 -Wiertarka neurochirurgiczna z osprzętem.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – Ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny

1)Krótki opis

Zadanie nr 9 – Ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 9 – Ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe

1)Krótki opis

Zadanie nr 10 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33158000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 10 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 – Diatermia bipolarna do zabiegów mikrichirurgicznych

1)Krótki opis

Zadanie nr 11 – Diatermia bipolarna do zabiegów mikrichirurgicznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33161000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 11 -Diatermia bipolarna do zabiegów mikrichirurgicznych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 – Rama Mayfielda do operacji neurochirurgicznych głowy przezierna dla RTG

1)Krótki opis

Zadanie nr 12 – Rama Mayfielda do operacji neurochirurgicznych głowy przezierna dla RTG.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 12 – Rama Mayfielda do operacji neurochirurgicznych głowy przezierna dla RTG.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych– 2kpl.

1)Krótki opis

Zadanie nr 13 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych– 2kpl.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33162000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 13 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych– 2kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14 – Respirator transportowy

1)Krótki opis

Zadanie nr 14 – Respirator transportowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33157400

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 14 – Respirator transportowy.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

1)Krótki opis

Zadanie nr 15 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 15 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.5.2016 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.5.2016 (13:00)

Read: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego:

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej

Zadanie nr 3 –– OCT kardiologiczne

Zadanie nr 4 –Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca,

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z kompletowaniem,

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

Zadanie nr 7 -Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.),

Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem ( 2 kpl.),

Laser terapeutyczny ( 2 kpl.) – razem 3 pozycje asortymentowe

Zadanie nr 8 -Respirator transportowy

Zadanie nr 9 -System monitorowania pacjenta – 2 kpl.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia opisany jest w minimalnej konfiguracji określonej w załączniku 1-9 do niniejszej SIWZ oraz spełniającej parametry techniczne i eksploatacyjne zawarte w ww. załącznikach.

Zakres zamówienia obejmuje 9 nw. zadań:

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej

Zadanie nr 3 –– OCT kardiologiczne

Zadanie nr 4 –Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca,

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem,

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

Zadanie nr 7 -Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.),

Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych z bioficzbekiem (2 kpl.),

Laser terapeutyczny ( 2 kpl.) – razem 3 pozycje asortymentowe

Zadanie nr 8 -Respirator transportowy

Zadanie nr 9 -System monitorowania pacjenta – 2 kpl.

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 2 900 000 i 3 100 000 PLN.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Numer zadania Wartość w PLN

1 27 777,78

2 16 666,67

3 16 666,67

4 6 944,44

5 4 166,67

6 13 888,89

7 4 166,67

8 1 388,89

9 1 388,89.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia -Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa aparatury lub sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze odpowiednio dla każdego z zadań, o wartości nie mniejszej niż: 3 015 000 PLN brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 3 015 000 PLN, w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania o wartości nie niższej niż suma wartości zadań, na które jest składana oferta.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej: 3 015 000 PLN, w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składnia ofert na wybrane zadania, w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta:

Numer zadania Wartość

1 900 000

2 540 000

3 540 000

4 225 000

5 135 000

6 450 000

7 135 000

8 45 000

9 45 000

RAZEM 3 015 000.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa aparatury lub sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze odpowiednio dla każdego z zadań, o wartości nie mniejszej niż: 3 015 000 PLN brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania, w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań:

Numer zadania Wartość

1 900 000

2 540 000

3 540 000

4 225 000

5 135 000

6 450 000

7 135 000

8 45 000

9 45 000

RAZEM 3 015 000.

VI.3) Informacje dodatkowe:

9. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

9.1. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym po uruchomieniu aparatury medycznej i przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

9.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

9.3. Przedmiot zamówienia i wszystkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład, muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), po zainstalowaniu (dostawie) gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

9.4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z przepisamiokreślonymi w Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010 r. poz. 679).

9.5.Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, dla personelu medycznego oraz technicznego. Przeprowadzenie szkolenia należy potwierdzić protokołem z podaniem zakresu szkolenia, ilości godzin, datą i podpisem osób uczestniczących w szkoleniu.

9.6.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały w tym zestawy startowe niezbędne do uruchomienia sprzętu, jego sprawdzenia.

9.7. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w 2016 r., nierekondycjonowany, niepowystawowy.

9.8. Minimalny wymagany termin gwarancji dla aparatury medycznej, oraz poszczególnych elementów konfiguracji aparatury nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty oddania urządzeń medycznych do eksploatacji, po przeprowadzeniu szkoleń personelu i podpisaniu protokołu odbioru,zgodnie z informacjami podanymi w Załącznikach

9.9. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie – potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy.

10. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom należy złożyć w ofercie wykonawcy (Zał. Nr …) stosowne oświadczenie.

Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy musi wskazać on w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Ilekroć w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty, pochodzenie,Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (art. 29 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity). W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

II. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia nw. dokumentów:

1) świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniach 1-9 – do SIWZ, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz.U. nr 107, poz. 679 ze zm.) tj. dokument/dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu medycznego znakiem CE i jego zgodność z wymaganiem Dyrektywy 93/42/EEC (dla każdego sprzętu odrębny),

UWAGA: Zaleca się aby dowód dopuszczenia na rynek krajowy został dołączony do oferty zgodnie ze stroną podaną w załączniku stanowiącym kosztorys ofertowy i oznaczeniem którego elementu dotyczy.

Jeżeli asortyment nie jest kwalifikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazując jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

2) Charakterystyka techniczna i użytkowa parametrów technicznych każdego z elementów wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ, w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, nie zawierające informacji sprzecznych z podanymi przez wykonawców przy wypełnianiu tabeli parametrów granicznych zaoferowanej aparatury medycznej.

UWAGA: W w/w dokumentach należy wskazać/zaznaczyć którego elementu dotyczą.

Jeżeli urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia lub jego element, nie są kwalifikowane jako wyrób medyczny – należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie, wskazujące jednoznacznie jakich produktów ono dotyczy.

3) Prawidłowo wypełnione tabele warunków techniczno-eksploatacyjnych ,zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Zadaniach 1, -9 (Załączniki 1-9 do SIWZ).

Uwaga: Oferty z produktami nie spełniającymi wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Odrzucenie oferty spowoduje również podanie sprzecznego opisu z dokumentem dołączonym do oferty lub złożonym na wezwanie Zamawiającego oraz brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie tabeli parametrów granicznych (oferowana przez Wykonawcę wartość/ opis techniczny).

jak również brak wpisania informacji we właściwych jednostkach miary spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż oferta w zakresie nie opisanego parametru nie spełnia warunków granicznych określonych przez Zamawiającego, ze skutkiem odrzucenia oferty.

Zmiany umowy:

1. Istotne zmiany postanowień umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w szczególności w następujących sytuacjach:

1) W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto;

3) w przypadku konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji umowy;

4) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego.

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

1)Krótki opis

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33168100

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej

1)Krótki opis

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33112200

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne

1)Krótki opis

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca

1)Krótki opis

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33182000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie nr 4 – Zestaw do wspomagania pracy lewej komory serca.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem

1)Krótki opis

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33182200

3)

Wielkość lub zakres

Zadanie nr 5 – Programator stymulatorów pracy serca z ukompletowaniem.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI

1)

Krótki opis

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33111200

3)

Wielkość lub zakres

Zadanie nr 6 – Modernizacja aparatu MRI,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyndolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe

1)

Krótki opis

Zadanie nr 7 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyndolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33158000

3)

Wielkość lub zakres

Zadanie nr 7 – Rotor do rehabilitacji kończyn górnych z bioficzbekiem (2 kpl.), Rotor do rehabilitacji kończyndolnych z bioficzbekiem (2 kpl.) oraz Laser terapeutyczny (2 kpl.) – 3 pozycje asortymentowe.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 – Respirator transportowy

1)

Krótki opis

Zadanie nr 8 – Respirator transportowy.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33157400

3)

Wielkość lub zakres

Zadanie nr 8 – Respirator transportowy.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

1)

Krótki opis

Zadanie nr 9 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)

Wielkość lub zakres

Zadanie nr 9 – System monitorowania pacjenta– 2 kpl.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2016 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2016 (13:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB