« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  Община Пловдив

Electricity

  Plovdiv Bulgaria — Община Пловдив
Published August 4, 2016 — Deadline September 8, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Electrical energy

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Електрическа енергия

2016/S 149-269391

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Тихомира Узунчева
Телефон: +359 32656800
Електронна поща: otdel_op@abv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160725gnxv3624705
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на ОП „Общински пазари“ — гр. Пловдив.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на 8 обекта, стопанисвани от ОП „Общински пазари“ гр. Пловдив. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група — да осигурява прогнозиране потреблението на обектите стопанисвани от ОП „Общински пазари“ — гр. Пловдив и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества стока, съобразно ПТЕЕ. Възложителят, чрез ОП „Общински пазари“, ще бъде непряк член на стандартна балансираща група на изпълнителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на 8 обекта, стопанисвани от ОП „Общински пазари“ гр. Пловдив. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група — да осигурява прогнозиране потреблението на обектите стопанисвани от ОП „Общински пазари“ — гр. Пловдив и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества стока, съобразно ПТЕЕ. Възложителят, чрез ОП „Общински пазари“, ще бъде непряк член на стандартна балансираща група на изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия съгласно чл. 39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“. Представя се заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл. 39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка (доставка на електрическа енергия).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказателства за извършените доставка/и се представя под формата на документ, издаден от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Същият следва да съдържа информация относно обема и периода на конкретните извършени доставки, както и изпълнителя, който ги е реализирал.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на страните по него, са съгласно проекта на договора — Приложение № 3, и техническото и ценовото предложение на изпълнителя - съответно Приложение № 1 и Приложение № 2, както и съгласно българското законодателство. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в Част I, Раздел II от документацията за обществена поръчка.

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като плащанията по договора ще се извършват от бюджета на ОП „Общински пазари“.

Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/09/2016
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 16/12/2016
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/09/2016
Местно време: 10:00
Място:

Административна сграда на Община Пловдив — гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, стая № 36.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Изисквания за личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата. Когато участникът е обединение, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията да отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.

Участникът, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателствата за надеждността на участника се представят документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB