« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Electricity

  Keszthely Hungary — VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Published January 19, 2016 — Deadline February 23, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Delivery of Full supply of electricity within the framework of the electricity trade contract tender with the following sub-circle: Part 1: vůz Office profiled and time-line purchase of electricity consumption sites;. Part 2:. Vůz Office for public lighting electricity consumption sites to obtain.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Keszthely: Villamos energia

2016/S 012-016655

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
AK03824
Vásár tér 10.
Címzett: Molnár Mihály
8360 Keszthely
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 83515330
E-mail: molnar.mihaly@khvuz.hu
Fax: +36 83315515

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.khvuz.hu

További információ a következő címen szerezhető be: Szuchy Ügyvédi Iroda
Aulich u. 8. III/1.
Címzett: dr. Balogh Edina
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax: +36 17002024

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Szuchy Ügyvédi Iroda
Aulich u. 8. III/1.
Címzett: dr. Balogh Edina
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax: +36 17002024

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: városüzemeltetés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzés 2016-2017.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Keszthely város közigazgatási területén belül elhelyezkedő fogyasztási helyek a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

NUTS-kód HU223

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Teljes ellátás alapú villamos energia szállítása villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében az alábbi részajánlati körben:
1. rész: VÜZ Nonprofit Kft. profilos és idősoros fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése;
2. rész: VÜZ Nonprofit Kft. közvilágítási célú fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében, 1.4.2016., 0:00 óra (CET) – 31.12.2017., 24:00 óra (CET) közötti időszakra vonatkozóan.
1. rész: VÜZ Nonprofit Kft. profilos és idősoros fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése:
— szerződött mennyiség: 2 450 000 kWh.
2. rész: VÜZ Nonprofit Kft. közvilágítási célú fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése:
— szerződött mennyiség: 1 400 000 kWh.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt pótdíjmentesen az 1–2. rész vonatkozásában +40 %-kal eltérhet a szerződött villamosenergia-mennyiségtől (toleranciasáv).
A fogyasztási helyekre vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
A jelen pontban megadott, igényelt villamosenergia-mennyiségen belül a fogyasztási helyek a szerződés időtartama alatt változhatnak, ezen belül fogyasztási helyek megszűnésére és új fogyasztási helyek belépésére is sor kerülhet.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.12.2017

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: VÜZ Nonprofit Kft. profilos és idősoros fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése
1)Rövid meghatározás
VÜZ Nonprofit Kft. profilos és idősoros fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

3)Mennyiség
2 450 000 kWh.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt pótdíjmentesen +40 %-kal eltérhet a szerződött villamosenergia-mennyiségtől (toleranciasáv).
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.12.2017
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: VÜZ Nonprofit Kft. közvilágítási célú fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése
1)Rövid meghatározás
VÜZ Nonprofit Kft. közvilágítási célú fogyasztási helyeinek villamosenergia-beszerzése.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

3)Mennyiség
1 400 000 kWh
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt pótdíjmentesen +40 %-kal eltérhet a szerződött villamosenergia-mennyiségtől (toleranciasáv).
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.12.2017
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő (kereskedő) részéről:
— hibás teljesítési kötbér: a szerződött mennyiségnél kevesebb villamos energia rendelkezésre bocsátása esetén („alulszállítás”). Mértéke: 100 000 HUF naponta.
Továbbá amennyiben a nyertes ajánlattevő a villamosenergia-szállítást a szerződés hatálybalépésének időpontjában nem kezdi meg, a szerződésszegéssel érintett naptári napok alapján hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 100 000 HUF naponta,
— meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes mennyiségre vetített nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A kötbérekkel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő általi, ajánlatkérő részéről igazolt teljesítést követően, a szerződésben rögzített feltételek teljesülése mellett, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Kbt. 135. § (1), valamint Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése).
Kereskedő havonta, a tárgyhónapot követő 15. napjáig jogosult elszámoló (távmért fogyasztási helyek esetében), illetve részszámla kiállítására profilos fogyasztási helyek esetében. A szerződés időtartamának lejártát követő 20 napon belül kereskedő köteles elszámoló számlát kiállítani a 21 havi fogyasztásról valamennyi fogyasztási helyre vonatkozóan. Kereskedő köteles a fogyasztási adatok tárgyhavi részletezését elektronikus formában (.xls formátumban) is ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az idősoros (távmért) fogyasztási helyeken a havi tényleges fogyasztás, más fogyasztási helyek esetében a mértékadó éves fogyasztás (MÉF) 1 hónapra eső részének (1/12-ed) értékén a végleges éves elszámolás módszerével – az egyes fogyasztási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó naptári havi időszakonkénti elszámolás szerint – kiállított tételes számla alapján történik.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kiegyenlítő energiadíjat az ajánlatkérő felé külön nem jogosult felszámolni.
Nyertes ajánlattevő továbbá:
— a szerződéses időszakra tett ajánlatában rögzített nettó villamos energia árat garantálja,
— az energiaadó díját tételesen számlázza és az illetékes hatóságnál számolja el.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően részszámla kiállítására jogosult. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az egyes részszámlák kiállításának határidejére és tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, így különösen 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról, 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról, továbbá a kereskedő villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának rendelkezései és a hálózati engedélyes üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok felsorolása:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
— az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania,
— az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
— a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell megtenni, továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (villamosenergia-szállítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján – ha az ajánlattevő a P.1. pontja szerinti nyilatkozatot azért nem tudja megtenni, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Minősített ajánlattevők vonatkozásában ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen:
P.1.1. az 1. rész vonatkozásában a nettó 100 000 000 HUF-ot;
P.1.2. a 2. rész vonatkozásában a nettó 45 000 000 HUF-ot.
Mindkét részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltételek teljesülését ajánlatkérő részenként külön-külön vizsgálja, vagyis az egyes részek tekintetében előírt feltételeket nem összeadva kell teljesíteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (villamos energia szállítása) tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetése az alábbi minimális tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— a szállítás tárgya (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hónap szerinti bontásban),
— a teljes ellenszolgáltatás nettó összege,
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a referenciákat az ajánlattevő (közös ajánlattevő) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Minősített ajánlattevők vonatkozásában ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M.1: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évből (36 hónapból) összesen:
M.1.1. az 1. rész vonatkozásában legalább nettó 75 000 000 HUF összértékű;
M.1.2. a 2. rész vonatkozásában legalább nettó 35 000 000 HUF összértékű
villamos energia szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Mindkét részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltételek teljesülését ajánlatkérő részenként külön-külön vizsgálja, vagyis az egyes részek tekintetében előírt feltételeket nem összeadva kell teljesíteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 23.2.2016 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
23.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23.2.2016 - 11:00

Hely:

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft., 8360 Keszthely, Vásár tér 10., központi épület, 2. emelet, tárgyalóterem.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében térítésmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján: http://www.khvuz.hu/index.php/palyazatok-kozbeszerzesek/131-kozbeszerzesek az érdeklődő gazdasági szereplők számára e hirdetmény megjelenésének napjától.

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok letöltését az annak mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozattal („regisztrációs adatlap”) kell igazolni, amelyet a jelen felhívás A. mellékletének II. pontjában szereplő e-mail címre kell elküldeni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), valamint a teljes körűen kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő gazdasági szereplőknek küldi meg.
3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani, valamint 1 db elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti papíralapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papíralapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolásmentes borítékban/dobozban kell benyújtani.
A borítékon/dobozon a „Villamos energia beszerzése a 2016–2017. évre – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet.
Az ajánlat további formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak irányadók.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő és a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat, továbbá a villamos energia egységárát, nettó HUF/kWh értékben, amely fix díj kell hogy legyen, és KÁT-ot nem tartalmazhat. Az egységárat 2 tizedesjegyre kerekítve kell megadni. Az ajánlati ár meghatározására továbbá a közbeszerzési dokumentumokban előírtak irányadók.
5. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.
Az ajánlatban továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, alvállalkozókról szóló nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását nem írja elő, azonban a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
8. Ajánlattevőnek részenként külön-külön, az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírt adatokat.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírásmintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
11. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.2.2. és III.2. 3. pontjában szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
12. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
13. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
15. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.]. A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.
17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4) bekezdése].
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét és adatait az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján eljárva ellenőrzi. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi határnapon érvényes, villamosenergia-kereskedelmi tevékenység ellátására feljogosító, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell egy cégszerű nyilatkozatot arról, hogy hatályos mérlegkörtagsággal rendelkezik. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem rendelkezik hatályos mérlegkörtagsággal.
20. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
21. Irányadó idő: a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
22. Árfolyamok: amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem forintban került meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatok megadása során pedig, az árbevételi adatokat nem magyar forintban (HUF-ban) tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján illetőleg az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján rögzíti, hogy amennyiben esetlegesen a közbeszerzési eljárásra irányadó határidők figyelembevételével az egyes részek szerződésének megkötésére a jelen felhívás II.3. pontjában megadott kezdési időpontnál későbbi időpontban kerül sor, abban az esetben a kezdési időpont a szerződés megkötésének napja, és a szerződés a megkötése napján lép hatályba.
24. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
25. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának.
26. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
27. Jelen hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB