« Back to Search« Back to SearchSearch » Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages  Rijksuniversiteit Groningen

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

  Groningen Netherlands — Rijksuniversiteit Groningen
Published November 28, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Ricoh Nederland BV
The University wishes to enter into an agreement for realizing the high and low volume printing and document processing in which a partner is sought that is capable from a strategic partnership with the university project objectives (see the tender document). The following components are part of the question scope: Note: See Appendix A for the activities - the current situation (IST); It is up to the contractor to make a realistic estimate of annual consumption, partly related to developments in the past years and future expectations; The delivery should take place at least at the specified locations; The functional management (manage, create, delete, print queues, etc.) must be implemented by the future contractor; Explanation: this includes the mail within the Facility's Logistics department Company and within the DIV Division of the Office and the transport of documents, including exams, print work, post etc. as outlined in Appendix A - the current situation (IST); Explanation: scanning paper invoices and converting it to a PDF file when FBen scanning and record of the Agency's post at DIV; G. a realistic picture of the opportunities that can be offered with respect to the question of digitization of the University, following in the document Annex C - Reporting Information Management Research University of Groningen indicated frameworks and principles regarding the activities of post capture and digitization; H. proactive advisory occur during the execution of the agreement. For the contract market, two meetings are planned, namely: - market first meeting: information BVP and Schouw on 06.03.2015, - market rally 2: Workshop on 26/03/2015.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Groningen: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2015/S 231-420375

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Rijksuniversiteit Groningen
461966837
Blauwborgje 8
Contactpunt(en): Rijksuniversiteit Groningen Hoofdkantoor
Ter attentie van: Paul Veenstra
9747 AC Groningen
NEDERLAND
E-mail: p.veenstra@rug.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=21405

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Hoog- en laagvolume printwerk en documentverwerking.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Groningen.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De RUG wenst een overeenkomst aan te gaan voor de hoog- en laagvolume printwerk en documentverwerking waarbij een partner wordt gezocht die in staat is vanuit een strategisch partnerschap met de RUG de projectdoelstellingen (zie hiervoor het aanbestedingsdocument) te realiseren.
Om de beschreven doelstellingen te realiseren is de RUG op zoek naar de expert. De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de vraagscope:
A. opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inrichting en verzorging van alle activiteiten die vallen onder hoog- en laagvolume printwerk en documentverwerking. Toelichting: zie voor de activiteiten bijlage A — de huidige situatie (IST);
B. leveren van printpapier. Toelichting: in bijlage A — de huidige situatie (IST) is een overzicht gegeven van het huidige papierverbruik en de kwaliteit daarvan. Het is aan opdrachtnemer om een realistische inschatting te maken van het jaarlijkse verbruik, mede gerelateerd aan de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en toekomstverwachtingen;
C. afgifte van readers. Toelichting: van de opdrachtnemer wordt verwacht dat readers en syllabi online te bestellen en te betalen zijn. De afgifte dient minimaal plaats te vinden op de voorgeschreven locaties;
D. volledig inrichten van de printerinfrastructuur plus bijbehorende diensten (betaalsysteem, server). Toelichting: de servers worden bij het CIT van de RUG gehost. Het functioneel beheer (beheren, aanmaken, verwijderen printqueues, etc.) dient door de toekomstige opdrachtnemer te worden uitgevoerd;
E. verzorgen van postkameractiviteiten en het transport van documenten en post. Toelichting: dit betreft de postverwerking binnen de afdeling Logistiek van het Facilitair Bedrijf en binnen de afdeling DIV van het Bureau en het transport van documenten, o.a. tentamens, printwerk, post etc. zoals staat omschreven in bijlage A — de huidige situatie (IST);
F. scannen van fysieke facturen en post en het verwerken van de gescande post. Toelichting: het scannen van papieren facturen en het omzetten naar een PDF bestand bij het FBen het inscannen en registreren van de post van het Bureau bij DIV;
G. een realistisch beeld geven van de mogelijkheden die kunnen worden geboden t.a.v. de digitaliseringsvraag van de RUG, aansluitend op de in het document bijlage C — rapportage onderzoek Informatiebeheer Rijksuniversiteit Groningen aangegeven kaders en uitgangspunten omtrent de activiteiten van postregistratie en digitalisering;
H. proactief adviserend optreden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
Voor de aanbesteding zijn twee marktbijeenkomsten gepland, namelijk:
— marktbijeenkomst 1: voorlichting BVP en Schouw op 6.3.2015,
— marktbijeenkomst 2: workshop op 26.3.2015.
Zie hiervoor ook paragraaf 1.1.4. in Negometrix.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30000000, 30197643

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
0000 - 25 - 211218
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 36-061432 van 20.2.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 0 - Titel:
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
9.11.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ricoh Nederland BV
Magistratenlaan 2, postbus 93150
5223 MD 's-Hertogenbosch
NEDERLAND

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Groningen
NEDERLAND

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
25.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB