« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego

Paving and asphalting works

  Sosnowiec Poland — Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
Published February 22, 2017 — Deadline March 29, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

1.1. The contract is to modernize the infrastructure bus and tram in Sosnowiec involving the construction and development of small interchanges and connecting cycle paths. Construction of paths

Object of the contract has been divided into 7 parts:

Part I of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Andres May 1, Mościckiego;

Part II of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. 3rd of May;

Part III of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Wawel Narutowicz;

Part IV of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Kresowa - Pilsudski;

Part V of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Oil - Church, Zegadłowicza, Jagiellonian;

Part VI of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Grota-Roweckiego, Orla - Zeromskiego;

Part VII of the contract includes the construction of a bicycle path in Al. Mirecki.

A detailed description of the contract Part I - VII constitutes Appendix 3 hereto.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2017/S 037-066469

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 030-053375)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Tel.: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych – Budowa ścieżek rowerowych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45233222
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca polegająca na budowie i rozbudowie małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część I zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Andresa, 1 Maja, Mościckiego;

Część II zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja;

Część III zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Wawel, Narutowicza;

Część IV zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Kresowa – Piłsudskiego;

Część V zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Naftowa – Kościelna, Zegadłowicza, Jagiellońska;

Część VI zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Grota-Roweckiego, Orla – Żeromskiego;

Część VII zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Al. Mireckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I – VII stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-053375

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/05/2017
Powinno być:
Data: 27/05/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro pok. 213 do dnia 29.3.2017 do godz. 12:00.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB