« Back to Search« Back to SearchSearch » Research and development services and related consultancy services  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Research and development services and related consultancy services

  Katowice Poland — Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Published February 23, 2017 — Deadline April 3, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract research services are specialized in chemistry and / or toxicology of the evidence of property (except for blood and other biological material) to the presence of narcotic drugs and psychotropic substances annexed No. 1 and 2 to the Act of 29.7.2005 r. Drug Addiction Prevention as amended, completed issuing its opinion.

A detailed description of the contract was included in Chapter I of the Terms of Reference and the model contract attached as Annex 2 to the Terms of Reference.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

2017/S 038-068896

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi badań specjalistycznych na obecność w przedstawionych dowodach rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Numer referencyjny: ZP-2380-8-13/2017
II.1.2)Główny kod CPV
73000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi badań specjalistycznych z zakresu chemii i/lub toksykologii przedstawionych dowodów rzeczowych (za wyjątkiem krwi oraz innego materiału biologicznego) na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami zakończonych wydaniem opinii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale I SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rozliczenie za zrealizowane usługi będzie następować wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, iż na etap.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 209-379724
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 budynek A, parter Sekretariat Zespołu Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności:

— określenia warunków udziału w postępowaniu

— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

— odrzucenia oferty odwołującego

— opisu przedmiotu zamówienia

— wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB