« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational clothing  Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Occupational clothing

  Copenhagen Denmark — Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
Published December 23, 2015 — Deadline February 1, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€803.93k
Framework agreement for the purchase of workwear and fluorescent workwear, for use by city employees in Copenhagen. The framework agreement will include the following clothing and services: Ordinary working clothes - trousers summer, flame retardant and 100% cotton - trousers winter, flame retardant and 100% cotton - Overalls, flame retardant and 100% cotton - Shorts, flame retardant and 100% cotton - Softshell jacket - Long winter jacket - Fiber fur jacket - sweatshirt w / zip - T-shirt with short sleeves. Fluorescent workwear: trousers summer, flame retardant and 100% cotton - trousers winter, flame retardant and 100% cotton - Overalls, flame retardant and 100% cotton - Shorts, flame retardant and 100% cotton - Soft Shell Jacket - Long winter jacket - T-shirt with short sleeves. In addition, rainwear both plain and fluorescent fiber and thermal wear and knit hats, caps, socks and belts / belt / harness. - Embroidery and printing service on the Contracting Authority's desired clothing. - Laying up / delivery / correction of the cladding. The Framework Agreement can be used by all administrations, institutions and contract units, including private institutions in Copenhagen. Within 3 months after the signing of the agreement, the supplier must provide an electronic catalog available to the contracting entity that includes all services and associated rates, so that orders can be made electronically via the client's electronic procurement system. Note: The municipality does not know at this time the specific procurement requirements framework agreement. The municipality does not undertake a particular consumption and / or consumption patterns. Framework agreement concluded for a period of 24 months with an option to extend for up to 24 months (2 x 12 months). Procedure: Contracting entity has chosen to implement this task digitally through Mercell Denmark A / S. This registration is required for your continued participation and without cost.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
3 000 0003000000
6 000 0006000000

Danmark-København: Erhvervsbeklædning

2015/S 248-451377

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
Njalsgade 13
Att: Erol Koc
2300 København S
DANMARK
Mailadresse: cz1a@tmf.kk.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indkøb af arbejdsbeklædning.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Københavns Kommune.

NUTS-kode DK011

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 24

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 3 000 000 og 6 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammeaftale om indkøb af arbejdsbeklædning, samt fluorescerende arbejdsbeklædning, til brug for Københavns Kommunes medarbejdere.
Rammeaftalen vil bl.a. omfatte følgende beklædningsgenstande og ydelser:
Almindelig arbejdsbeklædning:
— Benklæder sommer, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Benklæder vinter, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Overalls, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Shorts, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Softshell-jakke
— Lang vinterjakke
— Fiberpelsjakke
— Trøje m/lynlås
— T-shirt med kort ærme.
Fluorescerende arbejdsbeklædning:
. Benklæder sommer, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Benklæder vinter, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Overalls, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Shorts, flammehæmmende og 100 % bomuld
— Softshelljakke
— Lang vinterjakke
— T-shirt med kort ærme.
Herudover regntøj både almindeligt og fluorescerende, fiber og termotøj og strikhuer, caps, sokker og bælter/livrem/seler. — Broderi- og trykservice på Ordregivers ønskede beklædningsgenstande.
— Oplægning/nedlægning/tilretning af beklædningen.
Rammeaftalen kan benyttes af alle forvaltninger, institutioner og kontraktenheder, herunder selvejende institutioner under Københavns Kommune.
Senest 3 måneder efter aftaleindgåelsen skal leverandøren stille et elektronisk varekatalog til rådighed for Ordregiveren, som indeholder alle ydelser og tilhørende priser, således at bestillinger kan afgives elektronisk via Ordregiverens elektroniske indkøbssystem.
Bemærk: Kommunen kender ikke på nuværende tidspunkt det konkrete indkøbsbehov på rammeaftalen.
Det oplyste interval i pkt. II.1.4) om det forventede forbrug er derfor alene vejledende. Kommunen forpligter sig ikke til et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Rammeaftale indgås for en periode på 24 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/55397891.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

18110000, 18100000, 18300000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Se pkt. II.1.5) herom.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Rammeaftalen indgås for en periode på 24 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder (2 x 12 måneder). Den maksimale varighed for rammeaftalen er derved 48 måneder.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive stillet krav om sikkerhed eller garanti for kontraktens udførelse. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
De nærmere finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer, ligesom den elektroniske faktura skal følge standarderne/retningslinjerne for NemHandel i henhold til bekendtgørelse nr.354 af 26.3.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder og bekendtgørelse nr. 206 af 11.3.2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
1) Der kræves ingen særlig retlig form.
2) Såfremt ansøger er et konsortium omfattende flere ansvarlige juridiske personer, skal de i konsortietdeltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Teknik- og Miljøforvaltningen med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med,hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag D tilgængelige formular. Deltagere i konsortiet hæfter direkte,solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelsen af en eventuel kontrakt.
3) Hvis ansøger i relation til sin egnethed baserer sig på andre juridiske personers økonomiske og finansielleformåen, jf. del III.2.2), kræver Teknik- og Miljøforvaltningen, at den pågældende juridiske person påtager sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse eller påtager sig ubegrænset garanti for opfyldelse af ethvertøkonomisk krav, der måtte udspringe af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil blive stillet krav til leverandørens samfundsansvar (CSR) og til arbejdstagerrettigheder i forbindelse med levering af eventuelle tjenesteydelser. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Som dokumentation for at ansøger ikke er udelukket efter Udbudsdirektivets artikel 45 eller lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, skal ansøger med ansøgningen fremsende erklæring herom, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag A tilgængelige formular. 2) Virksomheder, der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a-c, e og f, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Virksomheder med forfalden ubetalt gæld til det offentlige i strid med lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 er tillige udelukket fra at deltage i udbuddet. 3) Såfremt ansøgning afgives af et konsortium, skal dokumentation under 1) fremsendes for alle konsortiedeltagere.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal med angivelse af soliditetsgrad, samlet nettoomsætning og egenkapital for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag B tilgængelige formular. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, skal der fremlægges nøgletal for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Virksomheder, der endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal dokumentere virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. 2) Erklæring fra ansøger om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter tidspunktet for aflæggelse af den seneste årsrapport, såfremt der er sket væsentlige ændringer, og såfremt børsregler ikke forhindrer dette. 3) Såfremt ansøgning afgives af et konsortium, skal dokumentation under 1) og 2) fremsendes for alle konsortiedeltagere. 4) Hvis ansøger vil dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet med henvisning til andre juridiske personers ressourcer, skal ansøger også fremsende dokumentation under 1) og 2) for den pågældende juridiske persons økonomiske/finansielle kapacitet, ligesom ansøgeren skal godtgøre at råde over de angivne ressourcer, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag E tilgængelige formular. 5) Ved ansøgning fra et konsortium eller hvor ansøger dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet med henvisning til andre juridiske personers ressourcer, er det ikke påkrævet, at hver enkelt juridisk personopfylder ovenstående krav, men alene at de juridiske personer til sammen opfylder kravene.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Forelæggelse af en liste over de betydeligste leveringer eller tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag C tilgængelige formular. Listen kan omfatte leveringer eller tjenesteydelser, der fortsat er i kraft og ikke er fuldt ud gennemført. 2) Såfremt ansøgning afgives af et konsortium, skal dokumentation under 1) fremsendes for alle konsortiedeltagere. 3) Hvis ansøger vil dokumentere sin tekniske kapacitet med henvisning til andre juridiske personers ressourcer,skal ansøger også fremsende dokumentation under 1) for den pågældende juridiske persons tekniske kapacitet,ligesom ansøgeren skal godtgøre at råde over de angivne ressourcer, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag E tilgængelige formular.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske/finansielle og tekniske kapacitet som dokumenteret i henhold til del III.2.2) og del III.2.3). Der vil særligt blive lagt vægt på hvilke ansøgere, der har den bedste og mest relevante erfaring i forhold til den udbudte kontrakt.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, brochuremateriale, egnethedsdokumentation eller tilsvarende må dog gerne være formuleret på engelsk, svensk og norsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
1) Der kan ikke ske udskiftning af konsortiedeltagere under udbudsproceduren.
2) Hvis ansøger har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske kapacitet i henhold til del III.2.2) og del III.2.3) på andre juridiske personers ressourcer kan den pågældende juridiske person ikke udskiftes under udbudsproceduren.
3) Teknik- og Miljøforvaltningen vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i ansøgers ansøgning,som angår ansøgers fortrolige forretningsmæssige forhold, jf. Udbudsdirektivets artikel 6. I den udstrækning,hvor ansøger selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt angivet i ansøgningen.
4) Ansøgers omkostninger forbundet med nærværende udbud er Teknik- og Miljøforvaltningen uvedkommende.
5) Teknik- og Miljøforvaltningen er i medfør af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne forpligtet til efter underretningen om tildelingsbeslutningen at afvente udløbet af en 10 dages standstill-periode, forinden indgåelse af kontrakt.
6) Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbuddet kunne aflyses af Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen har en saglig grund til aflysning.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB