« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for pipelines, communication and power lines  Syd Energi Service A/S

Construction work for pipelines, communication and power lines

  Esbjerg Denmark — Syd Energi Service A/S
Published November 25, 2015 — Deadline December 22, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
SE hereby invites interested contractors to apply for pre-qualification concerning. Framework agreement for services concerning. burial of the high and / or medium and low voltage cables. There is a negotiated procedure with notice in accordance with Council Directive 2004/17 / EC of 31.3.2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in water, energy, transport and telecommunications. ('The Utilities Directive'). Sincerely Laust Gammelgaard Frandsen Category Manager - SE. Procedure: Contracting entity has chosen to implement this task digitally through Mercell Denmark A / S. To participate in the task copy this link to your browser: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx Here you register the task by clicking on the icon at the top: "Sign your interest. ' If you are not a licensee of Mercell Denmark A / S must fill out a registration of your company. This registration is required for your continued participation and without cost. After sending the registration you have free access to all documents. You will receive login codes www.mercell.dk within normal working hours and can then send your offer / application.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Esbjerg: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2015/S 228-415778

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Syd Energi Service A/S
Edison Park 1
Att: Laust Gammelgaard Frandsen
6715 Esbjerg N
DANMARK
Mailadresse: lafr@se.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx

I.2)Hovedaktivitet
Elektricitet
I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Prækvalifikation Graveentreprenører — nedgravning af høj- og/eller mellem- og lavspændingskabler.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Udførelse
Udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, uanset med hvilke midler, efter ordregiverens specifikationer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
SE inviterer hermed interesserede entreprenører til at ansøge om prækvalifikation vedr. Rammeaftale for ydelser vedr. nedgravning af, høj- og/eller mellem og lavspændingskabler.
Der er tale om et udbud med forhandling med udbudsbekendtgørelse i henhold til Rådets direktiv 2004/17/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning indenfor vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation. (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«).
Med venlig hilsen
Laust Gammelgaard Frandsen
Category Manager — SE.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/54744721.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45231000, 45230000, 45232000, 45232200, 45236000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Bilag 1 Generel virksomhedsinformation.docx
Bilag 2 — Information om personlige forhold samt økonomi.docx
bilag 3 -Tro- og love erklæring.docx.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Bilag 4 Referencer.docx.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB