« Back to Search« Back to SearchSearch » Supervision of building work  Gmina Sosnowiec

Supervision of building work

  Sosnowiec Poland — Gmina Sosnowiec
Published February 9, 2017 — Deadline March 21, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

1.Przedmiotem order was divided into four parts:

I.Usługa involving the exercise of the author's supervision of the construction;

II.Usługa involving the performance of their duties inspector investor in the installation specialty in the network, installation and electrical equipment and power;

III.Usługa involving the performance of their duties inspector investor in the installation specialty in the network, installation and telecommunications equipment;

Oil - Theatre in Sosnowiec - Stage II ".

3 Maja in Sosnowiec between small hubs. "

2.Szczegółowy description of the contract - Annex No. 3 hereto.

The scope of works, which will be exercised supervision of the project documentation was placed on the BIP Municipal Office in Sosnowiec at: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,519003.html

Object of the contract includes the surveillance author: author's supervision of the construction to ensure the achievement of high quality of the works and their timely implementation, in particular:

a) a statement in the course of construction works compliance of the implementation of the project, indicating irregularities, giving opinions on the applications the construction manager for possible changes, evaluation of the results of research carried out on site,

b) request the suspension of construction work in a situation of potential danger, or the execution of works contrary to the design or construction permit,

c) agree on the possibility of introducing alternative solutions to those provided for in the draft submitted by the investor's supervision inspector.

It is expected to complete 14 stays at the construction site inspector's supervision and 2 stays in the field of completing documents to PINB and WINB. A total of 16 visits.

Handshake possibility of introducing alternative solutions to those provided for in the project, reported by the head of the construction will be contracted separately by the Contractor.

The actual start date of the contract - in accordance with the model contract (Annex No. 11 hereto).

Oil - Theatre in Sosnowiec - Stage II ".

It provides for a total of 12 full stay of the construction inspector investor.

General obligations of the Investor's Supervision in Annex No. 3 hereto.

The actual start date of the contract - in accordance with the model contract (Annex No. 12 hereto).

Oil - Theatre in Sosnowiec - Stage II ".

It provides for a total of 12 full stay of the construction inspector investor.

General obligations of the Investor's Supervision in Annex No. 3 hereto.

The actual start date of the contract - in accordance with the model contract (Annex No. 12 hereto).

3 Maja in Sosnowiec between small hubs. "

General obligations of the Investor's Supervision in Annex No. 3 hereto.

The actual start date of the contract - in accordance with the model contract (Annex No. 13 hereto).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sosnowiec: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 028-049815

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ignacego Mościckiego 14, III piętro, pokój 330
Sosnowiec
41-200 Sosnowiec
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Winter
Tel.: +48 322960721
E-mail: s.winter@um.sosnowiec.pl
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. I. Mościckiego 14, II piętro, pokój nr 213
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór autorski i inwestorski dla zadania: Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych".

Numer referencyjny: WZP.271.1.10.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia został podzielony na cztery części:

I.Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych;

II.Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

III.Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej w Sosnowcu – etap II”.

IV.Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa buspas-ów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi”.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej w Sosnowcu – etap II”. Zakres robót budowlanych, dla których sprawowany będzie nadzór autorski według dokumentacji projektowej został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowca pod adresem: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,519003.html

Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie nadzoru autorskiego: sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w celu zapewnienia osiągnięcia wysokiej jakości wykonywanych robót oraz ich terminowej realizacji, a w szczególności:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, wskazywanie nieprawidłowości, opiniowanie zasadności wniosków kierownika budowy w zakresie ewentualnych zmian, opiniowanie wyników badań dokonywanych na budowie,

b) żądania wstrzymania robót budowlanych w sytuacji potencjalnego zagrożenia, bądź też wykonywania robót niezgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę,

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przewiduje się 14 pełnych pobytów na budowie inspektora nadzoru autorskiego oraz 2 pobyty w zakresie kompletowania dokumentów do PINB i WINB. Łącznie 16 pobytów.

UWAGA! Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy zlecane będą odrębnie przez Wykonawcę.

Podany przez Zamawiającego początek obowiązywania zamówienia jest orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

a)Cena brutto (60 %);

b)Doświadczenie osoby pełniącej nadz. aut. w spe.konstrukcyjno – budowlanej (15 %);

c)Doświadczenie osoby pełniącej nadz. aut. w spe.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (15 %);

d)Doświadczenie osoby pełniącej nadz. aut. w spe.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (10 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej w Sosnowcu – etap II”.

Przewiduje się łącznie 12 pełnych pobytów na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Podany przez Zamawiającego początek obowiązywania zamówienia jest orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

a) Cena brutto (60 %);

b) Doświadczenie osoby pełniącej nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (40 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej w Sosnowcu – etap II”.

Przewiduje się łącznie 12 pełnych pobytów na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Podany przez Zamawiającego początek obowiązywania zamówienia jest orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

a) Cena brutto (60 %);

b) Doświadczenie osoby pełniącej nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (40 %).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa buspas-ów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi”.

Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Podany przez Zamawiającego początek obowiązywania zamówienia jest orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 13 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 30/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny:

a) Cena brutto (60 %);

b) Doświadczenie osoby pełniącej nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej drogowej (40 %).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716);

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ dla części I zamówienia i Załącznik nr 7 do SIWZ dla części II, III i IV zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

a) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadz. autor. nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej: elektrycznej, teletechnicznej łącznie lub oddzielnie dla każdej branży lub co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjnej, instalacyjnej: elektrycznej, teletechnicznej łącznie lub oddzielnie dla każdej branży – cześć nr I zamówienia;

b) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu nadz. inwest. nad robotami budowlanymi w branży instalacyjnej elektrycznej – cześć nr II zamówienia;

c) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu nadz. inwest. nad robotami budowlanymi w branży instalacyjnej teletechnicznej – cześć nr III zamówienia;

d) usługi polegające na pełnieniu nadz. inwest. nad robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej drogowej o łącznej wartości pełnionych nadzorów nie mniejszej niż 40.000,00 PLN brutto (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) – cześć nr IV zamówienia.

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

a) dla części I zamówienia:

— jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej;

— jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

— jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w pkt 3.2. ppkt. a) przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia przez nią wszystkich wymienionych wymagań.

b) dla części II zamówienia – jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) dla części III zamówienia – jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

d) dla części IV zamówienia – jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w pkt. 3.2. ppkt b) ÷ d) przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia przez nią wszystkich wymienionych wymagań.

Zamawiający wymaga aby uprawnienia budowlane były zgodne z przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią minimum następujące warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1.posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3.zdolności technicznej lub zawodowej;

4.nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— dla część I zamówienia: 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100);

— dla części II zamówienia: 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100);

— dla części III zamówienia: 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100);

— dla części IV zamówienia: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).

Realizacja umowy zgodnie z załącznikiem 11,12 i 13 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, piętro III, pok. 315.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, piętro II, pok. 213. do dnia 21.3.2017 r., do godziny 10:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1.1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ;

1.2.dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ.

1.3.stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1.w rozdziale III 1.1) pkt 1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.2. w rozdziale III 1.1) pkt 1.2., 1.3. i 1.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b).nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w następującym zakresie:

3.1.Świadczenie usług polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego.

3.2.Świadczenie usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach:

— drogowej,

— energetycznej,

— teletechnicznej.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w rozdziale III.1.1) pkt. 1.1-1.7. odnośnie tych podmiotów.

5.W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie osób pełniących nadzór autorski” (dla części I zamówienia) do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz doświadczenia osób pełniących nadzór autorski zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie osoby pełniącej nadzór inwestorski” (dla części: II, III i IV zamówienia) do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz doświadczenia osoby pełniącej nadzór inwestorski zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

6. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB