« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Construction work

  Plovdiv Bulgaria — УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
Published January 16, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
„Цид Атлас“ ООД, ЕИК 825024892
The subject of the contract may include repairs, rehabilitation, reconstruction, construction of new facilities and others. Performance of the contract includes the execution of construction - installation works and repair works in hospital units and objects of "St. Georgi" EAD, which should be carried out in the award by the Employer. Each particular site, the type of individual SMR included in it, and the maximum period of implementation will be determined by the Contracting Authority in particular written invitations to potential contractors on the framework agreement. The aim of the framework agreement is forthcoming by conducting the procedure to select potential contractors. Individual works will be awarded at the discretion of the Employer, if necessary, and financial security. The contracting authority will send to potential contractors written invitation will review the submitted bids and rank them in order of art. 93b, paragraph 3 of PPL.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
00
9 000 0009000000
00
9 000 0009000000
00
9 000 0009000000
00

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

2016/S 011-014598

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
115576405
бул. „Пещерско шосе“ № 66
На вниманието на: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тенчо Василев; г-н Митко Узунов
4002 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32602874
Адрес за електронна поща: unihosp@unihosp.com
Факс: +359 32644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.unihosp.com

Адрес на профила на купувача: http://www.unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150705HhlY2739418

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, База 2 на лечебното заведение, бул. „Пещерско шосе“ № 66 и База 1 на лечебното заведение, бул. „Васил Априлов“ № 15а, гр. Пловдив.

код NUTS BG421

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително — монтажни работи и строително-ремонтни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св, Георги“ ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него, и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамково споразумение е чрез провеждане на процедурата, да бъдат избрани потенциални изпълнители. Отделните строителни дейности ще бъдат възлагани по преценка на Възложителя, при необходимост и финансова обезпеченост. Възложителят ще изпраща до потенциалните изпълнители писмена покана, ще разглежда постъпилите оферти и ще ги класира, по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Часова ставка. Тежест 35
2. Допълнителни разходи върху труда. Тежест 10
3. Допълнителни разходи върху механизация. Тежест 10
4. Доставно-складови разходи върху материали. Тежест 10
5. Печалба. Тежест 35
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00325-2015-0013
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 134-246773 от 15.7.2015

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 134-246773 от 15.7.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 01-1/14.01.2015
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
10.11.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Рок Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 2029010450
ул. „Тулча“ № 46
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 24169008

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 9 000 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 36
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 01-2/14.01.2015
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
10.11.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Партнерс Про“ ООД, ЕИК 203830131
ул. „Карловска“ № 34, ап. офис 1
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 885299200

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 9 000 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 36
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 01-3/14.01.2016
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
10.11.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Цид Атлас“ ООД, ЕИК 825024892
„Капитан Райчо“ № 73А
4000 Пловдив
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 32631283

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 9 000 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 36
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB