« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Община Шумен

Construction work

  Shumen Bulgaria — Община Шумен
Published February 18, 2017 — Deadline March 29, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€1.31M
360 and special purpose "for school." UPI I144 School has an area of ​​13,111 meters 2 and front to 4 streets Class VI - part of vtorost. street network. The building has a ZP- 2 341.50 m 2 and Area 6 694.5 square meters construction of AHF. the building is reinforced concrete monolithic executed. During the operation have been partial repairs, but complete overhaul and refurbishment of the building have been made.

The project foresees making open new doors in existing walls, walling-up of parts of the existing openings for doors and windows; construction of new non-bearing partition walls; repair of walls and ceilings; sanding and grouting existing flooring; replacement of tiles; Application of modular monolithic ceramic tiles; laying of clinker; reconstruction of the dining room with kitchen and bar; in the school building provides a new lift and build new ramps for people with disabilities. Replacement of the building's water supply network, sewage branches vertical and horizontal condominium sewerage network of the building; construction of a new heating system, implementation of energy efficiency measures.

The existing staircase entrance from the yard to the gym will be built new; Construction of ramps with a slope of 5% in the basement level in the cafeteria, in connection to the gymnasium and in the hallway.

Cleaning up basic metal construction of the annex and taking measures for corrosion protection.

Provides repair external surfaces and playgrounds, the formation of spots with benches, litter bins.

Detailed activities are described in the Technical Specification.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Шумен: Строителни и монтажни работи

2017/S 035-062792

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Цвета Николова
Телефон: +359 54857747
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=oFoEirxgYF8%3d

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=oFoEirxgYF8%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СУ „Васил Левски“.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 - FA03
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обектът подлежащ на реконструкция и основен ремонт е СУ „Васил Левски“, гр. Шумен, представляващ училищна сграда с физкултурен салон, намираща се в гр. Шумен, Община Шумен, с адрес ул. „Дедеагач“ № 24. Обектът е четвърта категория строеж. В училището се обучават 573 ученика от първи до дванадесети клас, включително 1 подготвителен клас. Персоналът (педагогически и обслужващ) е 62 човека. Учебните занятия се провеждат на 3 смени. Сградата е ситуирана в поземлен имот с идентификатор 83510.668.144 по кадастралната карта на гр. Шумен. За този поземлен имот има изработен ПУП с отреден УПИ I144, кв. 360 и конкретно предназначение „за училище“. УПИ I144 за училище е с площ 13 111 м2 и фронт към 4 улици VI клас — част от второст. улична мрежа. Сградата е със ЗП- 2 341,50 м2 и РЗП 6 694,5 кв. м. Конструкцията на осн. сградата е стоманобетонна монолитно изпълнена. През периода на експлоатацията са правени частични ремонти, но цялостен основен ремонт и саниране на сградата не са извършвани.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 561 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 - FG16
45410000
45431000
45421130
45442300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Град Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С проекта се предвижда направа на отвори за нови врати в съществуващи зидове, зазиждане на части от съществуващите отвори за врати и прозорци; изграждане на нови неносещи леки преградни стени; ремонт на стени и тавани; циклене и фугиране на съществуващ паркет; подмяна на теракота; полагане на модулни монолитни плочки; полагане на клинкер; преустройството на столовата с кухня и бюфет; в училищната сграда се предвижда нов подемник и се изграждат нови рампи за хора с увреждания. Подмяна на сградната водопроводната мрежа, на вертикалните канализационни клонове и етажната хоризонтална канализационни мрежа на сградата; изграждане на нова отоплителна инсталация, изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Съществуващото стълбище за вход от двора към физкултурния салон ще бъде изградено на ново; предвижда се изграждане на рампи с наклон 5 % в сутеренното ниво в столовата, в топлата връзка към физкултурния салон и в коридора.

Почистване до основен метал конструкцията на пристройката и предприемане на мерки за антикорозионна защита.

Предвижда се ремонт на външните настилки и площадки, обособяване на кътове за отдих с пейки, кошчета за отпадъци.

Подробно дейностите са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — Професионална компетентност на персонала, отговорен за изпълнението на строително-монтажните работи и неговата организация / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: П 2 — Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: П 3 — Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 561 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проектно предложение № BG16RFOP001-1.014-0002 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“.
II.2.14)Допълнителна информация

Община Шумен е бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. и е подала проектно предложение № BG16RFOP001-1.014-0002 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ, но към датата на откриване на настоящата процедура все още не е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат правоспособността си чрез посочване на регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ съгл. изискваното минимално ниво.

Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е първа група строежи, четвърта категория).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи ).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на поне 1 сграда минимум четвърта категория строежи.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на поне 1 сграда минимум четвърта категория строежи.

Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда четвърта или по-висока категория строежи.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора. Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства. За гаранциите важат разпоредбите на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

2. Договорът за обществената поръчка ще бъде сключен под условие — с клауза за отложено изпълнение до получаване от страна на изпълнителя на уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. В случай, че уведомлението не е получено до изтичането на тримесечен срок от сключването на договора, всяка от страните по него може да поиска прекратяването му без предизвестие, на основание чл. 114 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/03/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/03/2017
Местно време: 8:30
Място:

Сградата на Община Шумен, етаж 3, стая 304.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП — тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/ МОСВ — тел. 02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/ МТСП — тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB