« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction supervision services  Община Шумен

Construction supervision services

  Shumen Bulgaria — Община Шумен
Published August 6, 2016 — Deadline September 9, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction supervision

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Шумен: Строителен надзор

2016/S 151-273425

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Петромир Минев
Телефон: +359 54857647
Електронна поща: p.minev@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rEMCWBDahXs%3d

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rEMCWBDahXs%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по 2 обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по 2 обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект: многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 3”;

Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект: многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 69”.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 869.93 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 3“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителният надзор, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, ще се осъществява спрямо проектирането и строителството, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен за съответния обект. Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъде възложен независимият строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по обособената позиция.

В процеса на изпълнение, задължително се изпълняват указанията на проектанта. Задължително се изготвя и представя снимков материал, придружаващ отчетните документи и съставените и подписани актове по време на строителството, като доказателство на състоянието преди и след възстановителните работи.

В предмета на настоящата обществена поръчка влиза: изготвянето на Доклад за съответствие за Проектантските разработки за обекта, проектирани от Строителя, както и цялата необходима документация, свързана с изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Не / Тежест: Не
Цена - Тежест: 100 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31 411.88 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект: многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 69“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Симеон Велики“ № 69.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителният надзор, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, ще се осъществява спрямо проектирането и строителството, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен за съответния обект. Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъде възложен независимият строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по обособената позиция.

В процеса на изпълнение, задължително се изпълняват указанията на проектанта. Задължително се изготвя и представя снимков материал, придружаващ отчетните документи и съставените и подписани актове по време на строителството, като доказателство на състоянието преди и след възстановителните работи.

В предмета на настоящата обществена поръчка влиза: изготвянето на Доклад за съответствие за Проектантските разработки за обекта, проектирани от Строителя, както и цялата необходима документация, свързана с изискванията на Наредба №3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Не / Тежест: Не
Цена - Тежест: 100 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 458.05 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валидно удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от началника на ДНСК за вписване в регистъра на фирмата за упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по СЕИП. За доказване на изискването участникът следва да представи заверено копие на валидното удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП — заверено от участника копие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно документацията.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да представят доказателства за техническите си и професионални способности във връзка с изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

2. Валидно удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено от Началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице за вписване в регистъра на фирмата за упражняване на строителен надзор, ведно със списък на правоспособните физически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката — заверено от участника копие.

3. Декларация, съдържаща списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Специалистите трябва да бъдат включени в списъка към удостоверението по чл. 166 от ЗУТ. Списъкът трябва да бъде придружен от: професионални автобиографии на специалистите; копия от дипломи, сертификати, референции, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и опит; декларация за ангажираност на специалистите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, да има изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите най-малко 1 /един/ договор от упражняването на строителен надзор;

2. Участникът трябва да има на разположение човешки ресурс от минимум три лица включени в списъка към удостоверението по чл. 167 от ЗУТ;

Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/ или юридически лица при изпълнение на поръчката при условие, че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/ или квалификация се прилагат към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗОП.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 66 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъде възложен независимия строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по двете обособени позиции.

В процеса на изпълнение, задължително се изпълняват указанията на проектанта. Задължително се изготвя и представя снимков материал, придружаващ отчетните документи и съставените и подписани актове по време на строителството, като доказателство на състоянието преди и след възстановителните работи.

В предмета на настоящата обществена поръчка влиза: изготвянето на Доклад за съответствие за Проектантските разработки за обекта, проектирани от Строителя, както и цялата необходима документация, свързана с изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2016
Местно време: 10:00
Място:

Административна сграда на Община Шумен, зала 304, III етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB