« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Община Велико Търново

Construction work

  Veliko Tarnovo Bulgaria — Община Велико Търново
Published January 6, 2017 — Deadline January 19, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Design and execution of works relating to the implementation of the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the Municipality of Veliko Tarnovo on 2 lots. Through the contract will be carried out renovation of multifamily residential buildings through the implementation of energy efficiency measures to provide better living conditions for citizens in multifamily buildings, thermal comfort and higher quality of living environment. Implementation of energy efficiency measures in multifamily buildings will contribute to a higher level of energy efficiency in multifamily buildings and reducing energy costs, improving performance to extend the life cycle of buildings and providing conditions of living environment compliance with sustainability criteria. Detailed information on the nature and volume of construction and services is presented in section II.2.4.) Of the notice.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи

2017/S 004-004517

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 236-429484)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Община Велико Търново
000133634
град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Надя Петрова, Русанка Александрова
Телефон: +359 62619231
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на 2 обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Подробни информация за естеството и обема на строителството и услугите е представена в раздел II.2.4.) от обявлението.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/01/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 236-429484

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 16/01/2017
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 19/01/2017
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 18/01/2017
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 23/01/2017
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB