« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Gmina Miasta Sopotu

Construction work

  Sopot Poland — Gmina Miasta Sopotu
Published May 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€136.62k
Winner
FHU SINDBUD Mirosław Bemowski

The contract is for the execution of works involving the completion of energy-efficient refurbishment of the building Kindergarten No. 10 Street. Kościuszki 31 in Sopot. Object of the contract covers both the construction work, preparation of documentation on the executive and other work necessary for the proper realization of the contract. The contractor bears full and complete responsibility for the proper completion of the contract from the moment of signing the contract until the end of the warranty period for the object of the contract.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
595 949,49595949.49
2323
595 949,49595949.49
2323

Polska-Sopot: Roboty budowlane

2016/S 094-168935

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, Kancelaria Ogólna, pok. nr 16
Osoba do kontaktów: Beata Ciołek
81-730 Sopot
POLSKA
Tel.: +48 585213762
E-mail: beata.ciolek@um.sopot.pl
Faks: +48 5855110133

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sopot.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 położonego przyul. Kościuszki 31 w Sopocie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sopot.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Kościuszki nr 31 w Sopocie. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno prace budowlane, wykonanie dokumentacji po wykonawczej oraz inne prace niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 45210000, 45331000, 45450000, 45453100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 595 949,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres udzielonej gwarancji. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/272/9/IN/2016/MSt
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 053-088227 z dnia 16.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FHU SINDBUD Mirosław Bemowski
ul. Sienkiewicza 7
83-00 Pruszcz Gdański
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 595 949,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB