« Back to Search« Back to SearchSearch » Insurance services  Mercer (Nederland) BV

Insurance services

  Amstelveen Netherlands — Mercer (Nederland) BV
Published July 19, 2016 — Deadline August 26, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

H3O Foundation since 2012 self-insurer for the WGA firm has the financial risks associated risk exposure transferred to the shelf to an insurance company through a conventional insurance.

H3O Foundation intends per 01.01.2017 to enter into a new contract with an insurance company, with the proviso that a private insurance is a profitable option, both financially and operationally. An analysis prepared by Mercer Marsh Benefits, based EMVI will tell.

The aim of this tender for Foundation H3O is to remain self-insured for legal WGA benefits and risks of this whole transfer to a private insurer through the conclusion of a contract with one party for insurance against civil WGA benefits ( WGA own risk insurance) to (former) members of staff, including expert support for reintegration of sick and / or WGA-ers.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Nederland-Amstelveen: Verzekeringsdiensten

2016/S 137-248769

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Mercer (Nederland) BV
Startbaan 6
Contactpunt(en): Mercer (Nederland) BV
Ter attentie van: Jack Lokker
1185 XR Amstelveen
Nederland
Telefoon: +31 205419420
E-mail: jack.lokker@mercer.com

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mercer.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44645

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
WGA-Eigenrisicodragerverzekering t.b.v. Stichting H3O.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 6: Financiële diensten a) Verzekeringsdiensten b) Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Dordrecht.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Stichting H3O is sinds 2012 eigenrisicodrager voor de WGA-vast en heeft het financiële risico verbonden aan het eigenrisicodragerschap overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij door middel van een conventionele verzekering.
Stichting H3O is voornemens per 1.1.2017 een nieuw contract aan te gaan met een verzekeringsmaatschappij, onder het voorbehoud dat een private verzekering zowel financieel als operationeel een profijtelijke optie is. Een analyse opgesteld door Mercer Marsh Benefits, op basis van EMVI, zal dit moeten uitwijzen.
Doel van deze aanbesteding voor Stichting H3O is eigen risicodrager te blijven voor de wettelijke WGA-uitkeringen en het risico hiervan geheel over te dragen aan een private verzekeraar door middel van het sluiten van een overeenkomst met 1 partij voor verzekering van de wettelijke WGA-uitkeringen (WGA-eigen risicodragerverzekering) aan (ex)-werknemers, inclusief deskundige ondersteuning bij re-integratie van zieken en/of WGA-ers.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66510000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De omvang is afhankelijk van het geoffreerde premiepercentage. De gemaximeerde SV-loonsom bedraagt circa 20 541 583 EUR.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

Eventuele minimumeisen: Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

Eventuele minimumeisen:

Staan vermeld op het Negometrix platform, www.negometrix.com

III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Wet op het financieel toezicht (Wft) en/of andere Nederlandse wetten en/of regelingen en/of vergelijkbare buitenlandse wetten.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
H3O16.07
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26.8.2016 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.8.2016 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Tot: 1.1.2017
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26.8.2016 - 17:01

Plaats:

Kantoor Mercer (Nederland) BV te Rotterdam.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

www.rechtspraak.nl
Nederland
Internetadres: www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie Aanbestedingswet 2012 en tevens het Bestek.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

www.rechtspraak.nl
Nederland
Internetadres: www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB