« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Construction work

  Bydgoszcz Poland — Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Published March 2, 2017 — Deadline April 10, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Construction of networks and connections for the project entitled. "Construction of the district heating network in the city of Bydgoszcz, which enables the use of thermal energy generated in the conditions of high-efficiency cogeneration" for the task No. 6 Chodkiewicza plot no. 4/1 carried out within the framework of the project entitled. "Construction of the district heating network in the city of Bydgoszcz, which enables the use of thermal energy generated in the conditions of high-efficiency cogeneration", intended to co-financing from the European Union from the European Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment for 2014-2020 Priority: I Reducing Emissivities Economy, Measure 1.6. Promoting the use of high-efficiency cogeneration of heat and electricity on the basis of useful heat demand, Measure 1.6.2 District heating and cooling sources for high-efficiency cogeneration.

The contract scope includes:

construction of heating connection with sewers teletechnical to multifamily residential building with insulated pipes 2x76,1 / 140 length approx. 16 mb

The route designed connections from place to include the existing district heating network 2xDN150 the room node.

Connection is designed green area.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

2017/S 043-079721

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Polska
Tel.: +48 523045369
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045470

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpec.bydgoszcz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Zakres zamówienia obejmuje:
budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rur preizolowanych 2x76,1/140 długość ok. 16 mb
Trasa zaprojektowanego przyłącza od miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN150 do pomieszczenia węzła.
Przyłącze zaprojektowano w terenie zielonym.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45231000, 45231111, 45232140, 45233000, 45112710, 45236000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia ………………….. r. do godziny 10:00.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z Ustawą pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp.
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu:
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy.
Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert.
Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359).
W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b ÷ e, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy:
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
— Wykonawca którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w zakresie doręczania wezwania do zapłaty, tj. za pośrednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji zostało zgłoszone w terminie, decydująca będzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowaWadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).
Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 2b) i 2e).
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie wykluczony z postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt 1 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mógł być przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentacji projektowej.
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy i prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonym w SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu z pkt 1.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (w tym w Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego zakresu przedmiotu umowy.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem Rozdziału 11.
Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń całości przedmiotu umowy.
Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień z § …( pkt 3, 4 i 5 niniejszego Rozdziału).
Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy nr…………………………….
Zaleca się aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę zadania.
Odwrotna strona faktury winna być czysta bez nadruku.
Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 2.1 do 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.1. do 1.2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach określonych w pkt 5 (art. 22a ust.1 Ustawy pzp) Wykonawca musi wykazać, iż podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 1.1. do 1.2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, (tj. podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych
b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:
— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.
Uwaga:
Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.
— spawacze Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż nie dotyczy
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych
b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:
— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.
Uwaga:
Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.
— spawacze Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.4.2017 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”
dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1.
VI.3)Informacje dodatkowe:
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Tel. (52) 30 45 200, (52) 30 45 330

www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

NIP 554-030-90-86, Regon: 090523340, wysokość kapitału zakładowego: 45 900 000 zł, nr KRS 0000033107, tel. 52 30 45 200, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl, strona internetowa: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą Pzp”. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy Pzp.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
III/1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji" dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Zakres zamówienia obejmuje:
budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rur preizolowanych 2x76,1/140 długość ok. 16 mb
Trasa zaprojektowanego przyłącza od miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN150 do pomieszczenia węzła.
Przyłącze zaprojektowano w terenie zielonym.
Jest to zamówienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane,
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych,
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45236000-0 – Wyrównanie terenu.
III/2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
2.1. Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ
2.2. Nie przewiduje się wycinki drzew
2.3. Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – pomocniczo.
2.4. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
III/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 przyłącza ciepłowniczego zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.
3.2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca.
Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela przez Zamawiającego.
Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.
III/4. Informacje i wymagania dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane.
Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób wykluczający przerwy w dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym
3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.
III/5. Wykonawca zobowiązany jest:
5.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.
5.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
5.3. Wykonać roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).
Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu.
5.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
5.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek.
5.7. Wykonać badania metodą nieniszczącą 100 % spoin.
Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem badań z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych połączeń.
5.8. Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka.
5.9. Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie.
5.10. Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego.
5.11. Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.
5.12. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej nawierzchni dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.
W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach
Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu.
5.13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.
5.14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej.
5.15. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.
5.16. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac.
Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.
5.17. Prowadzić dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).
5.18. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po ich zakończeniu).
5.19 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.
5.20 Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego).
III/6. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.
III/7. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.
Harmonogram ma uwzględniać terminy wyłączenia sieci ciepłowniczej z eksploatacji na poszczególnych odcinkach prac wraz ze zrzutem wody uzgodnione uprzednio z Zamawiającym z uwzględnieniem terminów określonych w Rozdziale VI.
III/8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.
III/9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SIWZ.
III/10. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
(tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza proste czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:
— wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywanie kanałów ciepłowniczych,
— układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.
Pozostałe wymagania, w szczególności uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Rozdziale XIX SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy pzp.
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w SIWZ sposób wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania zamówienia:
roboty technologiczne do 31-08-2017
wykonanie całości przedmiotu zamówienia: do 30-09-2017
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.
2. Miejsce wykonania zamówienia: rejon ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu:
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:
1.1 art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy pzp, przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
1.2.art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy pzp,
— Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
1.3 art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy pzp
— Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należność
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / KRYTERIA KWALIFIKACJI.
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:
2.1.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż nie dotyczy
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.2.Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych
b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:
— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.
Uwaga:
Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.
— spawacze Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 2.1 do 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.1. do 1.2.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach określonych w pkt 5 (art. 22a ust.1 Ustawy pzp) Wykonawca musi wykazać, iż podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 1.1. do 1.2.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, (tj. podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwane dalej JEDZ sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 (JEDZ), składa osobno każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy pzp). W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument zawierający pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu, w szczególności wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Innymi słowy z treści dokumentu musi jasno wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą z oznaczeniem danych z pkt 3).
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:
1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert, co najmniej na kwotę nie dotyczy,
1.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:
1.1 Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego ww. dokumentów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane), Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów.
1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 Ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
D. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 1.1. ÷ 1.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
1.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy pzp;
1.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.6 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:
1) odnośnie pkt 1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy pzp.
2) odnośnie pkt 1.2 do 1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2. stosuje się.
2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp (tj. z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.1. – pkt 1.6. lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy pzp, złożył w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1.1 – 1.6. lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2.
E. Postanowienia wspólne w zakresie oświadczeń i dokumentów wskazanych w podrozdziałach A, B, C, D niniejszego Rozdziału.
1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w podrozdziałach A, B, C, D niniejszego Rozdziału, powinny potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp i brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) Ustawy pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d., aktualnych na dzień złożenia.
Dokumenty takie jak: oświadczenie JEDZ, Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy pzp), oświadczenia z pkt D 1.5. – 1.6., 2,3, 3 muszą być złożone w oryginale. Pozostałe Dokumenty wymienione w pkt B, C,D składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i odpowiednio w pkt B – E.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i odpowiednio w pkt B – E lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4.
Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na znak sprawy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 1, przekazywane drogą elektroniczną będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem oznaczonego terminu. Adres e – mail Zamawiającego został podany w Rozdziale I SIWZ.
4. Forma pisemna obowiązuje dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym JEDZ, innych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII pkt A, B, C, D SIWZ, a także uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na własnej stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

9. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej dostępne będą pod adresem: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl.

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Magdalena Urban, Agata Budzyńska zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia ………………….. r. do godziny 10:00.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z Ustawą pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp.
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu:
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy.
Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert.
Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359).
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b ÷ e, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy:
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
— Wykonawca którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w zakresie doręczania wezwania do zapłaty, tj. za pośrednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji zostało zgłoszone w terminie, decydująca będzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 2b) i 2e).
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie wykluczony z postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić na warunkach określonych w art. 85 ust. 4 Ustawy pzp.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Oferta winna zawierać:
1.1. Wypełniony formularz „Oferta” przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2. Wypełniony dokument JEDZ przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
1.3. Zobowiązanie innego(-ych) podmiotu(-ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów o których mowa w art. 22a Ustawy pzp,
1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych (CEIDG, KRS).
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami i przygotować ofertę zgodnie z jej wymogami. Oferta musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferta, wzorów oświadczeń) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje – dane określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
4. Ofertę należy złożyć na piśmie, w języku polskim, czytelnie (w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub ręcznie długopisem, bądź niezmywalnym atramentem), z podaniem daty jej sporządzenia. Zaleca się ponumerować kartki oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację. Każda zapisana przez Wykonawcę strona oferty musi być co najmniej parafowana.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
5. Jeżeli osoba(y) podpisująca(y) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pożądanym jest załączenie również stosownej umowy).
Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy / Wykonawcy.
Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz oznaczona następująco:
Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji"
dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1
znak sprawy: ………………. – nie otwierać przed ……………….. r. do godz. 1015”.
Uwaga:
Brak oznaczenia na kopercie/opakowaniu w sposób umożliwiający identyfikację postępowania (znak sprawy lub tytuł przedmiotu zamówienia) może spowodować pominięcie tak nieprawidłowo złożonej oferty w dalszym toku postępowania.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.
Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt 9. Na kopercie/opakowaniu należy dodatkowo umieścić odpowiednie zastrzeżenie „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy.
10. Informacje wymagane od Wykonawców niniejszą SIWZ, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, spełniające przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503), należy przedłożyć w sposób pozwalający na ich oddzielenie i uniemożliwienie publicznego ujawnienia. W takim przypadku Wykonawca oznacza je klauzulą: Dokument(y) stanowi(ą) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może/mogą być udostępniane.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie.
Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych przy otwarciu ofert. Brak zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez Wykonawcę informacje są jawne i mogą być udostępniane.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w SIWZ należy składać bezpośrednio w Kancelarii Zamawiającego (budynek A, parter) przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy lub przesłać na adres KPEC Sp. z o.o. ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa w dniu …………………… r. o godzinie 1000.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………… r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy na parterze.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności.
2.3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
— firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
— ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ.
1. Podana w ofercie cena, będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowo ukończonego. Zaoferowane wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2. Cenę oferty należy wyliczyć w polskich złotych (PLN), cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z Rozdziałem XIX niniejszej SIWZ (Istotne Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy). Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste i wliczyć do ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W formularzu Oferta sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ należy podać cenę ofertową w PLN, w kolejności netto, stawka i należny podatek VAT i brutto, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie.
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza w szczególności to, że zawarte są w nim koszty wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania, tj. między innymi:
* przygotowania terenu pod budowę,
* zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
* opłata mediów na budowie a niezbędnych do realizacji zadania,
* obsługa geodezyjna inwestycji,
* ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,
* ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,
* inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji
Z uwagi na powyższe, udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o przedstawioną w SIWZ dokumentację, w tym również od uwzględnienia wszelkich robót i kosztów (także tych nie przewidzianych w przedmiarze i/lub dokumentacji).
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace i materiały nie uwzględnione w PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury. Faktura powinna być jednostronnie zadrukowana (druga strona czysta bez nadruków), i musi zawierać nazwę zadania.
Zaleca się aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.
Uwaga:
Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
6. Termin płatności do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem postanowień pkt 4 i 5.
XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Ustawy pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy pzp.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie odrzuconych, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty maja taką sama cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
6. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
7. Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty
— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Części XVI pkt 8 lit. c) SIWZ, jego oferta zostanie odrzucona.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy pzp, informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust 1 pkt 1 otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem.
Umowa jw. może zostać zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany:
7.1.Opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu na minimum 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
7.2.Przedłożyć kserokopie wymaganych prawem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.
7.3.Przedłożyć kserokopie zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis kierownika budowy na listę członków w/w izby oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacenie składek z tytułu członkowstwa w w/w izbie.
8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia potwierdzenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu go jako „podatnika VAT czynnego”, (a jeśli dotyczy NIP Unii Europejskiej potwierdzony odpowiednio).
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 6 niniejszej SIWZ, oraz umowę konsorcjum lub odpowiednio umowę spółki cywilnej.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy pzp.
11. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne nie stawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
12. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy pzp.
13. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w wybranej ofercie i wyrażonej w PLN.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wniesione w:
a) pieniądzu,
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w zakresie doręczania wezwania, tj. za pośrednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji zostało zgłoszone w terminie decydująca będzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie:
1) odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania,
2) oświadczenia Zamawiającego, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w pkt 1c) i 1 d), winno zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał umowy lub wykonał ją nienależycie.
Zabezpieczenie to winno zawierać termin obowiązywania, zgodny z warunkami określonymi
w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (Rozdział XIX SIWZ).
3. Postanowienia pkt 2 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 1b) i 1e).
4. Stosownie do treści art. 150 ust. 7 Ustawy pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Wypłata, o której mowa w pkt 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężne, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli na nie jednego, ani kilku spośród nich).
7. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed zawarciem umowy, nie później niż w dniu jej zawarcia.
8. Pozostałe warunki w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zgodnie z Rozdziałem XIX SIWZ.
XIX.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Rozdział 1
Przedmiot umowy
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci i przyłączy dla projektu pn. "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji" dla zadania nr 6 Chodkiewicza dz. nr 4/1 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
2. Zakres umowy obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rur preizolowanych 2x76,1/140 długość ok. 16 mb. Trasa zaprojektowanego przyłącza od miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN150 do pomieszczenia węzła. Przyłącze zaprojektowano w terenie zielonym.
Rozdział 2
Terminy umowne
1. Termin wykonania umowy:
Termin wykonania zamówienia:
roboty technologiczne do 31-08-2017
wykonanie całości przedmiotu zamówienia: do 30-09-2017
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.
2. Miejsce wykonania umowy: w rejonie ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy
Rozdział 3
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1.1. Projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowiącymi Załącznik do umowy.
1.2. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. Wykonanie wskazanego w Rozdziale 1 przyłącza ciepłowniczego zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym rozdziale wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
2.2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca.
Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela przez Zamawiającego.
Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.
3. Informacje i wymagania dodatkowe:
3.1 Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane. Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
3.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób wykluczający przerwy w dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym
3.3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązany jest:
4.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale 2 ust. 1 Umowy.
4.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
4.3. Wykonać roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).
Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.
4.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
4.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek.
4.7. Wykonać badania metodą nieniszczącą 100 % spoin.
Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem badań z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych połączeń.
4.8. Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka.
4.9. Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie.
4.10. Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego.
4.11. Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.
4.12. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.
W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach
Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu.
Uwaga:
W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z demontażu ustala się następująco:
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci cieplnej nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego wraz z protokołem. Złom stalowy z demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska – Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących przepisów prawa.
4.13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.
4.14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej.
4.15. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.
4.16. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac.
Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.
4.17. Prowadzić dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.
4.18. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po ich zakończeniu).
4.19 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.
4.20 Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego).
5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.
Rozdział 4
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego.
b) Przekazania placu budowy i dziennika budowy
c) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
d) Dokonania odbioru końcowego robót.
Rozdział 5
Zobowiązania Wykonawcy
1. Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowania terenu budowy, doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji robót.
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i strzeżenie mienia na terenie budowy.
3. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego.
4. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwie składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
5. Ponoszenie kosztów związanych z obsługą geodezyjną.
6. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego.
7. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.
8. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji.
9. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.
Rozdział 6
Odbiór prac
1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac:
a) Odbioru materiałów
b) Sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki.
c) Dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania.
d) Wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji.
e) Wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane.
f) Wykonanie zasypki końcowej.
g) Płukanie sieci i pobór próbek.
h) Odbiory częściowe wymienione w pkt 1-7 powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy poszczególnych etapów prac i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.
2. Gotowość do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca osiągnie po przekazaniu Zamawiającemu:
a) Protokołu przekazania placu budowy.
b) Wypełnionego Dziennika budowy,
c) Protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, próby szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu)
d) Protokołu ze sprawdzenia 100 % połączeń spawanych metodą nieniszczącą wraz z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.
e) Protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o..
f) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
g) Protokołu płukania sieci ciepłowniczej.
h) Protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia terenu.
i) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).
j) Protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub zarządcom działek.
k) Świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne).
l) Protokół z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci ciepłowniczej powykonawczo ( w przypadku gdyby sieć nie była wykonana zgodnie z dokumentacją)
m) Dokumentacja projektowa powykonawcza ze zmianami naniesionymi na czerwono i podpisanymi przez projektanta. Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.
Rozdział 7
Reprezentacja stron na budowie
1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie:
…………………………………………………tel. ………………………….. e-mail………………………………………………….
2. Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:
…………………………………………………tel. ………………………….. e-mail………………………………………………….
3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.
Rozdział 8
Udział Podwykonawców
Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.
Rozdział 8 (alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców:
a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................
wartość robót netto w PLN: .......................................................................................
nazwa firmy Podwykonawcy.....................................................................................
b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................
wartość robót netto w PLN: ......................................................................................
nazwa firmy Podwykonawcy.......................................................................................
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy,
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach gdy umowa:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy,
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przez Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie umowy publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowiązującymi przepisami.
Wykonawca może wskazać nowego Podwykonawcę po całkowitym rozliczeniu dotychczasowego Podwykonawcy i zapłacie należnego mu wynagrodzenia – należy wówczas przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnej zapłaty za wykonane roboty.
Rozdział 9
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedmiotu umowy tj. ..................................zł, (słownie: .................................... złotych) w formie: ……………..
Część zabezpieczenia tj. 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, stanowiących przedmiot umowy.
Pozostała część kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
2. Stosownie do treści art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Wypłata, o której mowa w pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział 10
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają:
wartość brutto: .................... zł ( słownie: ............................... zł),
wartość netto: .....................zł (słownie: ............................zł)
podatek VAT na kwotę: ...................... zł (słownie: …………......... zł).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt 1 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mógł być przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentacji projektowej.
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy i prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonym w SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu z pkt 1.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (w tym w Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego zakresu przedmiotu umowy.
4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem Rozdziału 11.
5. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń całości przedmiotu umowy.
6. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień z § …( pkt 3, 4 i 5 niniejszego Rozdziału).
7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy nr…………………………….
8. Zaleca się aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę zadania.
9. Odwrotna strona faktury winna być czysta bez nadruku.
10. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
Rozdział 11
Płatności
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 2. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Rozdział 12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń całości przedmiotu umowy.
2. Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia (e-mailem lub pisemnie), w tym doprowadzenie sieci ciepłowniczej do stanu używalności tj. stanu umożliwiającego przesył ciepła, winno następować w ciągu 48 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia (e-mailem lub pisemnie).
3. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Na tę okoliczność Zamawiający jest uprawniony do wystawienia faktury Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
Rozdział 13
Kary umowne
Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
— 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości:
— 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
— 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy licząc od terminu określonego w Rozdziale 2,
— 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, zgodnie z §…. (pkt 2 Rozdziału 12),
— 5 000,00 zł brutto za każde rozpoczęte 24 godzin po przekroczeniu terminu określonego w §…. (pkt 3.3. Rozdziału 3).
3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych sytuacjach:
a) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień nie zatrudniania na podstawie umowy o pracę dla danego rodzaju czynności określonej przez Zamawiającego w §…. ( w pkt 1 Rozdziału 4),
b) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów i oświadczeń określonych w § ( w pkt 4 Rozdziału 4) dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
e) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
f) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
g) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
4. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych sposób podany w pkt 3.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu umowy trwa dłużej niż 7 dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z pkt 1.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5 % wartości umowy (zgodnie z art. 143 c ust. 7 Ustawy Pzp).
8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Rozdział 14
Wady
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej
b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody
2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
3 W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4 Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
5 O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usuniecie.
6 Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.
Rozdział 15
Odpowiedzialność za wykonanie umowy
Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 16
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy następować mogą za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
— działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
— warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. wcześniejsze niż przyjęte w naszym klimacie opady śniegu, wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, oberwanie chmury) uniemożliwiających wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie,
— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,
— konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
— wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,
b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami jak na przykład: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
c) konieczna zmiana trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależna od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkująca obiektywną niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności,
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,
e) wystąpienie zmiany podwykonawców,
f) wystąpienie zmiany inspektora nadzoru/kierownika robót,
g) powołanie dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,
g) powołanie dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,
h) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania,
i) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy,
j) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
k) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych czy niejasności występujących w treści umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
Rozdział 17
Zmiany i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
— niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części,
— nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia pkt 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Rozdział 18
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia określonego w rozdziale 10 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi własność dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:
a) zwielokrotnienia, przez co rozumie się wykonanie kolejnej odbitki projektu w celu udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu według tego projektu,
b) utrwalenia, przez co rozumie się jednokrotną realizację budowy, według dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy
2. W sytuacji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i osobiste do całości dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji projektowej.
Rozdział 19
Przetwarzanie danych osobowych
1. Mając na względzie, iż w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych uczestników postępowania przed organami administracji samorządowej lub państwowej, w szczególności osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości sąsiadujących, lub na które oddziaływać będzie inwestycja, wraz z danymi identyfikującymi te nieruchomości, dostępnymi w publicznych rejestrach, a odzwierciedlonymi w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wobec których to danych Zamawiający, staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)-dalej Ustawa ODO, Zamawiający ninejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 Ustawy ODO, w celu i w zakresie niezbędnym do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy.
2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska lub nazwy osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, jak również ich przedstawicieli, a także adresu.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) zachować dane osobowe, z którymi zapoznał się w trakcie ralizacji umowy w poufności i nie udostępniać osobom nieuprawnionym;
b) przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a tym samym nie zbierać danych nadmiarowych;
c) przetwarzać powierzone zgodnie z ust. 1 powyżej, dane osobowe wyłącznie poprzez upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników bądź współpracowników;
d) prowadzić ewiedencję wobec osób upoważnionych, zgodną z art. 39 ust. 1 Ustawy ODO.
4. W związku z postanowieniami ust. 3 lit. c powyżej, Zamawiający niniejszym umocowuje Wykonawcę do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 37 Ustawy ODO, swoim pracownikom i współpracownikom zaangażowanym ze strony Wykonawcy w przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji,
o której mowa w ust. 3 lit. c i d powyżej.
6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy ODO oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn zm).
7. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz Ustawą ODO przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaże termin w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.
8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom, których dane udostępnił Zamawiającemu, w tym przedstawicieli Wykonawcy, pracowników i współpracowników, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 pkt 2-4 powyżej, wszelkie informacje zgodnie z art. 25 Ustawy ODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy ODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Rozdział 20
Spory
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego cedowane na rzecz osób trzecich.
4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, poświadczenia, etc. składane przez Strony, obowiązek złożenia których wynika z niniejszej Umowy, winny być podpisane przez osoby właściwie umocowane.
5. Strony łączą inne postanowienia wynikające z SIWZ oraz oferty.
Rozdział 21
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią:
1. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót.
2. Projekt Budowlany
3. Projekt Wykonawczy
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy pzp.
2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy pzp, przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie Ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy pzp.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy pzp.
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA.
1. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku:
1) Zamawiający żąda wskazania w pkt 10 formularza „Oferta” oraz Części D JEDZ przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Postanowienia tego pkt mają zastosowanie również do dalszych podwykonawców.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zawarcie umowy z podwykonawcą oraz jej treść muszą być zgodne z warunkami szczegółowo opisanymi w Rozdziale XIX niniejszej SIWZ pt. „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” w Rozdziale 8 pkt 3 – 7 (w szczególności dotyczącymi obowiązku przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą czy terminu zapłaty należności podwykonawcy).
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
5. Niezależnie od postanowień pkt 3 i 4 o zamiarze wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o których mowa w Części XVI pkt 5 SIWZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy pzp.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy pzp nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku, gdy nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ SĄ ZAŁĄCZNIKI.
Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy
Zał. nr 2 – formularz JEDZ
Zał. nr 3 – Przedmiar robót pomocniczo,
Zał. nr 4 – Formularz – „Oferta”,
Zał. nr 5 – Wykaz robót porównywalnych do przedmiotu zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy pzp.
2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy pzp, przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie Ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy pzp.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB