« Back to Search« Back to SearchSearch » Solid fuels  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.

Solid fuels

  Sokołów Podlaski Poland — Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
Published January 20, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€9.28M
Winner
Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp.k

The contract is for gradual delivery of diesel fuel (ON) - in the amount of 1 340 m 3 intended for vehicle refueling Employer, corresponding to PN-EN 590 + A1: 2011 and the provisions of the Ordinance of the Minister of Economy of 9.12.2008 on quality requirements for liquid fuels (Journal of Laws of 2013. item. 1058, as amended.) - CPV: 091341000-8 and unleaded petrol matching the standard PB-EN 228 at rates of 100 M3- CPV code: 09163100-0. Technical and chemical parameters supplied diesel and unleaded petrol shall not be lower than those specified in the above-mentioned standard and Annex 2 to the Regulation. Supplied diesel must be micro-biologically clean and resistant to a possible biological contamination, throughout the distribution chain and fuel system.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
4 946 2004946200
4 946 2004946200
4 086 3204086320
41 180 08041180080

Polska-Sokołów Podlaski: Paliwa stałe

2016/S 013-018562

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
Osoba do kontaktów: Lech Czarnacki
08-300 Sokołów Podlaski
POLSKA
Tel.: +48 257812017
E-mail: pks_sekretariat@wp.pl
Faks: +48 257877254

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Akcyjna Powiat Sokołowski
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne dostawy oleju napedowego ON i benzyny bezlowiowej PB 95 Postepowanie PKS S.A.3) 2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON)- w ilości 1 340 m3 przeznaczonego do tankowania pojazdów Zamawiającego, odpowiadającego normie PN-EN 590+A1:2011 oraz przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) – kod CPV: 091341000-8 oraz benzyny bezołowiowej odpowiadającej normie PB-EN 228 w ilości- 100 m3- kod CPV :09163100-0. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dostarczany olej napędowy musi być czysty mikro biologicznie oraz odporny na ewentualne skażenia biologiczne, w całym łańcuchu dystrybucji oraz w instalacji paliwowej.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09110000, 09134100, 09132100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 946 200 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena ofertowa. Waga 95
2. Termin płatności. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PKS S.A .3)2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 222-404127 z dnia 17.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 222-404127 z dnia 17.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PKS S.A. 3)2015 Nazwa: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95 w roku 2016
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp.k
ul. Sidorska 61
21 500 Biała Podlaska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 946 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 086 320 i najwyższa oferta 41 180 080 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB