« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewer cleaning and inspection 2016-2017.  Cyclus NV

Sewer cleaning and inspection 2016-2017.

  Gouda Netherlands — Cyclus NV
Published March 4, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€820.00k
Winner
GMB Rioleringstechnieken BV

Cleaning and inspection of sewer, with additional work.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
180 000180000
135 000135000
820 000820000

Nederland-Gouda: Diensten voor rioolreiniging

2016/S 045-074387

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Cyclus NV
17681849
Goudkade 23
Ter attentie van: Thakur Mathoerapersad
2802 AA Gouda
NEDERLAND
Telefoon: +31 182547500
E-mail: inkoop@cyclusnv.nl
Fax: +31 182547557

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.cyclusnv.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=75866

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=75866

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Milieu
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Rioolreiniging en inspectie 2016-2017.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gouda.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Reiniging en inspecteren van riolering, met bijkomend werkzaamheden.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90470000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Criterium: rioolreiniging en inspectie 2016-2017. Beschrijving: EMVI, conform Selectie Leidraad
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 230-418220 van 27.11.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 233-423739 van 2.12.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Rioolreiniging en inspectie 2016-2017
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29.2.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

GMB Rioleringstechnieken BV
05033131
Dieselstraat 17
8263 AE Kampen
NEDERLAND
E-mail: info@gmb.eu
Telefoon: +31 888854200
Internetadres: http://www.gmb.eu

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 180 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Laagste offerte 135 000 en hoogste offerte 820 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.3.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB