« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work  Община Шумен

Construction work

  Shumen Bulgaria — Община Шумен
Published February 18, 2017 — Deadline March 30, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€395.62k

The aim of the project is to undertake rehabilitation, reconstruction and construction of elements of the roadway. Street "Escapes" has a length of L = 558 m. Starting at the intersection of ul. "Doiran" and ends at the intersection with the street. "Gen. Stoletov. " The street is collecting and V A grade. The track is formed of straight elements and fits into existing street regulation. Category movement - "Slightly." Construction was fourth category, according to Art. 137 par. l, t. 4 "a" of TDA. The design solution addresses the following types of work: Reconstruction of the roadway; Reconstruction of the road pavement, installation of new and reimbursement of travel accessories.

It envisaged rehabilitation of pavements walkways, providing an accessible environment and integration of disadvantaged groups, as well as rehabilitation of old street lighting energy saving.

Street "Escapes" has a length of L = 558 m. Starting at the intersection of ul. "Doiran" and ends at the intersection with the street. "Gen. Stoletov. " The street is collecting and V A grade. The track is formed of straight elements and fits into existing street regulation. Category movement - "Slightly." Construction was fourth category, according to Art. 137, para. l, t. 4 "a" of TDA. The aim of the project is to undertake rehabilitation, reconstruction and construction of elements of the roadway. The design solution addresses the following types of work: Reconstruction of the roadway; repairing the road surface; installation of new and reimbursement of travel accessories.

It envisaged rehabilitation of pavements walkways, providing an accessible environment and integration of disadvantaged groups, as well as rehabilitation of old street lighting energy saving.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Шумен: Строителни и монтажни работи

2017/S 035-062796

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Цвета Николова
Телефон: +359 54857747
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=gmXE0FTOFUE%3d

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=gmXE0FTOFUE%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Рехабилитация на ул. „Тича“.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 - FG16
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проекта е да се извърши рехабилитация, възстановяване и изграждане на елементите на уличното платно. Улица „Тича“ е с дължина L = 558 м. Започва от кръстовището с ул. „Дойран“ и завършва при кръстовището с ул. „Ген. Столетов“. Улицата е събирателна и е V А клас. Трасето е оформено от прави елементи и се побира в действащата улична регулация. Категория на движението — „Леко“. Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 137 ал. l, т. 4 „а“ от ЗУТ. Проектното решение разглежда следните видове работи: възстановяване на пътното платно; възстановяване на пътната настилка;монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Предвижда се рехабилитация на настилките на пешеходните алеи, осигуряване на достъпна среда и интегриране на групите в неравностойно положение, както и рехабилитация на старото улично осветление в енергоспестяващо.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 773 753.75 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 - FG16
45233220
45233330
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Град Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Улица „Тича“ е с дължина L = 558 м. Започва от кръстовището с ул. „Дойран“ и завършва при кръстовището с ул. „Ген. Столетов“. Улицата е събирателна и е V А клас. Трасето е оформено от прави елементи и се побира в действащата улична регулация. Категория на движението — „Леко“. Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. l, т. 4 „а“ от ЗУТ. Целта на проекта е да се извърши рехабилитация, възстановяване и изграждане на елементите на уличното платно. Проектното решение разглежда следните видове работи: възстановяване на пътното платно; възстановяване на пътната настилка; монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Предвижда се рехабилитация на настилките на пешеходните алеи, осигуряване на достъпна среда и интегриране на групите в неравностойно положение, както и рехабилитация на старото улично осветление в енергоспестяващо.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — Професионална компетентност на персонала, отговорен за изпълнението на строително-монтажните работи и неговата организация / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: П2 — „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: П3 — Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 773 753.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен“, финансиран по ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат правоспособността си чрез посочване на регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ съгл. изискваното минимално ниво.

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е четвърта група строежи, четвърта категория).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, четвърта категория строежи).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 1 строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на обекти от транспортната техническа инфраструктура, които са най-малко четвърта категория строеж.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 1 строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на обекти от транспортната техническа инфраструктура, които са най-малко четвърта категория строеж.

Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на обекти от транспортната техническа инфраструктура, които са най-малко четвърта категория строеж.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора. Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства. За гаранциите важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по с/ка на Община Шумен: BIC-IABGBGSF, IBAN- BG56IABG74773300586600, при „Интернешънъл Асет Банк“ АД, а бан. гаранция или застраховката трябва да са със срок на валидност — с 60 /шестдесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/03/2017
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Община Шумен, ет. 3, зала 304.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП — тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/ МОСВ — тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/ МТСП — тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB