« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Hvidovre Hospital

Construction work

  Hvidovre Denmark — Hvidovre Hospital
Published December 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€7.25M
Winner
Høyrup & Clemmesen A/S

As part of Hvidovre Hospital Quality Fund project should be in bed building 2 and in bed Building 3, Floor 5 and 6 floor, renovated and refurbished a total of 93 wards, 6 patient arrivals and 6 guard-room and cleaning room and depots. Additionally, working on a range of ambulatorieetagen - Floor 4th

The main task includes reconstruction in 3 stages.

- Stage A: Ward Building 2 North, 1 and 2 bedroom floor, and slices of ambulatorieetagen

- Stage B: Ward Building 3 North, 1 and 2 bedroom floor, and slices of ambulatorieetagen

- Stage C: Ward Building 3 South, 1st and 2nd bed floor, and slices of ambulatorieetagen.

In addition offered the following stages as options:

- Stage D: Ward Building 2 South, 1st and 2nd bed Floor West, as well as sampling of ambulatorieetagen.

The remainder of the hospital to be operated during the performance, which should be taken into account.

Entreprise E1: Construction worker is a big contract, among other things, consists of the following works: Dismantling, carpentry, painting, floor work and masonry.

Entreprise E2: Installation Work is a great contract, among other things, consists of the following works: plumbing work, including interior drainage, water and sanitation, heating, sprinkler, gaseous and technical insulation.

Ventilation Works.

El-working, including power installations, low voltage installations, installations for ABA and ADK.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejder

2016/S 233-423972

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
Hvidovre
2650
Danmark
Kontaktperson: Finn Stycke
Telefon: +45 38622380
E-mail: finn.stycke@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nythospitalhvidovre.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

NHH4.2 — Ombygning af sengestuer.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som en del af Hvidovre Hospitals kvalitetsfondsprojekt skal der i sengebygning 2 og i sengebygning 3, etage 5 og etage 6, renoveres og nyindrettes i alt 93 sengestuer, 6 patientmodtagelser og 6 vagtrum samt skyllerum og depoter. Derudover, er der arbejder på et udsnit af ambulatorieetagen — etage 4.

Hovedopgaven omfatter ombygning i 3 etaper.

— Etape A: Sengebygning 2 Nord, 1. og 2. sengeetage, samt udsnit af ambulatorieetagen

— Etape B: Sengebygning 3 Nord, 1. og 2. sengeetage, samt udsnit af ambulatorieetagen

— Etape C: Sengebygning 3 Syd, 1. og 2. sengeetage, samt udsnit af ambulatorieetagen.

Hertil udbydes følgende etaper som optioner:

— Etape D: Sengebygning 2 Syd, 1. og 2. sengeetage Vest, samt udsnit af ambulatorieetagen.

Den resterende del af hospitalet er i drift under udførelsen, hvilket der skal tages hensyn til.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 53 920 449.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise E1 — Bygningsarbejder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262700
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise E1: Bygningsarbejder er en storentreprise, der bl.a. består af følgende arbejder: Demontering, tømrerarbejder, malerarbejder, gulvarbejder og murerarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1 omfatter, Etape D: Sengebygning 2 Syd, 1. og 2. sengeetage vest samt udsnit af ambulatorieetagen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise E2: Installationsarbejder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262700
45215140
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise E2: Installationsarbejder er en storentreprise, der bl.a. består af følgende arbejder: VVS-arbejder, herunder indvendige afløb, vand og sanitet, varmeanlæg, sprinkler, luftarter og teknisk isolering.

Ventilationsarbejder.

El-arbejder, herunder kraftinstallationer, svagstrømsinstallationer, installationer for ABA og ADK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1 omfatter, Etape D: Sengebygning 2 Syd, 1. og 2. sengeetage vest samt udsnit af ambulatorieetagen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 166-298494
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: E1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Entreprise E1 — Bygningsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/10/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Elindco Byggefirma A/S
86243911
Nordmarksvej 49
Jyllinge
4040
Danmark
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 419 832.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: E2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Entreprise E2: Installationsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Høyrup & Clemmesen A/S
37353515
Bådehavnsgade 6
København SV
2450
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 500 617.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold »Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud« om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som følger:

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB