« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Gmina Miasta Sopotu

Construction work

  Sopot Poland — Gmina Miasta Sopotu
Published November 16, 2016 — Deadline December 16, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€5.84M

The object of the procedure is the choice of the private partner for the implemented project, which was named "Energy Complex modernization of public buildings in Sopot."

It is expected that the Contractor after the process of thermal modernization will be responsible for managing the energy economy of buildings for the remaining duration of the public-private partnership in order to achieve the effect of energy, economic and environmental projects.

The scope of the order and a detailed description of the contract will be clarified in the course of a competitive dialogue.

The contract is for comprehensive thermal modernization of public buildings in the town of Sopot.

The scope of the order and a detailed description of the contract will be clarified in the course of a competitive dialogue.

The planned scope of the project includes the following buildings and works:

Kindergarten No. 1: The modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Kindergarten No. 4: The modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Kindergarten No. 8: Modernisation of lighting and the installation of an energy management system;

Kindergarten No. 12: modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Kindergarten No. 1 - nursery modernization of lighting and the installation of an energy management system;

Primary School No. 8: Modernisation of lighting and the installation of an energy management system;

Primary School No. 9: modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

School No. 3: lighting retrofit and installation of an energy management system;

School No. 1 modernization and installation of lighting energy management system;

II LO - main building: the modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

II LO - gym: lighting retrofit and installation of an energy management system;

Middle School No. 2: lighting retrofit and installation of an energy management system;

Center for Continuing Education - main building: thermo-modernization works, modernization and installation of lighting energy management system;

Independence 749): modernization of lighting and installation of an energy management system;

Music School: a lighting retrofit and installation of an energy management system;

School No. 5: modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Primary School No. 1 modernization and installation of lighting energy management system;

Kindergarten No. 10: modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Sopot Focus Plastic modernization of lighting and the installation of an energy management system;

Kindergarten No. 5: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

School Commercial - main building: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Commercial School - gym: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Youth Culture: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

III LO: thermo-modernization works, modernization and installation of lighting energy management system;

Pool MOSiR: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system;

Building an orphanage: thermo-modernization works and modernization of the lighting and the installation of an energy management system.

Estimated total contract value excluding VAT: 25 849 510.16 PLN = 6 191 647.74 EUR.

The project will be implemented on the basis of an agreement for public - private partnership, assuming the division of tasks and risks between parties to the contract.

As part of the joint project implementation, Private Partner undertakes to finance, design and execution of works and maintenance and management of the resulting infrastructure over the period from 10 to 15 years - a period that will be clarified in the process of competitive dialogue.

It also assumes financial participation Public Entity in the joint venture on the principles established in the dialogue.

The duties of the Private Partner / Contractor under the project will include the maintenance and management of the energy economy.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sopot: Roboty budowlane

2016/S 221-402481

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Sopot
81-730
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Kancelaria Ogólna, pok. nr 16
Tel.: +48 585213762
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Faks: +48 585510133
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sopot.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sopot.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Sopot
81-704
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupakowska
Tel.: +48 585213762
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sopot.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Sopot
81-704
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupakowska
Tel.: +48 783615050
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sopot.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Numer referencyjny: ZP.272.32.WSRM.2016.MSt
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego dla realizowanego przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w rozumieniu ustawy o ppp, zakładającej wspólną realizację Przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Oczekuje się, że Wykonawca po przeprowadzeniu procesu termomodernizacji będzie odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 25 849 510.16 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000
45321000
45450000
71314200
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Sopot.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Sopotu.

Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

Planowany zakres rzeczowy Projektu obejmuje następujące budynki i prace:

1. Przedszkole nr 1: modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

2. Przedszkole nr 4: modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

3. Przedszkole nr 8: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

4. Przedszkole nr 12: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

5. Przedszkole nr 1 – żłobek: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

6. Szkoła Podstawowa nr 8: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

7. Szkoła Podstawowa nr 9: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

8. Zespół Szkół nr 3: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

9. Zespół Szkół nr 1: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

10. II LO – budynek główny: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

11. II LO – sala gimnastyczna: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

12. Gimnazjum nr 2: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

13. Centrum Kształcenia Ustawicznego – budynek główny: prace termomodernizacyjne, modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

14. Zespół Szkół Handlowych (budynek przy Al. Niepodległości 749): modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

15. Szkoła Muzyczna: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

16. Zespół Szkół nr 5: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

17. Szkoła Podstawowa nr 1: modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

18. Przedszkole nr 10: modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

19. Sopockie Ognisko Plastyczne: modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

20. Przedszkole nr 5: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

21. Zespół Szkół Handlowych – budynek główny: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

22. Zespół Szkół Handlowych – sala gimnastyczna: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

23. Młodzieżowy Dom Kultury: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

24. III LO: prace termomodernizacyjne, modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią;

25. Basen MOSiR: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią;

26. Budynek Domu Dziecka: prace termomodernizacyjne oraz modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez podatku VAT: 25 849 510,16 PLN = 6 191 647,74 EUR.

Projekt realizowany będzie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym, zakładającą podział zadań i ryzyk pomiędzy strony kontraktu.

W ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia, Partner Prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz utrzymania i zarządzania wytworzoną infrastrukturą przez okres od 10 do 15 lat – okres ten zostanie doprecyzowany w procesie dialogu konkurencyjnego.

Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Zakłada się również partycypację finansową Podmiotu Publicznego w realizacji wspólnego przedsięwzięcia na zasadach ustalonych w dialogu.

Do obowiązków Partnera Prywatnego/Wykonawcy w ramach przedsięwzięcia należeć będzie także utrzymanie obiektów i zarządzanie gospodarką energetyczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 541 258.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, a jeżeli ich liczba będzie mniejsza niż 3, to wszystkich tych Wykonawców.

Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu nie mniej niż 3 Wykonawców i nie więcej niż 5, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, spełniających te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, wówczas Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu tych wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w sposób określony poniżej:

1. Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową wykonaną robotę budowlaną w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 712), wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaną ponad wymagane minimum – obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm) :IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2. W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa bądź większa liczba podmiotów uzyska tę samą punktację, Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową wykazaną usługę zarządzania, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ponad wymagane minimum czyli co najmniej dwie usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.): IX, XV.

Zamawiający podda ocenie jedynie doświadczenie wykazane ponad wymagane minimum potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

Zamawiający przewiduje zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert w kolejności:

1. cena;

2. poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej;

3. podział zadań i ryzyk związanych z projektem pomiędzy strony umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna RPO WP 2014 – 2020 – mechanizm ZIT.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na poziomie 20 %. Zamawiający udzieli zamówienia w sytuacji gdy ulegnie zwiększeniu zakres prac termomodernizacyjnych i zostaną zabezpieczone środki na ten cel.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy,:

— wobec których brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, oraz pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

— spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego a mianowicie:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 712) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania), należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm) :IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.): IX, XV.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

— dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN),

— posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów 00/100 PLN).

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wysokość wadium wynosi: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

— w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sopotu prowadzony przez Bank Milenium S.A. nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 8083, przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem:

„Wadium – postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”.

Uwaga – wadium w pieniądzu nie należy wpłacać w kasie Urzędu – art. 45 ust. 7 ustawy.

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą, nie zszywając go z ofertą.

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia upływu terminu składania ofert, wyznaczonego w zaproszeniu, do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert.

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f uPzp, wezwie na etapie prekwalifikacji Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, a mianowicie:

— dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 15 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z treści złożonej polisy (bądź innego dokumentu) ma jasno wynikać fakt, że jest ona opłacona, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu potwierdzającego jej opłacenie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 712) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm): IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

— Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.): IX, XV.

— dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej:

a/ trzech osób wyznaczonych do kierowania robotami, posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) – min. 1 osoba;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) – min.1 osoba;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń) – min.1 osoba;

z których każda posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności.

b/ jedną osobą pełniącą funkcję głównego projektanta posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej, która posiada doświadczenie w zakresie wykonania w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące termomodernizacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f uPzp, wezwie na etapie prekwalifikacji Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, a mianowicie:

— dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

a. wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 712) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 4 obiektach budowlanych (łącznie w ramach jednego zadania) należących do którejś ze wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm):IX, XV, o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 PLN).

b. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi, które polegały zarządzaniu energią w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujący co najmniej jeden pełny sezon grzewczy, z których co najmniej jedno polegało na zarządzaniu energią w co najmniej 5 obiektach w ramach jednej umowy w obiektach budowlanych, należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.): IX, XV.

c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostaną zawarte w załączniku do SIWZ – istotne postanowienia umowy, które będą ukształtowane w toku dialogu konkurencyjnego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 12/01/2017
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.

Przewidywany harmonogram postępowania:

1) Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.11.2016 r.

2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 16.12.2016 r.

3) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków (ewentualne wezwanie do uzupełnień dokumentów lub złożenia wyjaśnień, przekazanie informacji podmiotom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o wynikach oceny – ustalenie liczby podmiotów, z którymi prowadzony będzie dialog – do 12.1.2017 r.

4) Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – styczeń – 31.5.2017

5) Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz zaproszenie do składania ofert – 30.6.2017 r.

6) Składanie ofert – 31.7.2017 r.

7) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – 31.8.2017 r.

8) Przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – do 30.9.2017 r.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór jednolitego dokumentu zamówienia jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 6.1.2016 L3/16 – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego dokumentu zamówienia.

Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja Wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także odrębne jednolite dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f uPzp, wezwie na etapie prekwalifikacji Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

8. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna.

12. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB