« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu

Paving and asphalting works

  Łódź Poland — Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Published June 24, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€122.38k
Winner
Larkbud Sp. z o.o.
In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in the project documentation and STWiORB through trademarks, patents, origin.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
533 219,12533219.12
2323
540 010,54540010.54
533 219,12533219.12
2323

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2016/S 120-213341

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
Polska
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Odwodnienie terenów zielonych oraz tarczy skrzyżowania ul. Drewnowskiej z ul. Karskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia kompleksu budynków znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej z ul. Karskiego na terenie działki nr 413/1 w obrębie P-7 w Łodzi przed napływem wód opadowych w okolicy zjazdu, zmiana niwelety wjazdu na posesję przy ul. Drewnowskiej 102 w Łodzi wraz z przebudową chodnika na granicy działek 413/1 i 1/101 oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentalnych budynków znajdujących się w granicy działek 413/1 i 314/1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ „Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w TOMIE II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233222, 45111200, 45231300, 45110000, 45262330, 45262500, 45262000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 533 219,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDiT-DZ.3321.26.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 070-121729 z dnia 9.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Larkbud Sp. z o.o.
ul. Kaczeńcowa 6/17
91-214 Łódż
Polska
E-mail: biuro@larkbud.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 540 010,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 533 219,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia: Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o., 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6/17, 7ZINSBUD Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch, 95-200 Pabianice, ul. Gruntowa 21.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB