« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewer cleaning services  Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Sewer cleaning services

  Doorn Netherlands — Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Published December 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€69.68k
Winner
Jos Scholman Holding BV

The purpose of the tender is to conclude an agreement with one contractor for providing the standby service in accordance with the functional and technical requirements specified by the contracting authority. The standby service solves problems in the public space outside regular working hours (which is open Monday to Friday from 16:00 to 7:45 pm throughout the weekend and holidays).

Demanded that the contractor after notification of the coordinator within one hour on the spot. During the New Year is claimed by former New Year's Day and that the contractor is on site within half an hour.

Guidelines standby service activities:

- Sewer blockages and failures in sewer pumps,

- Flooding from burst pipes or rainwater,

- A hole in the road,

- Traces of oil on the road,

- Manhole cover broken or gone,

- Collision with object in public space (traffic, tree)

- Unsafe situations in municipal projects,

- Other destruction or damage in the public space.

From the moment the notification of a disaster or other undesirable event is done by the contractor, the cost of securing this calamity will be reimbursed based on control rates. To be submitted at registration sign state with notional amounts is the basis for settlement of this work.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Doorn: Diensten voor rioolreiniging

2016/S 247-451824

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
251670300
Kerkplein 2
Doorn
3941 HV
Nederland
Contactpersoon: Rogier van der Gugten
Telefoon: +31 343565600
E-mail: rogier.vandergugten@tauw.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heuvelrug.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Piketdienst.

Referentienummer: UH16.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor het verzorgen van de piketdienst conform de door de aanbestedende dienst gestelde functionele en technische eisen. De piketdienst lost problemen op in de openbare ruimte buiten reguliere werktijden (dat is van maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot 7:45 uur, het gehele weekend en op feestdagen).

Geëist wordt dat de aannemer na melding van de coördinator binnen 1 uur ter plaatse is. Tijdens de jaarwisseling op oud- en nieuwjaarsdag wordt geëist dat de aannemer binnen een halfuur ter plaatse is.

Richtlijnen werkzaamheden piketdienst:

— rioolverstopping en storingen in rioolpompen,

— wateroverlast door gesprongen leidingen of hemelwater,

— een gat in de weg,

— oliesporen op de weg,

— putdeksel kapot of weg,

— aanrijding met object in de openbare ruimte (verkeersbord, boom),

— onveilige situaties bij gemeentelijke projecten,

— overige vernielingen of schade in de openbare ruimte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 680.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
63712200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL310
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vanaf het moment dat de melding van een calamiteit of een andere ongewenste gebeurtenis wordt gedaan bij de aannemer, zullen de kosten voor het veilig stellen van deze calamiteit op basis van regietarieven worden vergoed. De bij de inschrijving in te dienen inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden is de basis voor verrekening van deze werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
Prijs - Weging: Geen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens een raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 2 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.11.2016 en loopt tot 1.11.2018. Daarnaast heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug een optie om onder gelijkblijvende voorwaarden de raamovereenkomst tweemaal te verlengen met een periode van telkens 1 jaar. Een en ander is afhankelijk van de uitkoms...

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 136-246353
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Piketdienst

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jos Scholman Holding BV
30076324
Morsebaan 1
Nieuwegein
3439 NA
Nederland
Telefoon: +31 306044282
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 55 000.00 EUR / Hoogste offerte: 140 580.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Utrecht
Utrecht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB