« Back to Search« Back to SearchSearch » Antineoplastic and immunomodulating agents  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Antineoplastic and immunomodulating agents

  Rybnik Poland — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Published March 30, 2016 — Deadline May 6, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract is successfully implemented supply of medicinal products in programs of drug and chemotherapy for the Independent Public Healthcare Provincial Hospital No. 3 in Rybnik.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2525

Polska-Rybnik: Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne

2016/S 062-106668

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Osoba do kontaktów: Agnieszka Niezgodzińska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–14:00
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl
Faks: +48 324291225

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.rybnik.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Osoba do kontaktów: Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora (Pawilon nr 2 – Przychodnia Wielospecjalistyczna, I piętro, pok. nr 103)
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
Faks: +48 324291225

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ WSS Nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000, 33693000, 33693100, 33621300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie niniejsze stanowi część zamówienia na produkty farmaceutyczne dla szpitala, którego wartość przekracza równowartość 209 000 EUR. Przedmiotem obecnie udzielanego zamówienia są dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. Zamówienia podzielone jest na 24 pakiety (części). Poszczególne części zamówienia charakteryzują zamieszczone pod punktem II.3 Informacje o częściach zamówienia, a szczegółową specyfikację dostaw zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Axitinibum
1)Krótki opis
Axitinibum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Bendamustinum, Cytarabinum depocyte
1)Krótki opis
Bendamustinum, Cytarabinum depocyte.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Bevacizumabum
1)Krótki opis
Bevacizumabum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Bicalutamidum
1)Krótki opis
Bicalutamidum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Cinacalcetum
1)Krótki opis
Cinacalcetum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33693000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Cytarabinum roztwór
1)Krótki opis
Cytarabinum roztwór.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum
1)Krótki opis
Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dacarbazinum
1)Krótki opis
Dacarbazinum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Epirubicini hydrochloridum roztwór
1)Krótki opis
Epirubicini hydrochloridum roztwór.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Epoetinum alfa
1)Krótki opis
Epoetinum alfa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33621300

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Everolimusum
1)Krótki opis
Everolimusum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Fingolimodum
1)Krótki opis
Fingolimodum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Glatiramer acetate
1)Krótki opis
Glatiramer acetate.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Interferon beta – 1 a
1)Krótki opis
Interferon beta – 1 a.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Lapatynibum
1)Krótki opis
Lapatynibum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Mitomycinum
1)Krótki opis
Mitomycinum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Panitumumabum
1)Krótki opis
Panitumumabum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pegfilgrastimum
1)Krótki opis
Pegfilgrastimum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pemetreksedum
1)Krótki opis
Pemetreksedum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Toxinum botulinicum typum A
1)Krótki opis
Toxinum botulinicum typum A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33693100

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Trastuzumabum
1)Krótki opis
Trastuzumabum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Trabectedinum
1)Krótki opis
Trabectedinum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Cisplatinum
1)Krótki opis
Cisplatinum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Fluorouracilum, Acidum levofolinicum
1)Krótki opis
Fluorouracilum, Acidum levofolinicum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652000

3)Wielkość lub zakres
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 6 miesięcy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet 1: 1 000 PLN; pakiet 2: 3 200 PLN; pakiet 3: 9 600 PLN, pakiet 4: 15 PLN, pakiet 5: 1 700 PLN; pakiet 6: 150 PLN; pakiet 7: 2 800 PLN; pakiet 8: 55 PLN; pakiet 9: 140 PLN, pakiet 10: 150 PLN, pakiet 11: 3 300 PLN, pakiet 12: 2 600 PLN, pakiet 13: 3 500 PLN; pakiet 14: 1 700 PLN; pakiet 15: 6 300 PLN, pakiet 16: 45 PLN, pakiet 17: 9 000 PLN; pakiet 18: 2 200 PLN; pakiet 19: 1 600 PLN, pakiet 20: 220 PLN, pakiet 21: 24 000 PLN, pakiet 22: 6 600 PLN, pakiet 23: 140 PLN, oraz pakiet 24: 1 350 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet należy ustalić łączną wysokość kwot wnoszonych wadiów poprzez zsumowanie odpowiednich kwot wadiów dla wszystkich pakietów, które obejmuje oferta. W przypadku złożenia oferty na wszystkie pakiety łączna wartość wadiów wynosi 81 365 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności wynosi 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego – na zasadach określonych w umowie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Żądania zamawiającego w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Ustawą, i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy są następujące: wykonawca jest zobowiązany w niżej opisany sposób wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert:
1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Ad. 1.
Spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez:
— dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu przez niego warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy – w stopniu pozwalającym na zrealizowanie niniejszego zamówienia,
— dołączenie do oferty zezwolenia wymaganego ustawą z 6.9.2001 – Prawo farmaceutyczne zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi poniżej w punkcie 2.
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie ww. oświadczenia i dokumentu na zasadzie spełnia / nie spełnia (złożenie – we właściwej formie i o wymaganej treści – oświadczenia, o którym mowa poniżej w punkcie 2.1 i zezwolenia, o którym mowa poniżej w punkcie 2.2, zostanie uznane za potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy).
Ad. 2.
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów – zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi poniżej w punkcie 3.
Ocena braku podstaw do wykluczenia z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie ww. oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia (złożenie – we właściwej formie i o wymaganej treści – oświadczenia, o którym mowa poniżej w punkcie 3.1 oraz dokumentów wymienionych poniżej w punktach 3.2 do 3.6, zostanie uznane za potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; w zakresie oświadczenia wymienionego poniżej w punkcie 3.7: oświadczenie wykonawcy, że nie należy on do żadnej grupy kapitałowej, stanowić będzie potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w przypadku złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, która wskazuje, że wykonawcy należący do tej grupy złożyli odrębne oferty – zamawiający zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
W celu wykazania spełniania ww. warunków do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty (załącznik nr 1 do oferty dotyczy przedmiotu zamówienia, stąd numeracja dotycząca oświadczeń i dokumentów podmiotowych biegnie od numeru 2):
2. oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji);
2.2. Zezwolenie wymagane ustawą z 6.9.2001 – Prawo farmaceutyczne;
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby ww. zezwolenie udzielone było bezpośrednio wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne, tj. nie dopuszcza wykazania się w tym zakresie dokumentem podmiotu trzeciego, ponieważ uprawnienie wykonawcy do opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy – jak wynika z art. 26 ust. 2b – nie obejmuje m. in. warunku posiadania uprawnień.
3. oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy,
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do specyfikacji),
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych),
3.7. oświadczenie dotyczące przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej – lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku dokumentów wymienionych jako załączniki nr 3.2 do nr 3.6 należy zastosować zasady zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z 19.2.2013
W szczególności w takim wypadku w zakresie załączników nr 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.6 należy złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
natomiast w zakresie załącznika nr 3.5 należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (z zachowaniem ww. terminów).
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pozycjach 2 i 3 należy wykazać, że warunki udziału w postępowaniu są spełnione odpowiednio przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy wykonawcy spełniają co najmniej łącznie, a żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy). W związku z tym:
— w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wystarczające jest:
— – w przypadku załącznika nr 2.1 – złożenie jednego wspólnego oświadczenia wg wzoru nr 2.1,
— – w przypadku załącznika nr 2.2 za wystarczające – w przypadku przedmiotu obejmującego różne rodzaje działalności lub czynności – zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamrowienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia),
— w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć odrębne dla każdego z wykonawców oświadczenia wg wzoru nr 3.1 i odrębne dla każdego z wykonawców dokumenty wymagane jako załączniki nr 3.2 do 3.7.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak podano powyżej w punkcie III.2.1.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak podano powyżej w punkcie III.2.1.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
LAS-50/130-PN/5-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.5.2016 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 25 PLN
Warunki i sposób płatności: Opisano poniżej w punkcie: VI.3: Informacje dodatkowe.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.5.2016 - 10:30

Miejscowość:

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, Pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Przed zakończeniem umowy wynikającej z niniejszej procedury.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z ww. strony internetowej zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku – w godzinach pracy zamawiającego, tj. 7:45-14:30 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej powołując się na nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego podaną w punkcie II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1. Podana w punkcie IV.3.3 cena nie obejmuje kosztów przesłania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy ponadto dołączyć – jako załącznik nr 1.2, załącznik 1.3 oraz załącznika 1.4 – następujące oświadczenia i dokumenty:
1.2. Oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do niniejszej specyfikacji), że wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń do obrotu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żąda¬nie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień).
Oświadczenie powyższe może być łączne, jeśli wykonawca składa ofertę na kilka pakietów.
1.3 Oświadczenie producenta potwierdzające stabilność fizyko-chemiczną leku w fiolce po pierwszym pobraniu oraz stabilność fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 72 h, przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki – w przypadku, gdy Charakterystyka Produktu Leczniczego nie potwierdza informacji potwierdzających taką stabilność – dotyczy tylko pakietów nr 6, 9, 23 oraz 24.
1.4 Oświadczenie producenta potwierdzające stabilność fizyko-chemiczną leku w fiolce po pierwszym pobraniu /rekonstrukcji min. 24 h – w przypadku, gdy Charakterystyka Produktu Leczniczego nie zawiera informacji potwierdzających taką stabilność – dotyczy tylko pakietu nr 19.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB