« Back to Search« Back to SearchSearch » Software programming and consultancy services  Skatteministeriet

Software programming and consultancy services

  Copenhagen Denmark — Skatteministeriet
Published November 10, 2016 — Deadline December 8, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€53.75M
The Offering is detailed in section II.2.4).

Tax Ministry has initiated a project to develop a new recovery system of taxation Implementation Center for Recovery (ICI).

A more detailed description in tender documentation, Annex 02.

Contracting Authority's IT environment as detailed in the tender documents, Annex 02.

The areas in the digital support in the long term, among other things to deal with, are shown in Appendix 03.

The gradual development of the recovery system means that a period used two different parallel systems to support recovery until the recovery system is a fully functional system.

Development Services provided by suppliers on the framework agreement, operated by the supplier of the release 1, which provides platform available, and has responsibility for the operation of the recovery system, see. For more detail contract documents Annex 02.

The framework agreement includes the provision of services in the form of tasks (with a total price for the job) and consulting services (hourly basis) in the following areas:

IT Development

conversion

Maintenance

Test.

Services in the form of tasks can include include configuration and development of functionalities so that the recovery system is constantly developed and scaled.

Services in the form of consultancy services may include include development services, training, testing, maintenance and conversion of data from existing recovery systems EFI and DMI.

Recovery system must be in accordance with the then applicable legislation, which means that the system under the framework agreement must be developed to handle both voluminous and complex regulatory and business processes.

Recovery area legal regulation is very complex.

The tasks should be resolved by the use of common code base and documentation tools shared by all vendors that develop on the solution.

Recovery system must be part of a complex system landscape with integrations up against a number of other IT systems and suppliers on the framework agreement must also cooperate with other system vendors.

It is expected to be delivered under a time pressure process.

Treasury has no purchase obligation under the framework agreement, and suppliers are not guaranteed any minimum turnover.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2016/S 217-395089

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Skatteministeriet
34730466
Nicolai Eigtveds Gade 28
København K
1402
Danmark
Kontaktperson: Mette Krog
Telefon: +45 72372422
E-mail: mvk@skm.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171945&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171945&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om udvikling af inddrivelsessystem.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om udvikling af inddrivelsessystem. Rammeaftalen opfatter bl.a. udviklingsydelser og konsulentbistand. Rammeaftalen vil blive tildelt til 3 leverandører, og ydelserne vil blive købt efter miniudbud. Udbuddet er nærmere beskrevet i punkt II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517
72220000
72230000
72254000
72254100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Skatteministeriet har igangsat et arbejde med at udvikle et nyt inddrivelsessystem i Skatteministeriets ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI).

Primo september 2016 er der indgået kontrakt om it-understøttelse af inddrivelsesområdet. Kontrakten omfatter udvikling, drift og vedligeholdelse af et nyt inddrivelsessystem, som indeholder funktionaliteter, der kan understøtte basale skridt i inddrivelsen (release 1). En nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, Bilag 02.

Udviklingen af systemet sker agilt og i tæt samspil med Skatteministeriet. Inddrivelsessystemet er i vidt omfang baseret på standardfunktionalitet i Oracles PSRM løsning og understøttet af Oracles regelmotor (OPA). Platformen bygger bl.a. på Java, Oracle PSRM, Oracle OPA, Oracle RDBMS, Weblogic-teknologi og anden Oracle software. Ordregivers it-miljø fremgår nærmere af udbudsmaterialet, Bilag 02.

Rammeaftalen skal understøtte udvikling af inddrivelsessystemet, så inddrivelsessystemet kommer til at indeholde den nødvendige, yderligere funktionalitet. Leverandørerne på rammeaftalen skal under en agil samarbejdsform levere ydelser, herunder udvikle funktionaliteter, som løbende kan idriftsættes til understøttelse af Skatteministeriets Forretningsmæssige Mål og Behov på inddrivelsesområdet. De områder, den digitale understøttelse på sigt blandt andet skal håndtere, fremgår af Bilag 03.

Den gradvise udvikling af inddrivelsessystemet betyder, at der i en periode anvendes 2 forskellige parallelle systemer til at understøtte inddrivelsen, indtil inddrivelsessystemet bliver et fuldt funktionelt system.

Udviklingsydelser, som leveres af leverandørerne på rammeaftalen, drives af leverandøren af release 1, som stiller platform til rådighed, og som har ansvaret for drift af inddrivelsessystemet, jf. nærmere herom udbudsmaterialet bilag 02.

Rammeaftalen omfatter levering af ydelser i form af opgaver (med en samlet pris for opgaven) og konsulentbistand (timebaserede ydelser) inden for følgende områder:

A. It-udvikling

B. Konvertering

C. Vedligeholdelse

D. Test.

Ydelser i form af opgaver kan bl.a. omfatte konfigurering og udvikling af funktionaliteter, således at inddrivelsessystemet løbende videreudvikles og skaleres.

Ydelser i form af konsulentbistand kan bl.a. omfatte udviklingsydelser, uddannelse, test, vedligeholdelse og konvertering af data fra de eksisterende inddrivelsessystemer EFI og DMI.

Inddrivelsessystemet skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, hvilket medfører, at systemet under rammeaftalen skal kunne udvikles til at kunne håndtere både omfangsrig og kompleks lovgivning og forretningsprocesser.

Parallelt med udbudsprocessen og under rammeaftalens varighed pågår der ændringer og overvejelser om ændring af den gældende lovgivning på inddrivelsesområdet. Inddrivelsesområdets lovregulering er meget kompleks.

Ydelser skal leveres efter en agil metode (baseret på scrum, jf. udbudsmaterialet, Bilag 06) i tæt samarbejde med ICI, de andre leverandører på rammeaftalen og driftsleverandøren. Det forventes, at flere leverandører skal løse forskellige opgaver samtidigt med afhængigheder til hinanden. Opgaverne forventes løst ved anvendelse af fælles kodebase og dokumentationsværktøjer, som deles mellem alle leverandører, der udvikler på løsningen.

Inddrivelsessystemet skal indgå i et komplekst systemlandskab med integrationer op imod en række andre it-systemer og leverandørerne på rammeaftalen skal således også samarbejde med øvrige systemleverandører.

Det må forventes, at der skal leveres under et tidsmæssigt presset forløb.

Skatteministeriet har ingen aftagepligt under rammeaftalen, og leverandørerne er således ikke garanteret nogen minimumsomsætning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), herunder erfaring med levering af ydelserne efter en sammenlignelig agil metode med korte udviklingstrin og inden for korte tidsfrister og i tæt samarbejde med andre leverandører samt erfaring med de i pkt. II.2.4) sammenlignelige teknologier, til understøttelse af de i punkt II.2.4) beskrevne forretningsmæssige behov.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, om og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, jf. ovenfor.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal erklæringer afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers vejledning til ESPD.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers vejledning til ESPD.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde 1) en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. 2) Beskrivelse af, hvorvidt ansøgerens har leveret ydelserne efter den i punkt II.2.4 beskrevne agile metode med korte udviklingstrin og inden for korte frister og i tæt samarbejde med andre leverandører, 3) beskrivelse af hvilke teknologier, referencen dokumenterer erfaring med 4) den økonomiske værdi af leverancen (beløb), 5) start- og slutdato for leverancen samt 6) navn på Kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive hvordan datoen er angivet.

Den enkelte reference må maksimalt udgøre 24 000 tegn inkl. mellemrum og eventuelle illustrationer. Tegn, der ligger herudover, vil der blive set bort fra.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Rammeaftalen omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Rammeaftalen indeholder krav til opbevaring af regnskabsmateriale.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/12/2016
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 24.11.2016. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for rammeaftalen i den fulde løbetid.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra underskrivelse af rammeaftalen.

Der vil den 16. november kl. 11:00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København, Rotunde 1, kontaktperson Mette Krog. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest den 14.11.2016 kl. 10, tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB