« Back to Search« Back to SearchSearch » Fuels  Кметът на Община Харманли /Община Харманли/

Fuels

  Harmanli Bulgaria — Кметът на Община Харманли /Община Харманли/
Published February 11, 2017 — Deadline March 16, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€233.15k

Delivery of: 1. Unleaded gasoline A 95 H, 2. Diesel, 3 propane - butane / LPG / needs of the Municipality of Harmanli. The delivery of fuel will take place for cars - owned and / or leased by the Municipality of Harmanli, as well as cars that are acquired or leased after signing the contract.

Subject: Delivery of: 1. Unleaded gasoline A 95 H, 2 and 3. The diesel propane - butane / LPG /, for the needs of the Municipality of Harmanli.

Quantities: 1. High quality unleaded gasoline A 95 H - 50,000 liters; 2. Diesel - 200,000 liters; 3. propane - butane / LPG / - 70,000 liters.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Харманли: Горива

2017/S 030-053643

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Кметът на Община Харманли /Община Харманли/
000903939
пл. „Възраждане“ № 1
Харманли
6450
България
Лице за контакт: Георги Китов
Телефон: +359 37382015
Електронна поща: obshtina@harmanli.bg
Факс: +359 37382525
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.harmanli.bg

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/dostavka-na-goriva-za-nuzhdite-na-obshhina-xarmanli/

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.harmanli.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за нуждите на Община Харманли.

II.1.2)Основен CPV код
09100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на: 1. Безоловен бензин А 95 Н, 2. Дизелово гориво, 3. ГАЗ пропан — бутан /LPG/ за нуждите на Община Харманли. Доставката на горивата ще се извършва за автомобили — собствени и/или наети от Община Харманли, както и за автомобили, които са придобити или наети след сключване на договора.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 456 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000
09132100
09134200
09122000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Харманли и Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: Доставка на: 1. Безоловен бензин А 95 Н, 2. дизелово гориво и 3. пропан — бутан /LPG/, за нуждите на Община Харманли.

Количества: 1. Висококачествен безоловен бензин А 95 Н — 50 000 литра; 2. Дизелово гориво — 200 000 литра; 3. Пропан — бутан /LPG/ — 70 000 литра.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 456 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата задължително всеки участник трябва да представи доказателства за правата си като дистрибутор на предлаганите горива за територията на Република България (оторизационно писмо от производителя или официалния вносител или друг подходящ документ).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка могат да подават оферти само участници, които притежават поне 1 /един/ собствен обект /бензиностанция/ на територията на Община Харманли, предлагащ всички видове горива, предмет на поръчката, даващ възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане. Участник, който не отговаря на посочените по-горе условия ще бъде отстранен от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, самостоятелно или в партньорство доставки идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставката на горивата ще се извършва за авт.-те, собствени и/или наети от общ. Харманли, както и за авт.-ли, придобити и/или наети след сключване на договора, като възложителят изпраща на изпълнителя в писмен вид данните. В случай на отпаднала необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора изпълнителят прекратява зареждането му в срок до 1 работен ден, след писмено уведомяване от възложителя и предоставяне на данни за прекратяване на картата за безн. плащане. Автомобилите, следва да се зареждат от колонка/и на бензиностанции, собственост на изпълнителя, предлагащи всички видове описани горива. Обектите от търг. мрежа на участника, определен за изпълнител е необходимо да работят 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, без почивен ден. За изпълнението участникът, издава карти за безн. плащане за всеки автомобил, собствен или нает от Общ. Харманли. При проблем с картата изп. я подменя с нова за своя сметка. Валидност на издадените карти е мин. 12 месеца.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 205-370355
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/03/2017
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/03/2017
Местно време: 13:30
Място:

Конферентната зала на ет. 4, пл. „Възраждане“ № 1, Община Харманли.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB