« Back to Search« Back to SearchSearch » venepuncture, blood sampling devices  Wojewódzki Szpital Zespolony

venepuncture, blood sampling devices

  ELBLĄG Poland — Wojewódzki Szpital Zespolony
Published November 15, 2012
|
Notice type
Award notice
Value
€3.20k
Winner
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA Sp.J. ul. Targowa 55 90-323 Łódź POLAND
Dostawa: Pakiet nr 1 – zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi;Pakiet nr 2 – odczynników do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora podstawowego i beckup`a;Pakiet nr 3 - odczynników do elektroforezy z dzierżawą analizatora;Pakiet 4-11 – odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Name, addresses and contact point(s)
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146 Contact point(s): Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu For the attention of: mgr Emilia Bartkowska 82-300 Elbląg POLAND Telephone: +48 552345547 E-mail: ebartkowska@szpital.elblag.pl Fax: +48 552345547 Internet address(es): General address of the contracting authority: http://www.szpital.elblag.pl
Type of the contracting authority
Body governed by public law
Main activity
Health
Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Title attributed to the contract
Dostawa: Pakiet nr 1 – zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi;Pakiet nr 2 – odczynników do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora podstawowego i beckup`a;Pakiet nr 3 - odczynników do elektroforezy z dzierżawą analizatora;Pakiet 4-11 – odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej orazprzeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługitechnicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.
Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies Purchase Main site or location of works, place of delivery or of performance: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. NUTS code PL621
Short description of the contract or purchase(s)
Dostawa: Pakiet nr 1 – zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi;Pakiet nr 2 – odczynników do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora podstawowego i beckup`a;Pakiet nr 3 - odczynników do elektroforezy z dzierżawą analizatora;Pakiet 4-11 – odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.
Common procurement vocabulary (CPV)
33141300, 33696200, 38434570, 33696600, 38434000, 33696500
Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Total final value of contract(s)
Value: 910 146,29 PLN Excluding VAT
Type of procedure
Open
Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of 1. Cena (dotyczy Pakietu nr 1, 3, 4-11). Weighting 100 2. Cena (dotyczy Pakietu nr 2). Weighting 90 3. Parametry techniczne (dotyczy Pakietu nr 2). Weighting 10
Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
File reference number attributed by the contracting authority
35/2012
Previous publication(s) concerning the same contract
Prior information notice Notice number in the OJEU: 2012/S 046-075487 of 7.3.2012 Contract notice Notice number in the OJEU: 2012/S 138-230567 of 20.7.2012 Other previous publications Notice number in the OJEU: 2012/S 165-273111 of 29.8.2012 Notice number in the OJEU: 2012/S 163-270540 of 25.8.2012
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
SARSTEDT Sp. z o.o. ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 368 532,50 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 363 160,00 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of years: 2
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 2
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 453 390,00 EUR Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 372 170,00 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of years: 3
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 2
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 49 029,18 EUR Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 42 710,00 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of years: 3
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA Sp.J. ul. Targowa 55 90-323 Łódź POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 1 575,00 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 1 387,50 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 640,80 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 405,00 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
EMAPOL Sp. z o.o. ul. Budowlanych 68 80-298 Gdańsk POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 2 412,00 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 5 352,30 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
EMAPOL Sp. z o.o. ul. Budowlanych 68 80-298 Gdańsk POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 2 855,40 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 2 494,50 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
BioMaxima S.A ul. Vetterów 5 20-277 Lublin POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 6 724,50 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 7 819,50 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Date of contract award decision
26.10.2012
Information about offers
Number of offers received: 1
Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA Sp.J. ul. Targowa 55 90-323 Łódź POLAND
Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 4 675,00 PLN Excluding VAT Total final value of the contract: Value: 3 199,00 PLN Excluding VAT If annual or monthly value: Number of months: 18
Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
Body responsible for appeal procedures
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLAND E-mail: uzp@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587701 Internet address: http://www.uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Body responsible for mediation procedures Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17A 02-676 Warszawa POLAND E-mail: uzp@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587701 Internet address: http://www.uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwołanie wnosi się: w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się: 2.1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 oraz pkt.2 wnosi się: 3.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 6. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113 z dnia 25 czerwca poz. 759 z póź. zm.)
Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17A 02-676 Warszawa POLAND E-mail: uzp@uzp.gov.pl Telephone: +48 224587701 Internet address: http://www.uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
Date of dispatch of this notice
13.11.2012

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB