« Back to Search« Back to SearchSearch » Selection of an independent external auditor to audit the financial statements of NBS for the financial years 2015 to 2016.  Národná Banka Slovenska

Selection of an independent external auditor to audit the financial statements of NBS for the financial years 2015 to 2016.

  Bratislava Slovakia — Národná Banka Slovenska
Published February 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€114.00k
Winner
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

The contract is to audit the individual financial statements of the National Bank of Slovakia pursuant to § 38 and § 39 of Act no. 566/1992 Coll. the National Bank of Slovakia, as amended, and Art. 27 paragraph. 27.1 of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (Protocol on the Statute of the ESCB / ECB) for the financial years 2015-2016 conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs), and in accordance with the IESBA Code (International Ethics Standards Board for Accountants ).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
160 000160000
160 000160000
114 000114000

Slovensko-Bratislava: Zákonom predpísané audítorské služby

2016/S 034-055241

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národná Banka Slovenska
30844789
Imricha Karvaša 1
Kontaktné miesto (miesta): Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontaktná osoba: Vladimír Kubánek
813 25 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 257871225
E-mail: vladimir.kubanek@nbs.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.nbs.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Výber nezávislého externého audítora na audit účtovnej závierky NBS na finančné roky 2015–2016.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 9: Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Audítorské práce budú vykonávané v priestoroch Národnej banky Slovenska (na ústredí, expozitúrach a účelových organizačných jednotkách) určených Národnou bankou Slovenska.

Kód NUTS SK

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska podľa § 38 a § 39 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej protokolu o Štatúte ESCB/ECB) na finančné roky 2015–2016 vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISAs) a v súlade s Etickým kódexom IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants).
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79212300

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 160 000 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
1. Celková cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky uvedená v tabuľke Prílohy č.2 súťažných podkladov v stĺpci Spolu. Relatívna váha 50
2. Skúsenosti audítorského tímu / účasť navrhovaných členov audítorského tímu na audite bánk so sídlom v krajinách Európskej únie (EÚ) / Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) za posledných 5 rokov (od roku 2010 vrátane). Relatívna váha 40
3. Skúsenosti audítorského tímu / všeobecná audítorská prax navrhovaných členov audítorského tímu. Relatívna váha 5
4. Kvalifikácia audítorského tímu / počet certifikátov, ktoré boli udelené navrhovaným členom audítorského tímu. Relatívna váha 5
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 222-392746 z 18.11.2014

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Výber nezávislého externého audítora na audit účtovnej závierky NBS na finančné roky 2015–2016.
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
15.2.2016
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
Hodžovo nám. 1A
811 06 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 233339665

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 160 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 114 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet rokov: 2
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky:
— Emília Herceková,
— Oľga Sedláčková,
— Martin Pavlovič,
— Marián Mikula,
— Ľubica Madelová,
— Vladimír Kubánek.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB