« Back to Search« Back to SearchSearch » Advisory and consultative engineering services  FORS Roskilde Spildevand A/S

Advisory and consultative engineering services

  Holbæk Denmark — FORS Roskilde Spildevand A/S
Published May 6, 2016 — Deadline June 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Advisory and consultative engineering services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Holbæk: Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen

2016/S 088-154768

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
FORS Roskilde Spildevand A/S
32837832
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
DANMARK
Kontaktperson: Signe Barnes
Telefon: +45 30786159
E-mail: sba@fors.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/58422449.aspx

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/58422449.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: forsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark.

Sagsnr.: 10198
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71318000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fors A/S udbyder hermed rammeaftale for detailprojektering, bygherrerådgivning og byggestyring i forbindelse med regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark i perioden August 2016- December 2021. I denne perioden skal bygherre realisere Spildevandsplantillæg nr. 1, vedtaget af Roskilde Byråd i april 2016. Tillægget indebærer, at der skal etableres regnvandshåndtering af knap 500 ejendomme og 15 veje i Jyllinge Nordmark med forventet udledning til 3 recipienter. Anlægget skal som minimum leve op til Fors Roskilde Spildevands serviceniveau, men der skal arbejdes for at skabe skybrudsikring i samarbejde og samfinansiering med de 6 repræsenterede grundejerforeninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71313000
71320000
71322200
71323200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherre ønsker med afsæt i dette udbud at kontrahere med den rådgiver, der kan levere det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Projektet består overordnet af følgende rådgivningsopgaver:

(1) Ideudvikling og beslutningsgrundlag for metodevalg

(2) Opbygning og sikring af datagrundlag

(3) Teknisk bistand til myndighedstilladelser og samarbejdsaftaler

(4) Projektering af hovedsystem og detailprojektering

(5) Udbudsproces for entreprenørudbud

(6) Tilsyn og byggestyring i anlægsfasen

Aftalen udbydes som en rammeaftale, hvortil arbejder udføres efter medgået tid i henhold til specifikke delaftaler med ydelsesbeskrivelse, tidsplan og budget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/08/2016
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring

Fremlæggelse af virksomhedens årsregnskaber for perioden 2013-2015.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansvarsdækning på 6 000 000 DKK for rådgiverfejl pr. skade og som maksimal ansvarsdækning under aftalen

Gennemsnitlig positivt årsresultat før skat for den 3-årige periode (2013-2015).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste på projekter, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i perioden 2013-2015

Oversigt over antal beskæftigede i virksomheden, der kan udfylde nøglerollerne projektledelse, projektering, teknisk tegning, byggestyring inden for arbejdsfeltet overfladisk regnvandshåndtering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 5 referencer på projekter, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i 2013 — 2015

Minimum 3 medarbejdere, der har beskæftiget sig med eller kan udfylde, hver enkelt af de efterspurgte nøgleroller (projektledelse, projektering, teknisk tegning og byggestyring) indenfor overfladisk regnvandshåndtering. Samlet minimum 12 medarbejdere, der har beskæftiget sig med overfladisk regnvandshåndtering i perioden 2013-2015.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2016
Tidspunkt: 12:15

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (»håndhævelsesloven«) indeholder frister for indgivelse af klage over udbud. Det følger heraf, at en virksomheds klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB