« Back to Search« Back to SearchSearch » Diagnostic agents  Болница Лозенец

Diagnostic agents

  Sofia Bulgaria — Болница Лозенец
Published July 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€504.04k
Winner
„Булмар МЛ“ ООД, ЕИК 131148628

Delivery of reagents for blood analysis and consumables and reagents equivalent for "Architect ci 8200" - an apparatus for the study of hormones, metabolism, micronutrients, molecular - biological indicators, emergency diagnosis of cardiac markers and other additional tests over a period of 12 months for the needs of hospital "Lozenets".


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
1 147 876,491147876.49
2020
162 066,96162066.96
2020
985 809,53985809.53
2020

България-София: Диагностични реактиви

2016/S 130-233612

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Болница Лозенец
831901901
ул. „Козяк“ № 1
На вниманието на: Григор Манчев
1407 София
България
Телефон: +359 29607270
Адрес за електронна поща: hq@uni-hospital.government.bg
Факс: +359 29624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.lozenetz-hospital.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=116

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „Architect ci 8200“ — апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно — биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове за период от 12 месеца за нуждите на болница „Лозенец“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София, ул. „Козяк“ № 1.

код NUTS BG411

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „Architect ci 8200“ — апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно — биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове за период от 12 месеца за нуждите на болница „Лозенец“.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33694000, 33696500

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 147 876,49 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС):
Директива 2004/18/ЕО

1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с Директива 2004/18/ЕО

Няма оферти или няма подходящи оферти в отговор на: открита процедура
Мотиви за избор на договаряне без обявление:
Университетска болница „Лозенец“ проведе открита процедура за „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“, с отделни обособени позиции — „Реактиви за кръвен анализ“ и „Консумативи и реактиви еквивалентни за „Architect ci 8200“ — апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно — биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове“, която прекрати по тези обособени позиции, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3, тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-18-11 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Реактиви за кръвен анализ
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
6.6.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Булмар МЛ“ ООД, ЕИК 131148628
кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 32
1618 София
България
Адрес за електронна поща: office@bulmarml.bg
Телефон: +359 28558345
Факс: +359 28558543

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 162 066,96 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой години: 1
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: VII-18-12 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви еквивалентни за „Architect ci 8200“ — апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно — биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
6.6.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Булмар МЛ“ ООД, ЕИК 131148628
кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 32
1618 София
България
Адрес за електронна поща: office@bulmarml.bg
Телефон: +359 28558345
Факс: +359 28558543

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 985 809,53 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой години: 1
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB