« Back to Search« Back to SearchSearch » Service comprehensive insurance Team of Health Care in Busko Zdroj.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Service comprehensive insurance Team of Health Care in Busko Zdroj.

  Busko-Zdrój Poland — Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Published February 19, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€38.62k
Winner
PZU S.A. Region Wschodni I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach

The contract was divided into the following sections (packets).

Package I:

1. Compulsory insurance of civil liability of the entity performing medical activities;

2. voluntary insurance of civil liability for payment of non-medical iposiadanego property;

3. insurance of property against fire and other elements;

4. Insurance windows and glass objects from breakage;

5. property insurance against burglary and robbery and the risk of devastation;

6. insurance of machinery breakdown,

Package II:

1. voluntary insurance of civil liability of medical activities,

Package III:

1. motor insurance.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
759 330759330
842 000842000
652 704652704
72 00072000
68 01068010
35 81635816
38 61638616

Polska-Busko-Zdrój: Usługi ubezpieczeniowe

2016/S 035-056666

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 67
Osoba do kontaktów: Dorota Krzak, Kamil Kokoszczyk, Anna Rasińska – Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów, tel. 378-24-01 wew. 244
28-100 Busko-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 413782401-244
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl
Faks: +48 413782401-244

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zoz.busko.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdrojuul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety).
Pakiet I:
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej iposiadanego mienia;
3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
4. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
5. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;
6. ubezpieczenie maszyn od awarii,
Pakiet II:
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej,
Pakiet III:
1. ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66510000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 759 330 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Warunki ubezpieczenia. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SIWZ Nr 139/N/2015/Busko Zdrój
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 230-418254 z dnia 27.11.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 240-435572 z dnia 11.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet I
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie
ul. Sokoła 4
35-010 Rzeszów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 842 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 652 704 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet II
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PZU S.A. Region Wschodni I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach
ul. Duża 21
25-953 Kielce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 72 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 68 010 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Pakiet III
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PZU S.A. Region Wschodni I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach
ul. Duża 21
25-953 Kielce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 816 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 616 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Kryteria udzielenia zamówienia dla zadań Pakietu III: cena 90 % warunki ubezpieczenia 10 %.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB