« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural design services  Grad Zagreb

Architectural design services

  Zagreb Croatia — Grad Zagreb
Published August 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€403.84k
Winner
Zajednica ponuditelja: Milat d. o. o., Sortina 1d i Bodrožić, Rališ i Prijatelji d. o. o., Zagreb, Ulica grada Chicaga 26

The subject of procurement is the supply of public services in the negotiated procedure without prior publication on the basis of Article 28, paragraph 2, item 6 of the Law on public procurement, namely: preparation of project documentation XII. Gymnasium - a complex of Medjugorje.

This service includes:

- Preparation of project documentation for the XII. Gymnasium with a hall for Physical Education and related areas within the complex of Medjugorje including preliminary design and all the preparatory work that precedes it, the whole complex of Medjugorje,

- Perform architectural supervision during construction of facilities,

- Participation in the procurement process of the construction of facilities that are the subject of design,

all in accordance with the terms of reference and the bill of quantities in the appendix to these tender documents.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
2 500 0002500000
3 024 3753024375

Hrvatska-Zagreb: Usluge projektiranja u arhitekturi

2016/S 161-291811

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10020 Zagreb
Hrvatska

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0018415

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije XII. gimnazije – kompleks Međugorska.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je nabava javnih usluga u pregovaračkom postupku bez prethodne objave na temelju članka 28. stavka 2. točke 6. Zakona o javnoj nabavi, i to: Izrada projektne dokumentacije XII. gimnazije – kompleks Međugorska.
Navedena usluga podrazumijeva:
— izradu projektne dokumentacije za XII. Gimnaziju sa dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i pripadajućim prostorima u sklopu kompleksa Međugorska uključujući i idejni projekt i sve pripremne poslove, koji mu prethode, za cijeli kompleks Međugorska,
— obavljanje projektantskog nadzora tijekom gradnje objekata,
— sudjelovanje u postupku javne nabave radova izgradnje objekata koji su predmet projektiranja,
a sve sukladno projektnom zadatku i troškovniku iz priloga ove dokumentacije za nadmetanje.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71220000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Obrazloženje odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije (SLEU):
Direktiva 2004/18/EZ

1) Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave u SLEU u skladu s Direktivom 2004/18/EZ

Ugovor o javnim uslugama sklapa se s pobjednikom ili jednim od pobjednika nakon provedenog natječaja.
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
1664-2016-EVV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 898/2016 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Izrada projektne dokumentacije XII. gimnazije – kompleks Međugorska
V.1)Datum sklapanja ugovora :
26.7.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 0
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Zajednica ponuditelja: Milat d. o. o., Sortina 1d i Bodrožić, Rališ i Prijatelji d. o. o., Zagreb, Ulica grada Chicaga 26
15121808583
Sortina 1d
10000 Zagreb

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 500 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 024 375 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
19.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB