« Back to Search« Back to SearchSearch » Food, beverages, tobacco and related products  Район Източен — община Пловдив

Food, beverages, tobacco and related products

  Plovdiv Bulgaria — Район Източен — община Пловдив
Published January 10, 2017 — Deadline January 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Food supply for municipal kindergartens and nurseries located on the territory of the region "East", Plovdiv Municipality. Perform delivery of bread and pasta, milk and dairy foods, meat, meat food products, fish and eggs, fresh fruit and vegetables, packaged foods and canned fruits and vegetables, subject to the requirements and parameters set out in the Technical Specifications documentation. In terms of participation are specified forecasted quantities, the employer is entitled to the needs of childcare and financial resources, which have not to assign deliveries to the entire quantity and total value.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 006-008413

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 185-331591)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Район Източен — община Пловдив
0004715040046
ул. „Лев Толстой“ № 2
Пловдив
4006
България
Лице за контакт: Милка Тодорова-Добрикова
Телефон: +359 32601066 / 32601060
Електронна поща: iztochen_bg@abv.bg
Факс: +359 32631610
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.iztochen.com

Адрес на профила на купувача: http://www.op.iztochen.com/?q=page

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен“, Община Пловдив.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 - UA01
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен“, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/01/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 185-331591

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 24/10/2016
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 23/01/2017
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 25/10/2016
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 24/01/2017
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB