« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Consiliul Judetean Dolj

Construction work

  Craiova Romania — Consiliul Judetean Dolj
Published December 30, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€10.23M
Winner
SC Hidroconstructia SA (lider al asocierii SC Hidroconstructia SA – SC Iridex Group Constructii SRL – SC Argif Proiect SRL)
Design and construction of 4 transfer stations (Bailesti, Calafat, Dobresti Filiasi), a composting station (Calafat) and closing deposits urban Calafat, Filiasi, Segarcea include:

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
46 413 841,4146413841.41
46 627 512,6046627512.60
46 413 841,4146413841.41

România-Craiova: Lucrări de construcţii

2015/S 252-461279

Anunț de atribuire a contractului

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Consiliul Judetean Dolj
Calea Unirii nr. 19
În atenția: Bala Cristian – manager proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj
200585 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251408249 / 251408214
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.rocristian.bala1958@gmail.comadela_placintescu@yahoo.com
Fax: +40 251408241

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjdolj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiasi, Segarcea, in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Judetul Dolj, UAT Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi, Segarcea.

Cod NUTS RO411

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Proiectarea si construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiasi, Segarcea, includ:
a) activitatile de proiectare fac referire la PT detaliat pentru construirea a 4 statii de transfer deseuri (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea a 3 depozite urbane neconforme clasa B din judetul Dolj (Calafat, Filiasi, Segarcea). Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pt. elaborarea PT in conform cu leg. nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;
b) elab. documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;
c) elab. documentatiei necesare pentru obtinerea AC;
d) executia lucrarilor de c-tie, pe baza PT si a DDE aprobate;
e) achiz. si montarea utilajelor si echip tehnologice, utilajelor mobile si containerelor, incluzând infrastructurile necesare amplasamentului (alimentare cu apa, canalizare, furnizare de electricitate, drumuri, spatii verzi, împrejmuiri) si toate structurile provizorii necesare pentru desfasurarea santierului, în conformitate cu amenajarea teritoriala si conditiile de construire;
f) testarea, punerea in functiune si functionarea de proba a instalatiilor;
g) monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;
h) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor de 12 luni;
i) suport/Instruire a personalului benef. si/sau operatorului in operarea si intretinerea instalatiilor construite.
Statia de transfer Bailesti va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 15 000 t/an de deseuri solide municipale.
Statia de transfer Calafat va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 12 000 t/an de deseuri solide municipale.
Statia de transfer Dobresti va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 11 500 t/an de deseuri solide municipale.
Statia de transfer Filiasi va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 9 500 t/an de deseuri solide municipale.
Statia de compostare a deseurilor organice biodegradabile Calafat va fi dimensionata pentru o cap. de prelucrare de 5 500 tone/an de deseuri biodegradabile (deseuri colectate separat în zona urbana; deseuri din parcuri si gradini, deseuri din piete).
Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Calafat (sup. ocupata de deseuri este de cca. 28 000 mp).
Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Filiasi (sup. ocupata de deseuri este de cca. 9 500 mp).
Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Segarcea – Unirii (sup. ocupata de deseuri este de cca. 31 706 mp).
O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, sunt disponibile în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000, 45223000, 45232470, 45253800, 71322000

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 46 413 841,41 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește
1. Pretul ofertei. Pondere 60
2. Punctaj tehnic. Pondere 40
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 128-227858 din 8.7.2014

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 148 Denumire: Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
20.11.2015
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

SC Hidroconstructia SA (lider al asocierii SC Hidroconstructia SA – SC Iridex Group Constructii SRL – SC Argif Proiect SRL)
Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1
010561 Bucuresti
ROMÂNIA

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 46 627 512,60 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 46 413 841,41 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Interventie 1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”.
VI.2)Informații suplimentare:
1. Operatorii economici care solicita clarificari privind documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din OUG 34/2006, vor utiliza în acest scop Formularul nr. 20.
2. Durata contractului mentionata la sectiunea II.3 (791 zile) cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 426 zile si perioada de notificare a defectelor de 365 zile.
3. Ofertantii care uzeaza de dreptul conferit de prevederile art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 vor completa Formularul nr. 12 si Anexa acestuia.
4. Ofertantii vor prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr. 5).
5. AC va organiza o sedinta de informare si vizita la amplasament. Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, în scris, AC, asupra intentiei de a participa, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului de participare aferent prezentei proceduri de atribuire. AC va stabili data exacta si o va comunica in scris tuturor operatorilor economici interesati.
6. Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au primit acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna câstigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
7. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul ca începerea executarii contractului de lucrari este conditionata de încheierea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), Directia AM POS Mediu (fonduri europene), semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor art. 93 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Având în vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, AC precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigator, însa ordinul de începere a contractului va fi emis numai în masura în care se va semna contractul de finantare cu MMSC. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare cu MMSC nu se va semna, AC îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca AC si/sau MMSC nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul încetarii contractului în conditiile mentionate mai sus, indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC si/sau MMSC au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea clauzei suspensive, asumându-si întreaga raspundere pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.
8. Garantie de indeplinire a costurilor de operare: Ofertantul declarat castigator va constitui pe cheltuiala sa, în perioada de valabilitate a ofertei, o Garantie de indeplinire a costurilor de operare, în forma, valoarea si pentru perioada specificata în Anexa la Formularul de oferta si conditiile de contract. În situatia neprezentarii garantiei de indeplinire a costurilor de operare în interiorul termenului mentionat anterior, contractul va fi considerat ca neîncheiat si imposibil de încheiat în sensul prevederilor art. 204, alin. 1^1 din OUG nr. 34/2006, partile fiind de drept repuse în situatia anterioara semnarii sale, nemaifiind necesara nicio decizie a vreunei instante judecatoresti si, de asemenea, beneficiarul netrebuind sa îndeplineasca nicio procedura, fie de notificare sau de alta natura, prin care sa aduca la cunostinta antreprenorului acest fapt.
9. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici vor descarca gratuit un program de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Consiliul Judetean Dolj – Serviciul Juridic
Str. Unirii nr. 19
200585 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251408213
Fax: +40 251408213

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
28.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB