« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chemical reagents

  Katowice Poland — Uniwersytet Śląski w Katowicach
Published August 5, 2016 — Deadline September 1, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
chemical reagents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2016/S 150-271025

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 143-258281)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pok. 69
Tel.: +48 323591334
E-mail: ewa.slowik@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.us.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

Numer referencyjny: DZP.381.76.2016.DW
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników chemicznych zwanych dalej odczynnikami lub produktami:

A) producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważnych

B) producenta Acros Organics( lub równoważnych)

C) rozpuszczalników HPLC producenta Avantor (dawn. POCH) lub równoważnych

2) Dostarczane odczynniki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą odbioru przedmiotu zamówienia) oraz posiadać termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem tych odczynników chemicznych, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności. Odczynniki powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie stosowne certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczanego produktu do obrotu na terytorium RP.

3) Przewidywany asortyment i ilości odczynników określają odpowiednio załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 143-258281

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Pkt 4 ppkt 1) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. „siła wyższa” lub problemy z utrzymaniem czystości partii produkcyjnej u producenta, niedobory surowców i półproduktów na rynkach światowych uniemożliwiające wyprodukowanie partii odczynników; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty; termin dostawy może zostać przedłużony o nie więcej niż 6miesięcy od daty poinformowania przez Wykonawcę o zaistniałym problemie.

Powinno być:

Pkt 4 ppkt 1) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. „siła wyższa”, braki magazynowe u producenta, problemy z utrzymaniem czystości partii produkcyjnej u producenta, niedobory surowców i półproduktów na rynkach światowych uniemożliwiające wyprodukowanie partii odczynników; Wykonawca na piśmie lub w formie elektronicznej przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty; termin dostawy może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy od daty poinformowania przez Wykonawcę o zaistniałym problemie

Po ppkt 8 dopisuje się ppkt 9 i 10 w brzmieniu:

9) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT;

10) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i braku możliwości dalszego zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB