« Back to Search« Back to SearchSearch » Railway construction works  Liikennevirasto

Railway construction works

  Helsinki Finland — Liikennevirasto
Published March 24, 2016 — Deadline April 20, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Transportation
Value
€7.00M
In addition, the aim is that the contract partner is able to meet the customer's needs, if necessary, also in the short term, as conditions change.

The main tasks of the acquisition are as follows:

- Improving the track kuivatusten,

- Frost objects repairs,

- Improving the stability of the track,

- Other work on the unit prices and the male and machine hour prices on the track or in the vicinity.

be carried out on the basis of the framework agreement relating to the acquisition of the main type of work are eg .:

- Trench clearing and excavation work.

- Road and railway culverts installation, cleaning and refurbishment.

- Installation of Frost Disc track construction layers.

- Superstructure.

- Earthworks and masses of stacking and transportation jobs.

- Construction bogs Osala ditches and drainage ditches.

- Ratatyömenettelyt procedures and a security guard.

- Site management positions.

The main type of work and tasks in addition to the service provider must see. track safety devices and electric railway structures and other works related to the track, which are about the conditions jobs.

Work is expected on mm. the following track sections:

- Kouvola-Pieksämäki,

- Kouvola, Joensuu,

- Kouvola, Kotka,

- Luumäki-Vainikkala,

- Withers Niemi-Niirala,

- Just Korpi-Hamina.

The subscriber can obtain ROPE project contracts in question. track sections from outside of the framework agreement URKU4-for example, through competition works.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
4 000 0004000000
7 000 0007000000

Suomi-Helsinki: Rautateiden rakennustyöt

2016/S 059-100251

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/17/EY

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Liikennevirasto
PL 33
Vastaanottaja: Erkki Mäkelä
FI-00521 Helsinki
SUOMI

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Liikennevirasto / Kirjaamo
Opastinsilta 12 A, 2. krs, PL 33
FI-00521 Helsinki
SUOMI

I.2)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut
I.3)Hankintasopimus tehdään muiden hankintayksiköiden puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintayksikön sopimukselle antama nimi:
ROPE – Urakkakumppani 4 (URKU4).
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat

NUTS-koodi FI133,FI187,FI186,FI131

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 3

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 2

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä
Vaihteluväli 4 000 000 ja 7 000 000 EUR
Tehtävien sopimusten aikavälit ja arvo: Puitesopimuksen kesto on 2 vuotta käsittäen vuodet 2017 ja 2018.
Lisäksi tilaajalla on harkintansa mukaan mahdollisuus jatkaa puitesopimusaikaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhden (1) vuoden pituisella optiolla kattaen vuodet 2019 ja 2020.
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
ROPE – Urakkakumppani 4 (URKU4) -hankinnalla tavoitellaan kustannustehokasta, joustavaa, yhteistoiminnallista ja palvelualtista toimintatapaa routa-, kuivatus- ja pehmeikkökohteiden korjauksissa Suomen rataverkolla Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Urakkakumppanuuden on tarkoitus olla joustava sekä Tilaajan että Palveluntuottajan suuntaan. Tavoitteena on, että rakentamistyötä tehtäisiin myös normaalirakentamiskauden ulkopuolella hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevat resurssit sekä liikenteen ehdoilla saatavissa olevat työraot. Normaalirakentamiskaudella tarkoitetaan touko – marraskuun ajanjaksoa, johon rautatiealueella tehtävät työt yleensä ajoittuvat. Lisäksi tavoitteena on, että urakkakumppani pystyy vastaamaan tilaajan tarpeisiin tarvittaessa myös lyhyellä aikavälillä olosuhteiden muuttuessa.
Hankinnan päätehtäviä ovat:
— radan kuivatusten parantaminen,
— routakohteiden korjaukset,
— radan stabiliteetin parantaminen,
— muut yksikköhinnoilla ja mies- ja konetuntihinnoilla radalla tai sen läheisyydessä tehtävät työt.
Hankintaan liittyvän puitejärjestelyn perusteella teetettävät pääasialliset tyyppityöt ovat mm.:
— Ojan perkaus ja kaivutyöt.
— Tie- ja ratarumpujen asennus-, puhdistus- ja kunnostustyöt.
— Routalevyjen asentaminen radan rakennekerroksiin.
— Päällysrakennetyöt.
— Maanrakennustyöt ja massojen läjitys- ja kuljetustyöt.
— Suotosalaojien ja salaojien rakentamiset.
— Ratatyömenettelyt ja turvamiesmenettelyt.
— Työmaan johtotehtävät.
Pääasiallisten tyyppitöiden ja -tehtävien lisäksi palveluntuottajan tulee huolehtia mm. radan turvalaitteista ja sähköratarakenteista sekä muista rataan liittyvistä töistä, jotka ovat edellytyksenä tehtäville töille.
Töiden on arvioitu kohdistuvan mm. seuraaville rataosille:
— Kouvola-Pieksämäki,
— Kouvola-Joensuu,
— Kouvola-Kotka,
— Luumäki-Vainikkala,
— Säkäniemi-Niirala,
— Juurikorpi-Hamina.
Tilaaja voi hankkia ROPE-hankkeeseen urakoita ko. rataosille myös URKU4-puitejärjestelyn ulkopuolelta esimerkiksi kilpailuttamalla rakennusurakoita.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45234100, 45234116

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Optio yhteensä 2 vuotta, mikä tilataan yhdeksi vuodeksi kerrallaan kattaen vuodet 2019 ja 2020 eli optio on mallia 1 + 1.
Lisähankintojen alustava aikataulu:
kuukautta: 24 (sopimuksen tekemisestä)
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Päättymispäivä 31.12.2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee olla rekisteröityneenä sijoittumismaansa ammatti- tai elinkeinorekisteriin.
1) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen rekisteriote rekisteröitymisestään ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Ote ei saa olla osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempi.
2) Vaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jokaisella jäsenyrityksellä tulee olla työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus.
2) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa työtapaturmavakuutuksen vakuutustodistus. Todistus ei saa olla osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempi.
3) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee toimittaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
3) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
4) Vaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jokaisella jäsenyrityksellä tulee olla työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto.
4) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa selvitys työterveyshuollosta.
5) Vaatimus: Ehdokkaalla tai jollain ehdokasryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla riittävä pätevyys urakan suorittamiseen.
5) Selvitys: Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä tai muu vastaava näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet).
6) Vaatimus: Ehdokkaalla tai jollain ehdokasryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla ulkopuolisesti todennettu tähän urakkaan soveltuva laadunhallintajärjestelmä.
6) Selvitys: Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystasoinen RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti.
7) Vaatimus: Urakoitsijaryhmittymän tulee liittää osallistumishakemukseensa aiesopimus ehdokasryhmittymän perustamisesta, jos osallistumishakemuksen tekijä on ehdokkaiden ryhmittymä.
Urakoitsijat voivat ryhmittyä tarjouskilpailuun osallistuessaan urakoitsijaryhmittymäksi.
Urakoitsijaryhmittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee jokaisen ryhmittymän jäsenyrityksen täyttää kohtien 1 - 4 vaatimukset ja toimittaa vaaditut selvitykset.
Kohdissa 1 - 3 mainitut todistukset voi korvata ajantasaisella Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostetulla yritysraportilla, Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla, mikäli ko. raportti sisältää kaikki edellä mainitut tiedot. Tällöin urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee toimittaa osallistumishakemuksensa yhteydessä raportti kokonaisuudessaan. Pelkkä raportin kansilehti ei ole riittävä selvitys.
Jos urakoitsija tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on muualta kuin Suomesta, urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen on oltava maksanut kaikki erääntyneet verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksunsa. Maksusuunnitelmia ei hyväksytä.
1) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksut.
2) Vaatimus. Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen on oltava merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.
2) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä. (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta.)
Kohdissa 1 ja 2 mainitut todistukset voi korvata ajantasaisella Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostetulla yritysraportilla, Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla, mikäli ko. raportti sisältää kaikki edellä mainitut tiedot. Tällöin urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee toimittaa osallistumishakemuksensa yhteydessä raportti kokonaisuudessaan. Pelkkä raportin kansilehti ei ole riittävä selvitys.
Jos urakoitsija tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on muualta kuin Suomesta, urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla.
Kohdissa 1 - 2 mainitut selvitykset eivät saa olla osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Urakoitsijaryhmittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee jokaisen ryhmittymän jäsenyrityksen täyttää kohtien 1 - 2 vaatimukset ja toimittaa vaaditut selvitykset tai todistukset.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Mikäli osallistumishakemuksen jättää vain yksi yritys, tulee tämän yrityksen (urakoitsijan) täyttää tässä kohdassa esitetyt vaatimukset. Mikäli osallistumishakemuksen jättää yritysten muodostama urakoitsijaryhmittymä, tulee ryhmittymän yhden jäsenyrityksen täyttää tässä kohdassa esitetty vaatimus:
1) Vähimmäisvaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla riittävä kokemus vastaavankaltaisten infraurakoiden toteuttamisesta, mitkä ovat toteutettu Suomea vastaavissa ilmasto-olosuhteissa (lämpötila, lumi, ilmankosteus, routiminen ja näiden muutokset vuodenaikojen mukaan).
Riittävällä kokemuksella vastaavankaltaisista infraurakoista tarkoitetaan:
— vähintään yhtä (1) rakennusurakkaa, joka on sisältänyt merkittävässä määrin (kuivatusjärjestelmien osuus urakkasummasta yli 50 %) rautatiealueen kuivatusjärjestelmien rakentamista tai parantamista (esim. ojien kaivaminen/perkaaminen, rumpujen asentaminen/uusiminen/puhdistaminen, suotosalaojien/salaojien rakentaminen) ja jossa urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen ja tilaajan välinen urakkasumma on ollut vähintään 100 000 EUR (alv. 0 %)
sekä
— vähintään yhtä (1) rakennusurakkaa, joka on sisältänyt merkittävässä määrin (päällysrakennetöiden osuus urakkasummasta yli 50 %) radan päällysrakennetöitä* ja jossa urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen ja tilaajan välinen urakkasumma on ollut vähintään 150 000 EUR (alv. 0 %).
Molempien urakoiden tulee olla hyväksytysti vastaanotettuja 1.1.2010 jälkeen:
1) Selvitys: Vaadittu selvitys annetaan tämän hankintailmoituksen liitelomakkeella 1.
* Radan päällysrakennetöiksi katsotaan kuuluvan radan päällysrakenteeseen eli tukikerrokseen, ratapölkkyihin ja/tai kiskoihin sekä raiteen erikoisrakenteisiin, kuten rautatievaihteisiin, liittyvät rakentamistyöt. Tyypillisiä radan päällysrakennetöitä ovat esimerkiksi tukikerroksen uusiminen eri menetelmin tai ratapölkkyjen asentaminen.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
Asianumero LIVI/1788/02.01.01/2016
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen saamista koskevat ehdot (lukuun ottamatta dynaamista hankintajärjestelmää)
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.4.2016 - 11:00
IV.3.5)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokkaan on ilmoitettava sähköpostiosoitteisiin ossi.peltokangas@sweco.fi, arttu.tuominen@sweco.fi ja erkki.makela@liikennevirasto.fi mahdollisimman pian hankintailmoituksen saatuaan yhden yhteyshenkilön yhteystiedot, jonne Liikennevirasto voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut mahdolliset tarjouskilpailun aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt.

Hankintailmoitukseen liittyvät tiedustelut ja kysymykset tulee toimittaa viimeistään 11.4.2016 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteisiin ossi.peltokangas@sweco.fi, arttu.tuominen@sweco.fi ja timo.ripatti@sweco.fi

Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”ROPE – Urakkakumppani 4 (URKU4), Hankintailmoitus”. Hankintayksikkö toimittaa kaikki kysymykset ja vastaukset kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille hankkeesta kiinnostuneille ehdokkaille viimeistään 13.4.2016.
Osallistumishakemus tulee toimittaa kirjeitse kohdassa I) mainittuun osoitteeseen. (Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä.) Kirjekuoreen tulee kirjoittaa tunnus ”ROPE – Urakkakumppani 4 (URKU4), Osallistumishakemus”. Faksilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei hyväksytä.
URKU4-tarjouspyyntöaineisto pyritään toimittamaan elo-syyskuun 2016 aikana kohdan III.2) ”Osallistumisehdot” mukaiset vaatimukset hyväksytysti täyttäneille ehdokkaille.
Hankintamenettelyn ja urakan kieli on suomi.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB