« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of cleaning the premises of the Financial Agency.  Financijska agencija

Supply of cleaning the premises of the Financial Agency.

  Zagreb Croatia — Financijska agencija
Published February 5, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€76.31k
Winner
Luxor čišćenje i održavanje d.o.o.

Supply of cleaning the premises of the Financial Agency.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 675 462,432675462.43
2525
720 000720000
703 805,30703805.30
700 000700000
821 422,89821422.89
550 000550000
565 654,05565654.05
500 000500000
584 580,19584580.19

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme

2016/S 025-040611

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Služba(e) za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Blaženka Padjen
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16304292
Telefaks: +385 16304063

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0002057

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Ostalo financijsko posredovanje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava usluge čišćenja u poslovnim prostorima Financijske agencije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 16: Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesta pružanja usluge sadržana su u tehničkoj specifikaciji.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava usluge čišćenja u poslovnim prostorima Financijske agencije.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 675 462,43 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
86/2015/V/U
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 193-350016 od 6.10.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 150-04/15-02/339, 02-05-15-45 Grupa br: 4 - Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Split s podružnicama i poslovnicama
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Zajednica ponuditelja: Adriatic servis d.o.o.; Flexi usluge j.d.o.o.
94765037768
Andrije Hebranga 9
23000 Zadar
HRVATSKA
E-pošta: mile.zupan@adriatic-servis.com
Telefon: +385 23493800
Telefaks: +385 23230120

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 720 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 703 805,30 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 150-04/15-02/339, 02-05-15-43; 02-05-15-44 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Usluga čišćenja podružnica RC Zagreb s poslovnicama
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Atalian Global Services Croatia d.o.o.
69857578031
Hondlova 2
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: vesna.furjan@atalian.hr
Telefon: +385 14854001
Telefaks: +385 14854007

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 700 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 821 422,89 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 150-04/15-02/339, 02-05-15-43; 02-05-15-44 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Rijeka s podružnicama i poslovnicama
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Atalian Global Services Croatia d.o.o.
69857578031
Hondlova 2
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: vesna.furjan@atalian.hr
Telefon: +385 14854001
Telefaks: +385 14854007

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 550 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 565 654,05 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 150-04/15-02/339, 02-05-15-42 Grupa br: 3 - Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Osijek s podružnicama i poslovnicama
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Luxor čišćenje i održavanje d.o.o.
46853033060
Slavonska av. 22
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: info@luxor-grupa.hr
Telefon: +385 16288666
Telefaks: +385 16288660

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 500 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 584 580,19 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 23.
HRVATSKA

VI.4)Datum slanja ove objave:
2.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB