« Back to Search« Back to SearchSearch » Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security  Gemeente Lansingerland

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

  Bergschenhoek Netherlands — Gemeente Lansingerland
Published July 19, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV

The main purpose of this tender is to have an accounting service that meets the demands and requirements of the municipality. The content of the instruction set by municipality Lansingerland includes:

- Regular audits of the accounts, including the account of the specific arrangements under single information and single audit (SISA);

- Checking part justifications;

- Implementation of advisory natural, arising from, and inextricably linked to the certification function.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Bergschenhoek: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2016/S 137-249042

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Gemeente Lansingerland
60484792
Tobias Asserlaan 1
Ter attentie van: Marjolein Volgering
2662 SB Bergschenhoek
Nederland
Telefoon: +31 108004000
E-mail: inkoop@lansingerland.nl
Fax: +31 108004001

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lansingerland.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=86150

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=86150

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Accountantsdiensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 9: Diensten van accountants, controle en boekhouding
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Lansingerland.

NUTS-code NL,NL335

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het voornaamste doel van deze aanbesteding is het beschikken over een accountantsdienstverlening die voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente. De inhoud van de door gemeente Lansingerland gestelde opdracht bestaat uit:
— Reguliere controle van de jaarrekening inclusief de verantwoording van de specifieke regelingen die onder Single information Single audit (SiSa) vallen;
— Controle van deelverantwoordingen;
— Uitvoering van de natuurlijke adviesfunctie, voortvloeiend uit en onlosmakelijk verbonden met de certificerende functie.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
U15.16119
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 014-020369 van 21.1.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Accountantsdiensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
4.7.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV
24402415
Rivium Promenade 200
2909 LM Capelle aan den IJssel
Nederland
Telefoon: +31 882771500
Internetadres: http://www.mazars.nl

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB