« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Published February 9, 2016 — Deadline February 29, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
chemical reagents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Poland-Katowice: Chemical reagents

2016/S 027-043203

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, For the attention of: Monika Standerska, Katowice 40-055, POLAND. Telephone: +48 322083547. Fax: +48 322083568. E-mail: dzp@sum.edu.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 20.1.2016, 2016/S 013-018209)

RE:
CPV:33696300

Chemical reagents

Instead of: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów:

nr 1 – Odczynniki diagnostyczne do oznaczeń z dziedziny biochemii klinicznej, patobiochemii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej

nr 2 – Testy do identyfikacji drobnoustrojów

nr 3 – Parafina histopatologiczna

nr 4 – Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro

nr 5 – Odczynniki histopatologiczne

nr 6 – Odczynniki chemiczne i podłoża wg katalogu BTL lub równoważne

nr 7 – Odczynniki chemiczne

nr 8 – Test do odczytu w aparacie illuipro-10, Meridian Bioscience, USA

nr 9 – Krążki do antybiogramu

nr 10 – Alkohol rektyfikowany

nr 11 – Odczynniki chemiczne

nr 12 – Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori

nr 13 – Odczynniki biochemiczne

nr 14 – E-testy

nr 15 – Testy diagnostyczne punktowe.

Informacje o częściach zamówienia:

(...)

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla pakietu nr 1 – 2000,00 PLN

dla pakietu nr 2 – 500,00 PLN

dla pakietu nr 3 – 1500,00 PLN

dla pakietu nr 4 – 350,00 PLN

dla pakietu nr 5 – 2050,00 PLN

dla pakietu nr 6 – 360,00 PLN

dla pakietu nr 7 – 150,00 PLN

dla pakietu nr 8 – 800,00 PLN

dla pakietu nr 9 – 100,00 PLN

dla pakietu nr 10 – 250,00 PLN

dla pakietu nr 11 – 150,00 PLN

dla pakietu nr 12 – 30,00 PLN

dla pakietu nr 13 – 150,00 PLN

dla pakietu nr 14 – 1500,00 PLN

dla pakietu nr 15 – 50,00 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275.).

3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

z adnotacją: „Wadium – dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu,

Nr postępowania: RZP/PN/150/15”

4. W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na jego rachunek.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dowodu dokonanej wpłaty wadium faxem na numer: 32 / 20 83 568.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu jego oryginał należy dołączyć do oferty przetargowej.

8. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.2.2016 (10:30)

Read: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów:

nr 1 – Odczynniki diagnostyczne do oznaczeń z dziedziny biochemii klinicznej, patobiochemii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej;

nr 2 – Testy do identyfikacji drobnoustrojów;

nr 3 – Parafina histopatologiczna;

nr 4 – Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro;

nr 5 – Odczynniki histopatologiczne;

nr 6 – Odczynniki chemiczne i podłoża wg katalogu BTL lub równoważne;

nr 7 – Odczynniki chemiczne;

nr 8 – Test do odczytu w aparacie illuipro-10, Meridian Bioscience, USA;

nr 9 – Krążki do antybiogramu;

nr 10 – Alkohol rektyfikowany;

nr 11 – Odczynniki chemiczne;

nr 12 – Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał anty-Helikobacter pylori;

nr 13 – Odczynniki biochemiczne;

nr 14 – E-testy;

nr 15 – Testy diagnostyczne punktowe;

nr 16 – Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro (wyodrębnione z pakietu nr 4).

Informacje o częściach zamówienia:

(...)

Dodaje się część nr 16

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Część nr: 16 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu oraz przeciwciał dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1) Krótki opis:

Produkty medyczne do diagnostyki In-vitro (wyodrębnione z pakietu nr 4)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot 33696300

3) Wielkość lub zakres:

zgodnie z załącznikiem nr 2.16

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Okres w miesiącach: 12

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— dla pakietu nr 1 – 2 000 PLN,

— dla pakietu nr 2 – 500 PLN,

— dla pakietu nr 3 – 1 500 PLN,

— dla pakietu nr 4 – 320 PLN,

— dla pakietu nr 5 – 2 050 PLN,

— dla pakietu nr 6 – 360 PLN,

— dla pakietu nr 7 – 150 PLN,

— dla pakietu nr 8 – 800 PLN,

— dla pakietu nr 9 – 100 PLN,

— dla pakietu nr 10 – 250 PLN,

— dla pakietu nr 11 – 150 PLN,

— dla pakietu nr 12 – 30 PLN,

— dla pakietu nr 13 – 150 PLN,

— dla pakietu nr 14 – 1 500 PLN,

— dla pakietu nr 15 – 50 PLN,

— dla pakietu nr 16 – 30 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275.).

3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

z adnotacją: „Wadium – dostawa odczynników chemicznych, testów i alkoholu,

Nr postępowania: RZP/PN/150/15”

4. W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na jego rachunek.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dowodu dokonanej wpłaty wadium faxem na numer: 32 / 20 83 568.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu jego oryginał należy dołączyć do oferty przetargowej.

8. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.2.2016 (10:30)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB